Nadzorni odbor OKS

Nadzorni odbor vrši nadzor nad upotrebom sredstava OKS pregledom završnog računa i uvidom u finansijska dokumenta i sa nalazima upoznaje Skupštinu. Nadzorni odbor vrši kontrolu sprovođenja Statuta i ostalih opštih akata OKS i kontrolu sprovođenja odluka Izvršnog odbora OKS

Nadzorni odbor obaveštava Skupštinu o svom radu najmanje jednom godišnje.

Nadzorni odbor OKS u mandatu 2017 – 2020 čine:

  • Veroljub DUGALIĆ
  • Dušan VULEVIĆ
  • Željko KOJIĆ