Pravila postupka i merodavno pravo

Postupak pred Stalnom sportskom arbitražom OKS uređen je Pravilnikom o Stalnoj sportskoj arbitraži OKS. Na predlog i uz saglasnost stranaka mogu se primeniti procesna pravila Sportskog arbitražnog suda u Lozani (SAS) čije su odredbe podobne za primenu.

Postupak za rešavanje spora pred  pokreće se tužbom. Smatra se da je arbitražni postupak počeo na dan kada je Stalna sportska arbitraža OKS primila tužbu. Protivtužba nije dozvoljena.

Postupak posredovanja počinje podnošenjem pismenog Predloga za pokretanje postupka za posredovanje koji može podneti jedna stranka ili obe stranke zajedno.

Postupak davanja neobavezujećeg pravnog mišljenja o bilo kojoj aktivnosti koja je povezana ili se odnosi na sport počinje podnošenjem pismenog zahteva koji može podneti član OKS ili Stalne sportske arbitraže OKS.

Stalna sportska arbitraža OKS odluke kojima rešava u sporovima koji se pred nju iznesu donosi na osnovu:

  • Zakona i opštih akata Republike Srbije,
  • opštih akata i akata nacionalnih i međunarodnih sportskih saveza koje se primenjuju na materiju predmeta spora,
  • na osnovu pravde i pravičnosti (ex aequo et bono), ukoliko su se stranke o tome izričito sporazumele.

Arbitražna odluka kojom je rešen spor ima snagu pravnosnažne sudske odluke i izvršava se u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku.

Stranka koja je nezadovoljna arbitražnom odlukom ima pravo da podnese žalbu isključivo Sportskom arbitražnom sudu u Lozani, Švajcarska, koji će, kao krajnja instanca, konačno rešiti spor u skladu sa Kodeksom o sportskoj arbitraži. Rok za podnošenje žalbe je 21 (dvadesetjedan) dan od dana prijema odluke.