Statutarno-pravna komisija

Predsednik statutarno-pravne komisije  – Dejan SIMIĆ

 

Statutarnopravna komisija 

  • priprema nacrte Statuta i drugih opštih akata OKS i prati njihovu doslednu primenu;
  • daje mišljenje o pravnim poslovima koje preduzimaju i zaključuju nadležni organi OKS;
  • daje mišljenja za autentično tumačenje odredaba Statuta i druguh opštih akata;
  • sarađuje sa odgovarajućim organima članova OKS u pripremanju i usaglašavanju opštih akata iz nadležnosti OKS;
  • daje mišljenje o opravdanosti prijema organizacija u članstvo OKS;
  • priprema uređivanje radno-pravnih odnosa radnika u stručnoj službi OKS;
  • prati propise u oblasti fizičke kulture;
  • razmatra propise članova OKS i vrši druge poslove u okviru statutarno-pravne aktivnosti.
 SASTAV STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE
Dejan SimićPredsednik
1Željko RistićČlan
2Oliver GlišićČlan
3Prof. dr  Sonja BunčićČlan
4Prof. dr Bojan UrdarevićČlan
5Dragan SikimićČlan
6Prof. dr Nenad ĐurđevićČlan
7Mladen MiloševićČlan
8Vladana JovićČlan
Vladimir VukićevićSekretar