Sportska komisija

Stalno telo Olimpijskog komiteta  Srbije je Sportska komisija koja:

  • zastupa prava i interese sportista i u tom smislu donosi preporuke;
  • razmatra pitanja vezana za sportiste i o tome obaveštava OKS;
  • stara se o edukaciji sportista;
  • strara se o poštovanju i primeni etičkog kodeksa MOK;
  • sarađuje sa Sportskom komisijom Međunarodnog olimpijskog komiteta i Sportskom komisijom Evropskih olimpijskih komiteta;
  • u saradnji sa sportskim komisijama nacionalnih granskih sportskih saveza Olimpijskih sportova koji su članovi OKS, predlaže kandidate Srbije za Sportske komisije MOK-a i EOK-a, na osnovu kriterijuma koje utvrde Međunarodni olimpijski komitet i Evropski olimpijski komiteti;
  • vodi računa o poštovanju pravila Povelje MOK-a koja se odnose na sportiste, borbu protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja u sportu i protiv upotrebe supstanci i radnji zabranjenih od strane MOK-a a saglasno Anti-doping kodeksu Olimpijskog pokreta, a na prostoru Republike Srbije.

Članove Sportske komisije OKS imenuju sportske komisije nacionalnih granskih sportskih saveza Olimpijskih sportova na period od 4 godine i mogu biti ponovo imenovani. Predsedništvo OKS ima pravo da nominuje dvoje sportista za člana SK OKS.

 

Predsednik komisije:Ivan MILJKOVIĆ (odbojka)
Sekretar komisije: Nikola STOJIĆ (veslanje)
Članovi komisije:Slobodan NIKIĆ (vaterpolo)
Mitar MRKELA (fudbal)
Vladimir SAVANOVIĆ (atletika)