Jednostavne definicije izraza za zadatke ili ključne reči

Poređenje

Tražite sličnosti i razlike u sadržaju aktuelnog predmeta (teme).

• Da bi se dve teme uporedile, moraju se analizirati
• Treba da se identifikuju tačke poređenja (sličnosti)
• Treba da se proceni stepen sličnosti
• Treba da se prezentuje i dokaz koji objašnjava procenu

Kontrast

• Tražite razlike u sadržaju/temi predmeta

Komentarišite

• Izrazite mišljenje o predmetu, koje čini bazu za temu ili pitanje. Takvo
mišljenje treba da se zasniva na dokazima koji su i za i protiv predloga, sa
jasno izraženim vašim stavom u vezi toga (šta preferirate).

Kritikujte

• Procenite vrednosti teorije, mišljenja i stepen tačnosti, i obrazložite svoj
sud dokazima koje tako dobijate

Definišite

• Precizno objasnite značenje

Opišite

• Dajte jedan pregled i opišite temu

 

• Ispitajte i objasnite prirodu komponenata, definicija ili koncepata pitanja ili
teme i objasnite način na koji su oni povezani. Takođe razgovarajte o snazi i
slabostima definicija i kocepata.

Diskutujte

• Predstavite različite aspekte situacije ili predmeta – dajte za i protiv.
Veoma sličmo analizi.

Procenite

• Napravite procenu vrednosti nečega u svetlu njegove primene, koristi ili
istinitosti. Opet, slično analizi.

Nabrojte

• Napravite spisak činjenica ili tema

Objasnite

• Napraviti nešto jasnim ili čistim, shvatiti značenje, interpretirati

Ilustrujte

• Koristite cifre, dijagrame, ili primere da biste objasnili šta mislite

Kritično ispitajte

• Delujte kao sudija, procenjujte ili analizirajte

Interpretirajte

• Objasnite značenje, obično dajući sopstvenu procenu

Opravdajte

• Dajte adekvatne dokaze ili primere kako biste poduprli svoj stav ili
zaključak

Istaknite

• Pružite važne činjenice o predmetu

Povežite

• Recite ili pokažite kako kako su neke činjenice povezane sa drugim

Pregledajte

• Izvršite pregled, kritično ispitajte stvar

Izrazite

• Prezentujte kratku i jasnu formu

Sumirajte

• Dajte precitan pregled, bez detalja ili primera

Napišite kratke beleške

• Vodite kratke, jasne beleške