Organizacija i sastav stalne sportske arbitraže

Stalna sportska arbitraža OKS funkciju ostvaruje preko:

 • Predsednika SSA
 • Predsedništva SSA
 • sekretara Arbitraže
 • arbitražnih veća
 • arbitara pojedinaca
 • arbitara-posrednika
 • Kolegijuma arbitara

Predsednika i potpredsednika Stalne sportske arbitraže OKS bira i razrešava Kolegijum arbitara sa liste arbitara na period od šest godina. Predsedništvo Stalne sportske arbitraže OKS je izvršno-operativni administrativni organ Stalne sportske arbitraže OKS koga čine: Predsednik i Potpredsednik  Stalne sportske arbitraže OKS, po službenoj dužnosti, i tri izabrana člana Predsedništva. Izborne članove Predsedništva Stalne sportske arbitraže OKS bira i razrešava Skupština OKS sa liste arbitara na period od četiri godine.

Predsednik Stalne sportske arbitraže OKS  je Dejan Simić, potpredsednik je Nenad Mitrović, a tri izabrana člana Predsedništva su: Željko Ristić, Zoran Naumović i Strahinja Sekulić.

Stalnu sportsku arbitražu OKS čine arbitri od kojih:  do 30 arbitara imenuje nadležni organ OKS, i svaki član OKS može imenovati po jednog arbitra.

Sporove vrednosti do 5.000,00 evra rešava arbitar-pojedinac, koga stranke zajednički imenuju sa liste arbitara Stalne sportske arbitraže OKS. U slučaju da konsenzus stranaka oko imenovanja arbitra-pojedinca nije moguć, njega imenuje Predsednik Stalne sportske arbitraže OKS sa liste arbitara.

Sporove veće vrednosti rešava tročlano Arbitražno veće, u kome svaka stranka imenuje po jednog arbitra sa liste arbitara Stalne sportske arbitraže OKS, a oni zajednički imenuju trećeg arbitra, koji je istovremeno i predsednik Arbitražnog veća. U slučaju da ne postoji mogućnost zajedničkog imenovanja trećeg člana Arbitražnog veća, njega imenuje Predsednik Stalne sportske arbitraže OKS sa liste arbitara.

Arbitri Stalne sportske arbitraže OKS su:

 1. Andonović Mr Stefan, advokat
 2. Avlijaš Vladimir, advokat
 3. Avramović Predrag, advokat
 4. Belić Miroljub, advokat
 5. Bunčić Prof. dr Sonja, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION
 6. Valjarević Ljubiša, advokat
 7. Dajč Miroslava, advokat
 8. Đorđević Vladimir, advokat
 9. Konstantinović Nenad, advokat
 10. Matković Filip, advokat
 11. Mihailović Nebojša, advokat
 12. Mitrović Nenad, advokat
 13. Naumović Zoran, advokat
 14. Nikčević Jovan, advokat
 15. Radosavljević Relja, diplomirani pravnik
 16. Radulović Prof. dr Zoran, profesor na Visokoj turističkoj školi strukovnih sudija i Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda (PEP)
 17. Rajković Jovan, advokat
 18. Ristić Željko, advokat
 19. Sekulić Strahinja, advokat
 20. Sikimić Dragan, direktor Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije
 21. Simić Dejan, advokat
 22. Stevanović-Rodić Ljiljana, advokat
 23. Urdarević Prof. dr Bojan, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
 24. Šarkić Prof. dr Nebojša, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION

U konkretnom sporu sporu ne može biti imenovan arbitar sa liste ako je vlasnik, član organa ili zaposleni kod konkurentskih sportskih organizacija u istoj grani sporta, lice koje je u istoj stvari učestvovalo u odlučivanju u ranijem postupku, lice koje je član organa, službeno lice ili zaposleni kod nadležnog sportskog saveza u sportskoj grani u kojoj se spor vodi, kao ni lice u vezi s kojim postoje drugi razlozi koji dovode u pitanje njegovu nepristrasnost