Poslovnik Izvršnog odbora OKS

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka 12. Statuta Olimpijskog komiteta Srbije, Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije, na konstitutivnoj sednici održanoj 22. novembra 2012. godine,  donelo je

 

P O S L O V N I K

O RADU

IZVRŠNOG ODBORA

OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

 

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuje se način rada na sednicama Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije (dalje: Izvršni odbor)

 

2. Opšta  pravila rada Izvršnog odbora

Javnost rada

Član 2.

Izvršni odbor radi i odlučuje na sednicama, na kojima prisustvuju članovi Izvršnog odbora i druga pozvana lica

Član 3.

Rad Izvršnog odbora je javan.

Predsednik OKS može po potrebi organizovati konferencije sa predstavnicima sredstava javnog informisanja u vezi pitanja koja se odnose na rad Izvršnog odbora.

Član 4

Izvršni odbor može doneti odluku o isključenju javnosti sa dela sednice, ili proglasiti celu sednicu zatvorenom za javnost.

 

Zapisnik i dokumentacija o radu

Član 5

Tok sednice Izvršnog odbora se po pravilu tonski snima, a Izvršni odbor može doneti odluku da se video snima ili stenografski zabeleži

O toku sednice zapisničar sačinjava zapisnik o radu sednice Izvršnog odbora u skladu sa sledećim pravilima:

 1. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sednice, sa kratkim zabeleškama o toku sednice, i to:
  1. uvodni deo sa naznakom o broju sednice, mesto i vreme održavanja, konstataciju o broju prisutnih članova Izvršnog odbora, lično ime zapisničara, konstataciju o drugim prisutnim licima, vreme početka sednice, sastav radnog predsedništva sednice, predlog dnevnog reda
  2. po tačkama dnevnog reda,  unose se ime i prezime uvodničara, ime i prezime učesnika u raspravi, rezultat glasanja i tekst odluke koja je doneta
 2. Diskusija članova Izvršnog odbora i drugih učesnika u radu se po pravilu ne unosi u zapisnik, ali na izričit zahtev člana Izvršnog odbora, u zapisnik se unosi u sažetom obliku njegovo mišljenje, odnosno predlog o određenom pitanju koje je Izvršni odbor razmatrao
 3. na kraju se obavezno navodi  vreme završetka sednice
 4. Zapisnik izrađen po prethodnim pravilima potpisuje Predsednik OKS, odnosno u njegovom odsustvu potpredsednik ili drugi član Izvršnog odbora koji je predsedavao sednicom Izvršnog odbora

Član 6

Zapisnik sa sednice mora biti dostavlj članovima Izvršnog odbora zajedno sa materijalom za narednu sednicu. Eventualne primedbe na zapisnik biće razmotrene i zapisnički konstatovane na sednici Izvršnog odbora na kojoj se usvaja predmetni zapisnik.

Član 7

Za službene potrebe OKS mogu se sačinjavati izvodi iz zapisnika koje overava Generalni sekretar

Član 8

Arhiva o radu Izvršnog odbora  posebno se čuva i obezbeđuje od neovlašćenog korišćenja i zloupotreba.

Arhivom mogu rukovati samo lica zaposlena u stručnoj službi OKS u čijem su delokrugu stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Izvršnog odbora

Član 9

Opšta akta i odluke koje usvoji Izvršni odbor moraju biti potpisani od predsedavajućeg na sednici, overena pečatom OKS i označena brojem iz delovodnika OKS pod kojim su upisana

Akta iz prethodne tačke odlažu se i čuvaju u posebnoj knjizi donetih opštih akata i odluka OKS

Overene kopije akata dostavljaju se nadležnim službama OKS na izvršenje, a originalni akti ili njihove overene kopije, dostavljaju se i nadležnim državnim organima, kada je to predviđeno zakonom

Član 10

Svaki član Izvršnog odbora po odobrenju Generalnog sekratara ima pravo uvida u originalnu arhivsku dokumentaciju o radu Izvršnog odbora

 

3. Sednice Izvršnog odbora

Član 11

U skladu sa Statutom OKS, sednice Izvršnog odbora su

 1. Redovna sednica
 2. Vanredna sednica
 3. Konstituitivna sednica

Sednice Izvršnog odbora se označavaju rimskim brojevima počevši od konstituitivne sednice pa nadalje uz naznaku da li se radi o konstituitivnoj, redovnoj ili vanrednoj sednici

Zadatke i tekuće poslove iz nadležnosti Izvršnog odbora vrše između dve sednice Izvršnog odbora određeni članovi Izvršnog odbora i Generalni sekretar OKS i o tome upoznaju Izvršni odbor na prvoj narednoj sednici.

3.1. Redovna sednica Izvršnog odbora

a) – Priprema sednice

Član 12

O pripremanju redovne sednice Izvršnog odbora staraju se Predsednik OKS i Generalni sekretar

Materijale za rad na sednici priprema stručna služba OKS kao i po potrebi radna tela Izvršnog odbora odnosno druga zadužena lica

Predlog odluka i akata o kojima će se članovi Izvršnog odbora izjašnjavati na redovnoj sednici izrađuje se pismeno sa naznakom na pismenu „ – predlog – „ uz koji se po potrebi dostavlja kratko obrazloženje

Na osnovu pripremljenog materijala, Predsednik OKS utvrđuje predlog Dnevnog reda za redovnu sednicu Izvršnog odbora.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda, može se predvideti tačka dnevnog reda opšteg karaktera pod nazivom „razno“, „tekuća pitanja“ i sl. čiji se sadržaj utvrđuje na samoj sednici ako bude bilo odgovarajućih predloga članova Izvršnog odbora

b) – sazivanje sednice

Član 13

Redovnu sednicu Izvršnog odbora saziva predsednik OKS po sopstvenoj inicijativi, na zahtev Nadzornog odbora ili na predlog najmanje pet članova Izvršnog odbora blagovremenim dostavljanjem poziva sa predlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima, o čemu se stara Generalni sekretar OKS.

Predsednik je dužan da redovnu sednicu sazove blagovremeno kako bi se ispoštovali rokovi za dostavu poziva i materijala

Poziv za sednicu dostavlja se članovima Izvršnog odbora osam dana pre dana određenog za sednicu Izvršnog odbora, a materijali se dostavljaju najkasnije tri dana pre dana određenog za sednicu Izvršnog odbora.

 

v) – Kvorum

Član 14

Izvršni odbor donosi odluke i zaključke punovažno ako sednici prisustvuje većina članova Izvršnog odbora

Ako sednici ne prisutvuje potrebna većina članova Izvršnog odbora, Predsednik OKS prekida ili odlaže sednicu, određujući odmah ukoliko je to moguće, novi termin održavanja

Za nastavak prekinute ili odložene sednice ne dostavljaju se ponovo pozivi sa materijalima.

Članovi Izvršnog odbora koji nisu prisustvovali sednici koja je prekinuta ili odložena obaveštavaju se o datumu nastavka sednice

Član 15

Kada se radi o pitanjima koja se tiču Olimpijskih igara, za utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje uzimaju se u obzir samo glasovi izrečeni od strane članova Izvršnog odbora koji su predstavnici sportskih saveza olimpijskih sportova Srbije učlanjenih u međunarodne federacije (odredba tačke 3. pravila 29 Olimpijske povelje) kao i člana MOK iz Srbije

 

g) Tok sednice

1- otvaranje i vođenje sednice

Član 16

Sednicu otvara i istu vodi Predsednik OKS .

Ukoliko je predsednik OKS odsutan ili sprečen da prisustvuje sednici Izvršnog odbora istu otvara i njom predsedava najstariji potpredsednik sa svim ovlašćenjima Predsednika, a u slučaju njegove sprečenosti to čini drugi potpredsednik. U slučaju istovremene sprečenosti  Predsednika OKS i oba potpredsednika, sednicom predsedava najstariji član Izvršnog odbora.

Član 17

U vođenju sednice Predsedniku pomažu Potpredsednici OKS koji sa Predsednikom čine radno predsedništvo. Odsutnog Potpredsednika može zameniti najstariji član Izvršnog odbora

U vođenju sednice Predsedniku pomaže i Generalni sekretar

Član 18

Predsednik objavljuje da sednici prisustvuje dovoljan broj članova Izvršnog odbora za punovažan rad i odlučivanje, i objavljuje da je sednica Izvršnog odbora otpočela sa radom

Zapisnik sa sednice vodi zaduženi radnik stručne službe OKS

 

 

2 – Red na sednici

Član 19

Predsednik se stara o redu na sednici, i poštovanju Poslovnika.

Za slučaj narušavanja reda na sednici, Predsednik izriče meru upozorenja

Za slučaj grubog ili ponovljenog narušavanja reda na sednici, Predsednik  ponavlja meru upozorenja a može i  udaljiti lice koje posle upozorenja nastavi sa remećenjem rada sednice

Ako govornik remeti red na sednici, predsednik ga upozorava i nakon drugog upozorenja mu oduzima reč

Član 20

Ukoliko na sednici dođe do narušavanja Etičkog kodeksa MOK, Predsednik je dužan da pokrene odgovarajući postupak u skladu sa Statutom OKS i Pravilima MOK

 

3 – usvajanje dnevnog reda

Član 21

Izmene i dopune predloženog dnevnog reda moguće su ako Izvršni odbor pri utvrđivanju dnevnog reda sednice prihvati izmene i dopune dnevnog reda

Izvršni odbor usvaja dnevni red sednice većinom glasova prisutnih članova

Po završenom izjašnjavanju Predsednik objavljuje usvojeni dnevni red i prelazi se na rad po tačkama dnevnog reda

 

4 – rad po dnevnom redu

Član 22

Rad po utvrđenoj tački dnevnog reda počinje uvodnim napomenama Predsednika koji zatim ukoliko je potrebno daje reč licu zaduženom za uvodno izlaganje i obrazloženje predložene odluke

Predlagač pojedine tačke dnevnog reda, odnosno obrađivač materijala daje po pravilu uvodno obrazloženje

Predsednik može odlučiti da sam podnese uvodno izlaganje

Član 23

O svakoj tački dnevnog reda može se voditi pretres ako po toj tački dnevnog reda ima prijava za diskusiju

Predsednik daje reč po redosledu prijavljivanja

Replika je po pravilu dozvoljena, ali ne sme remetiti tok sednice Izvršnog odbora

Član 24

Predsednik se stara da govornik ne bude ometan za vreme govora.

Izlaganje govornika po pravilu nije ograničeno, ali ne sme remetiti tok sednice Izvršnog odbora, imajući u vidu obim i sadržinu dnevnog reda i planirano vreme trajanja sednice

Ako se govornik udalji od dnevnog reda, predsednik će mu, nakon drugog upozorenja, oduzeti reč.

 

5-  Odlučivanje

Član 25

Izvršni odbor po pravilu donosi zaključke i odluke javno, ali može odlučiti da se po određenim pitanjima tajno izjašnjava.

Javno glasanje sprovodi se podizanjem ruke

 

Član 26

Ako Izvršni odbor odluči da se glasa tajno, tajno glasanje vrši se glasačkim listićima, a sprovodi ga Komisija za glasanje od tri člana koje imenuje Izvršni odbor.

Na glasačkim listićima mora biti ispisano pod 1) “ZA”, pod 2) “PROTIV” i pod 3) “UZDRŽAN” .

Član Izvršnog odbora zaokružuje redni broj po svom opredeljenju.

Komisija za glasanje uz pomoć stručne službe OKS vrši prebrojavanje glasova i sačinjava izveštaj Predsedniku

Član 27

U slučajevima kad Predsednik OKS oceni da je neophodno obezbediti efikasnost i brzinu u odlučivanju, Predsednik može odlučiti da se za donošenje odluka primeni glasanje pismenim izjašnjavanjem članova Izvršnog odbora bez neposrednog sastanka članova Izvršnog odbora i uz obavezu da se isti upoznaju sa dnevnim redom, materijalom za sednicu, koji im se blagovremeno dostavlja zajedno sa predlogom odluka, na jedan od sledećih načina :

 • putem elektronske pošte (E-mail) – u kom slučaju sastavni deo zapisnika sa sednice čini odštampani tekst primljene elektronske pošte, a u zapisniku se konstatuje polazna elektronska adresa, elektronska adresa primaoca, datum i vreme slanja/prijema i sadržina izjašnjavanja. Izjašnjavanje člana Izvršnog odbora izvršeno na ovaj način je punovažno ukoliko se iz teksta izjašnjenja nedvosmisleno može utvrditi u vezi kog predloga odluke se član Izvršnog odbora kako izjasnio glasajući “za” ili “protiv”. Na osnovu procene Predsednika da će se primeniti ovaj način glasanja, stručna služba može pripremiti dokument o kome će se vršiti izjašnjavanje unapred i isti putem elektronske pošte dostaviti članu Izvršnog odbora, sa napomenom da se izjasni putem tzv. “Reply to sender” poruke. U zapisniku se naznačava i e-mail adresa sa koje je poslata, i na koju je primljena elektronska pošta. Zaposleni u stručnoj službi koji prima elektronsku poštu za potrebe Izvršnog odbora, dužan je da obezbedi da se ista trajno čuva na kompjuteru ili drugom magnetnom mediju.
 • putem telefaksa – kada faks pošiljka čini sastavni deo zapisnika, s tim da ista mora da bude fotokopirana kako bi se izbeglo da ista izbledi ukoliko je faks poruka primljena na termo-papiru.
 • Potpisivanjem unapred pripremljene pismene izjave iz čijeg teksta se nedvosmisleno može utvrditi u vezi kog predloga odluke se član Izvršnog odbora kako izjasnio glasajući “za” ili “protiv”

Rezultat ovakvog izjašnjavanja se mora pismeno saopštiti svim članovima Izvršnog odbora.

Ako postoji sumnja u vezi formalne važnosti pismenih dokumenata o izjašnjavanju (kašnjenje pošte, sumnja u materijalnu važnost jednog ili više odgovora) Predsednik OKS konačno odlučuje o važnosti tih odgovora.

Odluke ili akcije preduzete u slučaju hitnosti ne mogu se primenjivati za izmene Statuta OKS

Ukoliko je na napred navedeni način postignut dovoljan broj glasova članova Izvršnog odbora da bi se odluka smatrala donetom, kompletan materijal o načinu izjašnjavanja se arhivira i čuva kao materijal sa sednice Izvršnog odbora.

Član 28

Član Izvršnog odbora koji je sprečen da prisustvuje sednici Izvršnog odbora, ukoliko to želi, može se izjasniti pismenim putem na način predviđen prethodnim članom ovog Poslovnika.

Član 29

Zaključak odnosno odluka je usvojena ako se za nju izjasnila većina prisutnih članova Izvršnog odbora osim kada se glasa o pitanjima za koja je Statutom OKS određen veći broj glasova

Član 30

U slučaju nepostojanja kvoruma za rad i odlučivanje, ukoliko potreba nalaže da se članovi Izvršnog odbora izjasne u određenom kratkom roku o predlogu određene odluke ili akta, Predsednik može odrediti izjašnjavanje članova Izvršnog odbora pismenim putem o predlogu te odluke ili akta u skladu sa odredbama ovog Poslovnika

Član 31

Kada se odlučuje o pitanjima koja se odnose na Olimpijske igre, u skladu sa odredbama Statuta o pravu glasa po ovim pitanjima, Predsednik utvrđuje i objavljuje potreban kvorum za donošenje ovakve odluke

Član 32

Predsednik objavljuje rezultat glasanja, i konstatuje da li je predložena odluka doneta

Odluke koje nisu donete a bile su na dnevnom redu, po odluci Izvršnog odbora mogu se ponovo staviti na dnevni red neke od narednih sednica

 

6- Postupak donošenja opštih akata

Član 33

Predlog za donošenje opšteg akta iz nadležnosti Izvršnog odbora može podneti svaki član OKS, kao i  Nadzorni odbor, Izvršni odbor i član Izvršnog odbora.

Ukoliko je potreba ili obaveza donošenja opšteg akta zasnovana na propisima ili drugim opštim aktima OKS, inicijativu za donošenje opšteg akta iz nadležnosti Izvršnog odbora može podneti i Generalni sekretar OKS

Član 34

Ukoliko oceni da je celishodno, Izvršni odbor može odlučiti da utvrdi nacrt opšteg akta i da otvori javnu raspravu utvrđujući odlukom rok i na način javne rasprave

Član 35

Izrada predloga opšteg akta može se poveriti Komisiji za statutarno-pravna pitanja

Predsednik OKS može odlučiti da se o predlogu opšteg akta ili odluke pre stavljanja na dnevni red izjasni Komisija za statutarno-pravna pitanja

 

7 – Zaključenje sednice

Član 36

Po okončanju rada po svim tačkama dnevnog reda, Predsednik objavljuje da je sednica Izvršnog odbora završena i zatvara sednicu

 

3.2. Vanredna sednica Izvršnog odbora

Član 37

Pravila o radu vanredne sednice Izvršnog odbora primenjuju se kada zbog razloga hitnosti ili zbog drugih opravdanih razloga nije moguće primeniti pravila o sazivanju i radu redovne sednice

Na sazivanje i rad vanredne sednice Izvršnog odbora, shodno se primenjuju pravila o radu redovne sednice, s tim da je lice Statutom ovlašćeno za sazivanje ovlašćeno i da odluči o eventualnoj primeni sledećih pravila:

 • uz pismeni poziv za vanrednu sednicu se dostavlja dnevni red a materijal se može podeliti na samoj sednici. Poziv se može dostaviti elektronskim putem, telegramom, a po pristanku članova Izvršnog odbora, sednica se može zakazati i telefonom
 • Poziv za vanrednu sednicu dostavljaju se članovima Izvršnog odbora najkasnije tri dana pre dana određenog za sednicu Izvršnog odbora
 • Ne mogu se vršiti izmene i dopune dnevnog reda mimo dnevnog reda utvrđenog pozivom za vanrednu sednicu

Član 38

Vanrednu sednicu Izvršnog odbora saziva Predsednik OKS na osnovu  sopstvene odluke, na zahtev Nadzornog odbora ili na pismeni zahtev najmanje 5 članova Izvršnog odbora najkasnije u  roku od 15 dana od dana prijema zahteva

U slučaju da Predsednik ne zakaže vanrednu sednicu Izvršnog odbora u  navedenom roku, za zakazivanje vanredne sednice:

 • Najstariji potpredsednik sa svim ovlašćenjima Predsednika dužan je da zakaže vanrednu sednicu najkasnije uroku od 7 dana od dana nastupanja okolnosti koje ga ovlašćuju da zakaže sednicu
 • Ukoliko je i ovo lice iz ma kojih razloga sprečeno da ovako postupi, funkciju preuzima drugi potpredsednik sa obavezom da najkasnije u roku od 7 dana dana od dana nastupanja okolnosti koje ga ovlašćuju da zakaže sednicu
 • Ukoliko se ne može obezbediti zakazivanje vanredne sednice na navedeni način, funkciju Predsednika preuzima najstariji član Izvršnog odbora koji je ovlašćen i dužan da u takvom slučaju sazove vanrednu sednicu u cilju prevazilaženja nastale situacije

 

3.3.Konstituitivna sednica Izvršnog odbora

Član 39

Na sazivanje i rad konstituitivne sednice, shodno se primenjuju pravila o radu redovne sednice, ukoliko pojedinim odredbama ovog poglavlja nije drugačije određeno

Na konstituitivnoj sednici može se raspravljati i odlučivati i o drugim pitanjima iz nadležnosti Izvršnog odbora

Član 40

Konstituitivna sednica Izvršnog odbora je prva sednica zakazana posle izbora članova Izvršnog odbora OKS

Članovima Izvršnog odbora OKS uz poziv za Konstitutivnu sednicu dostavlja se odluka Skupštine o izboru članova Izvršnog odbora OKS

Član 41

Na konstitutivnoj sednici vrši se javnim glasanjem izbor dva potpredsednika koje predlaže Predsednik OKS

Član 42

Na Konstituitivnoj sednici na predlog Predsednika OKS mogu se formirati komisije i druga radna tela Izvršnog odbora i imenovati njihovi predsednici

U radu Izvršnog odbora, bez prava glasa, učestvuje i Generalni sekretar OKS a po pozivu, takođe bez prava glasa, mogu učestvovati predsednik Stalne sportske arbitraže OKS i  predsednici pojedinih radnih tela (komisija, odbora, saveta i sl.), ako nisu izabrani u izbornom postupku

Izvršni odbor može u svoj rad uključiti stručnjake, čije je znanje od značaja za rad i odlučivanje Izvršnog odbora, koji nemaju pravo glasa

U cilju očuvanja kontinuiteta rada OKS, izabrani članovi komisija i radnih tela Izvršnog odbora, kao i druga lica koja obavljaju funkcije na koje ih imenuje Izvršni odbor ostaju na dužnosti sve do donošenja odluke o izboru odnosno imenovanju

 

4. Zamena i kooptiranje

Član 43

U skladu sa članom 31. Statuta OKS, Izvršni odbor može doneti odluku o zameni do 20% članova Izvršnog odbora po redosledu sa liste sa Izborne Skuštine, kao i odluku o kooptiranju članova Izvršnog odbora u sledećim slučajevima:

–               Ukoliko članu Izvršnog odbora prestane funkcija pre isteka mandata

–               Ukoliko član Izvršnog odbora neće ili ne može da obavlja svoju funkciju duže od dva meseca uzastopno, ili je obavlja na neprimeren način suprotno Statutu i povelji MOK

Odluku o zameni (kooptiranju) članova Izvršni odbor je dužan da iznese na prvu narednu sednicu Skupštine radi potvrđivanja

Mandat novih članova Izvršnog odbora traje do prve sledeće izborne skupštine OKS

5. Prelazne i završne odredbe

Član 44

Ovaj Poslovnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja na internet stranici OKS.

Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Predsedništva OKS od 10. jula 2008.g.

 

 

Predsednik;
Vlade Divac