Javne nabavke OKS 2017

JN: 19/2017

Predmet javne nabavke je usluga – usluga revizije finansijskih izveštaja OKS za poslovnu 2017. godinu i to revizije namenskog trošenja budžetskih sredstava u 2017. godini i revizije finansijskih izveštaja za 2017.

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda JN: 19/2017

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumantacija JN: 19/2017

Rok za dostavu ponuda:

11.12.2017. do 12:00