Statut Olimpijskog komiteta Srbije

S T A T U T

 OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

Usvojen na sednici Skupštine Olimpijskog komiteta Srbije 28.06.2011. godine, izmenjen i dopunjen na sednici Skupštine Olimpijskog komiteta Srbije od 01.04.2016. godine, 09.03.2017. i 16.12.2020. godine.

 

PREAMBULA

 

Olimpijski komitet Srbije, kao organizacija koja je prepoznata Zakonom o sportu Republike Srbije i obrazovana u skladu sa Olimpijskom poveljom i priznata od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, a skladu sa svojom misijom i ulogom na nacionalnom nivou donošenjem ovog Statuta obavezuje se

 • da će svoje aktivnosti obavljati u skladu sa načelima olimpijskog pokreta i Olimpijskom poveljom Međunarodnog olimpijskog komiteta
 • da će poštovati odredbe Olimpijske povelje i da će se pridržavati odluka MOK-a, a naročito pravila sadržanih u odredbama čl. 28. do 32. Olimpijske povelje, uključujući i odredbe pratećih propisa (Pravilnika) uz čl. 28. i 29. Olimpijske povelje, a kojima su uređena pitanja koja se odnose na nacionalne olimpijske komitete.
 • da će se starati o razvoju i unapređenju vrhunskog sporta i sistema vrhunskog olimpijskog sporta na teritoriji Republike Srbije
 • da će učestvovati u aktivnostima kojima se pomaže širenje mira
 • da će podsticati i učestvovati u aktivnostima kojima se unapređuje položaj žena u sportu
 • da će pomagati i podsticati razvoj sportske etike
 • da će se boriti protiv dopinga i da će poštovati odredbe Svetskog Anti-doping Kodeksa
 • da će sačuvati svoju autonomiju i odupirati se svim pritiscima političkog, religioznog ili ekonomskog karaktera, koji ga mogu sprečavati da njegova delatnost bude u skladu sa pravilima MOK-a
 • da će u svom delovanju ispoljavati odgovoran odnos prema pitanjima zaštite životne sredine.

 

DEFINICIJE I SKRAĆENI IZRAZI:

– MOK označava Međunarodni Olimpijski komitet

– EOK označava Evropske Olimpijske komitete

– OKS označava Olimpijski komitet Srbije

– ANOC označava Asocijaciju nacionalnih olimpijskih komiteta

– ICMG označava Međunarodni komitet Mediteranskih igara

– ABNOC označava Asocijaciju nacionalnih olimpijskih komiteta zemalja Balkana

– ENGSO označava Evropsku nevladinu sportsku organizaciju

– EFPM označava Evropski pokret za fer plej

1  OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Olimpijski komitet Srbije je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija u oblasti sporta osnovana u obliku nacionalnog sportskog saveza kao nacionalni Olimpijski komitet Republike Srbije.

Olimpijski komitet Srbije je pravno lice i ima pravnu i poslovnu sposobnost u skladu sa propisima Republike Srbije

OKS je član ANOC, EOC, ICMG, ABNOC, ENGSO i EFPM

 

Član 2.

Rad Olimpijskog komiteta Srbije  je javan.

Način obaveštavanja javnosti o radu bliže se uređuje posebnom odlukom Izvršnog odbora

 

Član 3.

Naziv Olimpijskog komiteta Srbije je: “Olimpijski komitet Srbije”

Naziv Olimpijskog komiteta Srbije na stranom jeziku glasi: “Olympic Committee of Serbia”

O promeni naziva odlučuje Skupština Olimpijskog komiteta Srbije

 

Član 4.

Sedište OKS je u Beogradu, Ulica Generala Vasića broj 5.

O promeni sedišta odlučuje Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije

 

Član 5.

Područje delovanja Olimpijskog komiteta Srbije je teritorija Republike Srbije

 

Član 6.

Pečat OKS je okruglog oblika standardnih dimenzija, u čijoj se sredini nalazi znak OKS, a na rubu kružno naziv na srpskom jeziku: “Olimpijski komitet Srbije – Beograd”.

OKS u radu može koristiti i druge pečate i štambilje čija se upotreba reguliše posebnom odlukom Izvršnog odbora

 

Član 7.

OKS ima zastavu, znak i himnu.

Osnovu zastave čini bela pozadina u čijoj sredini se nalazi znak OKS.

Dimenzije i izgled zastave OKS određuje Izvršni odbor OKS.

Znak OKS je štit u kome se nalaze krst i ocila, a iznad koga se nalaze olimpijski krugovi.

Grafički izgled znaka OKS utvrđuje Izvršni odbor OKS svojom odlukom

Himnu Olimpijskog komiteta Srbije utvrđuje Izvršni odbor OKS svojom odlukom

 

Član 8.

Simboli OKS (zastava, znak, himna) su isključivo vlasništvo OKS i njihovo korišćenje mora biti u skladu sa pravilima MOK-a.

Simboli OKS podležu saglasnosti MOK u skladu sa Olimpijskom poveljom.

OKS je obavezan da zaštiti svoje simbole u skladu sa zakonom

 

2  OSNOVNI CILjEVI OKS

Član 9.

Osnovni ciljevi OKS su:

 1. doprinos i podsticanje širenja ideja olimpizma i razvoja sporta u celini;
 2. poštovanje osnovnih načela Olimpijskog pokreta;
 3. razvoj i zaštita Olimpijskog pokreta u Srbiji, u skladu sa Olimpijskom poveljom;
 4. predstavljanje Srbije na Olimpijskim igrama i drugim regionalnim, kontinentalnim ili svetskim sportskim takmičenjima koja su pod patronatom MOK-a;
 5. vođenje računa o poštovanju Olimpijske povelje u Srbiji i borba protiv svakog oblika diskriminacije rasizma i nasilja u sportu;
 6. obezbeđenje uslova za praćenje, razvoj i unapređenje vrhunskog sporta i sistema vrhunskog sporta u olimpijskim sportovima i ostvarivanje međudržavne i međunarodne sportske saradnje;
 7. podsticanje razvoja ”Sporta za sve”;
 8. usvajanje i sprovođenje Antidoping pravilnika OKS i na taj način obezbeđivanje da antidoping politika i propisi budu u skladu sa Svetskim antidoping kodeksom;
 9. saradnja sa nacionalnim olimpijskim komitetima koje priznaje MOK i međunarodnim sportskim asocijacijama (međunarodne sportske federacije koje su nadležne za sportove  koji  su obuhvaćeni programom Olimpijskih igara, međunarodne  sportske federacije koje su priznate od strane MOK-a a koje su  nadležne za sportove koji nisu obuhvaćeni programom Olimpijskih  igara i multi-sportske grupe i druge organizacije koje su  orjentisane ka sportu);
 10. organizovanje Olimpijskih igara, ako ih OKS poveri MOK i drugih međunarodnih skupova i takmičenja pod pokroviteljstvom MOK-a;
 11. staranje o obrazovanju i usavršavanju sportskih stručnjaka;
 12. aktivnosti na obezbeđenju materijalnih uslova za pripremanje i učešće sportista Srbije na Olimpijskim igrama i drugim takmičenjima (Mediteranske igre, Evropski olimpijski festivali mladih, Evropske igre i dr.)
 13. ostvarivanje nadležnosti u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije

 

Član 10.

OKS je obavezan da, slanjem sportista, uzme učešća na Olimpijskim igrama.

OKS je obavezan da formira, organizuje i vodi delegaciju na Olimpijske igre, kao i na regionalna, kontinentalna i svetska multisportska takmičenjima koja se organizuju pod pokroviteljstvom MOK-a. OKS je odgovoran za ponašanje članova svoje delegacije.

 

Član 11.

Radi ostvarivanja osnovnih ciljeva, OKS: sarađuje sa ministarstvom  nadležnim za sport i drugim državnim organima Republike Srbije,  Antidoping agencijom Republike Srbije, Republičkim zavodom za sport i  drugim organizacijama i asocijacijama u oblasti sporta u Republici  Srbiji, u sprovođenju programa priprema i učešća sportista i ekipa na  Olimpijskim igrama i drugim takmičenjima, organizujući privredne  aktivnosti i angažujući pokrovitelje za učešće u njihovom finansiranju; utvrđuje i sprovodi programe obrazovanja i usavršavanja sportskih stručnjaka; sprovodi odredbe pravila MOK-a; predstavlja i zastupa interese nevladinih sportskih organizacija Srbije u međunarodnom  sportskom pokretu i preduzima i druge aktivnosti i poslove, saglasno  ovom Statutu.

U cilju ispunjenja svoje uloge, OKS može sarađivati sa vladinim i nevladinim organizacijama. Međutim, OKS se ne sme nikada uključiti u bilo koju aktivnost koja bi bila suprotna Olimpijskoj povelji (Pravilo 28.5. Olimpijske povelje).

Vlade ili drugi državni organi ili njihovi članovi ne mogu ni na koji način učestvovati ili uticati na postupak odlučivanja o izboru ili opozivu u OKS, odnosno njihovih predstavnika u organima OKS. Međutim, OKS ima diskreciono pravo da u svoj rad uključi i nekog od članova ovih organa (Pravilo 29.4. Olimpijske povelje).

 

Član 12.

U OKS, kao poseban oblik aktivnosti, deluje Olimpijska akademija Srbije (OAS) i Komitet Srbije Pjer de Kuberten, čija pravila rada utvrđuje Izvršni odbor OKS

U OKS, kao poseban oblik aktivnosti deluje Udruženje olimpijaca  Srbije.

3   PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA OKS

Član 13.

Polazeći od toga da je OKS sportska organizacija u koju se udružuju svi sportski savezi olimpijskih sportova Republike Srbije radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa utvrđenih ovim Statutom, utvrđuje se da su članovi OKS oni sportski savezi olimpijskih sportova koji su registrovani u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije i koji su učlanjeni u međunarodne sportske federacije koje su nadležne za sportove koji su obuhvaćeni programom Olimpijskih igara

Za svaki sport koji je, kroz nadležnu međunarodnu federaciju, uključen u program Olimpijskih igara, kao svog člana OKS će priznati onaj nacionalni savez koji je punopravan član odgovarajuće međunarodne sportske federacije.

Uslov za članstvo u OKS je i prihvatanje antidoping politike i pravila OKS detaljnije uređenih Antidoping pravilnikom OKS, a u skladu sa Svetskim antidoping kodeksom.

 

Član 14.

Članovi OKS su i Sportski savez Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije, Udruženje olimpijaca Srbije, Udruženje za medicinu sporta Srbije i Savez trenera Srbije.

 

Član 15.

OKS prepoznaje i priznaje i granske sportske saveze i udruženja Republike Srbije koji su registrovani u skladu sa  Zakonom o sportu Republike Srbije i koji su iz sportova koje  prepoznaje MOK, kao i multi-sportske grupe i druge organizacije koje su orijentisane ka sportu i koje su u stanju da  potpomognu uspešnom radu OKS ili koje su na izuzetan način doprinele sportu i Olimpizmu.

Sa organizacijama navedenim u prethodnom stavu OKS održava i unapređuje odnose, ali se one u smislu ovog Statuta ne smatraju članovima OKS.

 

Član 16.

Članovi organa i tela OKS svoju funkciju obavljaju dobrovoljno i bez naknade osim ako za određeni slučaj Izvršni odbor ne odluči drugačije (stav 1. tačka 1.6. pratećih propisa uz pravilo 28. i 29. Olimpijske povelje).

Član 17.

Članovi OKS preko svojih predstavnika u organima i telima OKS, na način utvrđen ovim Statutom:

 • predlažu i učestvuju u donošenju mera za ostvarenje ciljeva OKS
 • predlažu sportiste i ekipe za učešće na Olimpijskim igrama i drugim sportskim takmičenjima, na osnovu kriterijuma MOK i OKS
 • biraju i opozivaju predstavnike u organe OKS
 • imaju prava i dužnosti:
 • da poštuju odrebe ovog Statuta i drigih akata i odluka OKS
 • da doprinosi razvoju i unapređenju Olimpijskog pokreta u Srbiji
 • da učestvuje u radu i odlučivanju u organima OKS
 • da budu pravovremeno obavešteni o radu organa OKS
 • da učestvuju kao predstavnici OKS u radu drugih organa i organizacija
 • da se zalažu za sprovođenje usvojenih zaključaka organa OKS u savezima u kojima su birani u organe OKS
 • da sprovode odluke i zaključke organa OKS koji su doneti u skladu sa ovim Statutom
 • da predsednika OKS pravovremeno obaveštavaju o svim događajima koji mogu dovesti do ugrožavanja primene Olimpijske povelje u Srbiji ili Statuta OKS, bilo da se pojave u okviru udruženog sportskog saveza ili van njega.
 • da vrše druge aktivnosti u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine OKS i obavljaju i druga statutarna prava i obaveze.

Član 18.

O prijemu novih članova OKS odlučuje Skupština na predlog Izvršnog odbora.

Član OKS ima pravo da istupi iz članstva OKS ako to zatraži nadležni organ saveza odnosno organizacije i ako je savez-organizacija izmirio preuzete materijalne i druge obaveze prema OKS i/ili drugom članu OKS.

Odluku o prepoznavanju i priznavanju sportske organizacije donosi Izvršni odbor.

Član 19.

Posebnim Pravilima mogu se bliže urediti procedure za prijem u članstvo i prestanak članstva, uslovi i postupak za prepoznavanje i priznavanje sportskih organizacija, prava i obaveza članova, kao i druga pitanja članstva u OKS koja nisu regulisana ovim Statutom.

 

 1. ORGANI OKS

Član 20.

Prilikom izbora i imenovanja na funkcije u OKS, kao i prilikom izbora i imenovanja svih članova organa i tela OKS, uvek će se voditi računa:

 • da kadnidat u karijeri ima iskustvo u sportu i sportskim organizacijama
 • da kadnidat ima potrebna stručna znanja za dužnost koja mu se poverava
 • da kadnidat ima visoke etičke i moralne kriterijume (da ispunjava uslove iz etičkog kodeksa MOK i da u karijeri nema povrede pravila o dopingu)
 • da kandidat ima državljanstvo Republike Srbije
 • da kandidat govori jedan svetski jezik koji je u zvaničnoj upotrebi u MOK-u (engleski ili francuski)

 

Član 21.

Organi Olimpiskog komiteta Srbije su

 1. Skupština OKS
 2. Izvršni odbor OKS
 3. Predsednik OKS
 4. Nadzorni odbor OKS
 5. Stalna sportska arbitraža OKS

Stalno telo Olimpijskog komiteta je Sportska komisija OKS

Poslovodnu funkciju OKS kao pravnog lica  vrši Generalni sekretar

 

Član 22.

U OKS se mogu formirati i drugi organi, komisije i radna tela trajnog ili privremenog karaktera.

Odlukom o formiranju utvrđuje se njihov sastav, delokrug, ovlašćenja i mandat

 

Član 23.

Izborna Skupština na kojoj se vrši izbor organa i tela OKS održava se najkasnije šest meseci po završetku Letnjih olimpijskih igara.

Mandat članova organa i tela OKS traje četiri godine, a može prestati ostavkom ili opozivom pre isteka četiri godine. Broj mandata nije ograničen

Izborne procedure za organe i tela OKS kao i njihov rad u delu u kome nisu uređeni ovim Statutom, bliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine OKS

 

 1. Skupština

Član 24.

Skupština kao najviši organ OKS:

 1. donosi programe aktivnosti OKS;
 2. donosi Statut OKS
 3. odlučuje o prijemu u članstvo OKS i o učlanjenju OKS u druge saveze odnosno organizacije, o čemu može odlučiti i Izvršni odbor, uz naknadnu saglasnost Skupštine;
 4. donosi finansijski plan i usvaja završni račun;
 5. bira i razrešava Predsednika OKS, Generalnog sekretara OKS, članove Izvršnog odbora i članove Nadzornog odbora OKS;
 6. predlaže kandidate za izbor člana MOK-a iz Srbije;
 7. predlaže grad u Srbiji kao kandidata za organizovanje Olimpijskih igara odnosno drugih sportskih takmičenja (Mediteranske igre i sl.);
 8. verifikuje istupanje iz članstva u OKS;
 9. bira i razrešava počasne članove Skupštine OKS, pod uslovom i na način utvrđen posebnim opštim aktom
 10. može da prenese određena ovlašćenja na Izvršni odbor;
 11. donosi Poslovnik Skupštine OKS;
 12. imenuje i razrešava članove radnih tela Skupštine OKS;
 13. vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

 

Član 25.

Ovim Statutom utvrđuje se sastav Skupštine OKS:

 • po jedan predstavnik članova – nacionalnih granskih sportskih saveza olimpijskih sportova koji su članovi OKS i koji su registrovani u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije i koji su učlanjeni u međunarodne sportske federacije koje su nadležne za sportove koji su obuhvaćeni programom Olimpijskih igara
 • dva predstavnika Sportskog saveza Srbije
 • sportisti, učesnici Olimpijskih igara, koje imenuju sportski savezi Srbije čiji su sportisti osvajali medalje na Olimpijskim igrama
 • dva člana Sportske komisije OKS
 • redovni i počasni članovi MOK-a iz Srbije, kao i članovi Sportske komisije MOK-a iz Srbije. Članovima iz prethodnog stava prestaje svojstvo člana Skupštine OKS kada im prestane članstvo u MOK odnosno sportskoj komisiji MOK
 • predstavnik Udruženja olimpijaca Srbije
 • predstavnik Paraolimpijskog komiteta Srbije
 • predstavnik Udruženja za medicinu sporta Srbije
 • predstavnik Saveza trenera Srbije

Predsednik, potpredsednici i Generalni sekretar OKS su članovi Skupštine OKS po službenoj dužnosti.

Skupština OKS može izabrati doživotne počasne članove Skupštine OKS

Većinu u Skupštini OKS čine članovi Skupštine – predstavnici sportskih saveza olimpijskih sportova Srbije učlanjenih u međunarodne federacije.

Sednici Skupštine u svojstvu posmatrača mogu prisustvovati predstavnici prepoznatih i priznatih granskih sportskih saveza i udruženja.

 

Član 26.

Redovne sednice Skupštine održavaju se najmanje jednom  godišnje

Redovnu sednicu Skupštine saziva Predsednik OKS na osnovu sopstvene odluke ili odluke Izvršnog odbora

Vanredno zasedanje Skupštine saziva Predsednik OKS na osnovu  sopstvene odluke, odluke Izvršnog odbora ili Nadzornog odbora ili na pismeni zahtev najmanje trećine članova Skupštine najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, uz obavezu da se Skupština održi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada se vanredno zasedanje Skupštine zahteva u cilju usvajanja ili izmena i dopuna Statuta OKS rok za održavanje Skupštine iznosi 60 dana od dana prijema zahteva.

U slučaju da Predsednik ne zakaže vanrednu sednicu Skupštine u  navedenom roku, za zakazivanje vanredne sednice primenjuje se  pravilo iz čl. 23. Stauta sa sledećim rokovima postupanja:

–  Najstariji potpredsednik sa svim ovlašćenjima Predsednika dužan je da zakaže vanrednu sednicu najkasnije u roku od 7 dana od dana nastupanja okolnosti koje ga ovlašćuju da zakaže sednicu

– Ukoliko je i ovo lice iz ma kojih razloga sprečeno da ovako postupi,     funkciju preuzima sledeći najstariji potpredsednik sa obavezom da najkasnije u roku od 7 dana dana od dana nastupanja okolnosti koje ga ovlašćuju da zakaže sednicu

– Ukoliko se ne može obezbediti zakazivanje vanredne sednice na     navedeni način, funkciju Predsednika preuzima najstariji član     Izvršnog odbora koji je ovlašćen i dužan da u takvom slučaju sazove     vanrednu sednicu Izvršnog odbora, a po odluci Izvršnog odbora i vanrednu sednicu Skupštine u cilju prevazilaženja nastale situacije

Sednica Skupštine može početi sa radom ako prisustvuje više od  polovine članova Skupštine.

Da bi se odluka Skupštine smatrala donetom, potrebno je da se za  donošenje iste izjasni većina prisutnih članova Skupštine

Izuzetno, Statut OKS donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

 

Član 27.

Polazeći od tačke 3. Pravila 29 Olimpijske povelje, ovim Statutom se utvrđuje sledeće: kada Skupština odlučuje o pitanjima koja se tiču Olimpijskih igara, za utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje računaju se samo glasovi izrečeni od strane članova Skupštine – predstavnika sportskih saveza olimpijskih sportova Srbije učlanjenih u međunarodne federacije

 

Član 28.

Poslove Skupštine između dve sednice vrši Izvršni odbor, kao izvršno-upravni organ Skupštine

 

 1. Izvršni odbor

Član 29.

Ovim Statutom utvrđuje se sastav Izvršnog odbora:

 • Predsednik
 • predsednik Sportske komisije
 • član MOK-a iz Srbije
 • 13 članova koje izabere Skupština, od kojih su
  • 10 članova – predsednik ili generalni sekretar sportskog saveza ili udruženja člana OKS, izabran na predlog članova OKS, osim ako članstvo u Izvršnom odboru ne ostavruju na drugi način
  • 3 člana – osobe koje su u stanju da pomognu uspešnom radu OKS ili koje su na izuzetan način doprinele sportu i Olimpizmu, izabrane na predlog Predsednika
 • predsednik ili generalni sekretar Sportskog saveza Srbije

Član Skupštine koji je izabran za člana Izvršnog odbora ostaje član Skupštine do isteka mandata

Postupak izbora članova Izvršnog odbora bliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine

 

Član 30.

Izvršni odbor, na predlog Predsednika OKS, imenuje i razrešava tri potpredsednika iz reda članova Izvršnog odbora, od kojih jedan obavlja funkciju prvog potpredsednika.

U radu Izvršnog odbora, bez prava glasa, učestvuje i Generalni sekretar OKS, a po pozivu Predsednika OKS mogu učestvovati i predsednik Stalne sportske arbitraže Olimpijskog komiteta Srbije i predsednici pojedinih radnih tela (komisija, odbora, saveta i sl.), ako nisu izabrani za članove u izbornom postupku.

 

Član 31.

Mandat članova Izvršnog odbora, izuzev članova MOK-a iz Republike Srbije, traje četiri godine, a može prestati u skladu sa odredbama Statuta

Izvršni odbor može doneti odluku o zameni do 20% članova Izvršnog odbora redom sa liste kandidata za članove Izvršnog odbora, kao i odluku o kooptiranju članova Izvršnog odbora u sledećim slučajevima:

 • Ukoliko članu Izvršnog odbora prestane funkcija pre isteka mandata
 • Ukoliko član Izvršnog odbora neće ili ne može da obavlja svoju funkciju duže od dva meseca uzastopno, ili je obavlja na neprimeren način suprotno Statutu i povelji MOK

Odluku o zameni (kooptiranju) članova Izvršni odbor je dužno da iznese na prvu narednu sednicu Skupštine radi potvrđivanja

Ovim Statutom se utvrđuje da princip zamene članova iz prethodnog člana shodno primenjuju i drugi organi i tela OKS

 

Član 32.

Predsednik OKS saziva sednice Izvršnog odbora po sopstvenoj inicijativi, na zahtev Nadzornog odbora ili na predlog najmanje pet članova OKS ili pet članova Izvršnog odbora.

Izvršni odbor donosi odluke i zaključke punovažno ako sednici prisustvuje većina članova Izvršnog odbora.

 

Član 33.

Izvršni odbor kao izvršno-upravni organ OKS:

 1. izvršava odluke i zaključke Skupštine i preduzima aktivnosti i mere po ovlašćenju Skupštine;
 2. pokreće i iznosi aktuelna pitanja i probleme pred nadležne organe i organizacije;
 3. donosi odluke o učešću sportista i ekipa na Olimpijskim igrama, Mediteranskim igrama i drugim takmičenjima u nadležnosti organizacije čiji je član OKS i određuje njihov sastav, na predlog i uz učešće glasača većine sportskih saveza olimpijskih sportova Srbije učlanjenih u međunarodne federacije;
 4. sprovodi aktivnosti na obezbeđenju materijalnih uslova za pripreme i učešće sportista Srbije na Olimpijskim igrama i drugim (Mediteranske igre, Zimski i Letnji EYOF, Evropske igre i dr.);
 5. utvrđuje predlog finansijskog plana i završnog računa i vrši raspodelu ukupnih sredstava iz finansijskog plana;
 6. na predlog Generalnog sekretara odlučuje o zaključivanju pravnih poslova;
 7. podnosi Skupštini izveštaje o radu;
 8. predlaže Skupštini donošenje i izmene i dopune Statuta i drugih opštih akata iz nadležnosti Skupštine i donosi opšta akta iz sopstvene nadležnosti;
 9. dodeljuje priznanja, nagrade i pohvale;
 • stara se o obezbeđenju sredstava za potrebe OKS i o njihovoj namenskoj upotrebi;
 • donosi poslovnik Izvršnog odbora i druga opšta akta koja nisu ovim Statutom ili propisima stavljena u nadležnost drugih organa;
 • imenuje i razrešava članove radnih tela Izvršnog odbora;
 • Na zahtev Generalnog sekretara učestvuje u uređivanju radno-pravnih odnosa zaposlenih u stručnoj službi;
 • vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom i poslovnicima.

Kada se radi o pitanjima koja se tiču Olimpijskih igara, za utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje uzimaju se u obzir samo glasovi izrečeni od strane članova Izvršnog odbora koji su predstavnici sportskih saveza olimpijskih sportova Srbije učlanjenih u međunarodne federacije (odredba tačke 3. pravila 29 Olimpijske povelje) kao i člana MOK iz Srbije

Izvršni odbor OKS može da prenese svoja ovlašćenja na jednog ili više svojih članova, na komisije i radna tela, i na članove uprave OKS

 

Član 34.

U slučaju hitnosti, Predsednik OKS može odlučiti da se za donošenje određene odluke glasa na posredan način putem pismene korespodencije sa članovima Izvršnog odbora

Ako je broj prispelih odgovora veći od polovine od ukupnog broja članova Izvršnog odbora, odluka je punovažna.

Rezultat ovakvog izjašnjavanja se mora pismeno saopštiti svim članovima Izvršnog odbora.

Ako postoji sumnja u vezi formalne važnosti pismenih odgovora (kašnjenje pošte, sumnja u materijalnu važnost jednog ili više odgovora) Predsednik OKS konačno odlučuje o važnosti tih odgovora.

Odluke ili akcije preduzete u slučaju hitnosti ne mogu se primenjivati za izmene Statuta OKS.

Način posrednog glasanja po potrebi će se bliže urediti Poslovnikom o radu Izvršnog odbora

 

 

 1. Predsednik OKS

Član 35.

Za Predsednika OKS može biti izabrano lice nominovano za izbor od najmanje 5 članova OKS koje prihvati nominaciju i istakne kandidaturu

Za Predsednika OKS može biti izabrano lice koje ispunjava uslove iz člana 20. Statuta OKS.

Ocenu ispunjenosti uslova daje Izvršni odbor OKS, na osnovu pisanog izveštaja Izborne komisije OKS.

Kandidat za Predsednika OKS podnosi Skupštini OKS, u pisanoj formi,  predlog Programa rada i razvoja OKS za period od naredne četiri godine

Predsednik OKS obavlja svoju dužnost profesionalno.

 

Član 36.

Predsednik OKS:

 1. predstavlja OKS.
 2. istovremeno je predsednik Skupštine i Izvršnog odbora i rukovodi njihovim radom
 3. ostvaruje uvid u rad organa i tela OKS
 4. ustanovljava stalne i povremene komisije odnosno radne grupe, kada smatra da je to neophodno, određuje njihove zadatke i imenuje njihove članove i odlučuje o njihovom raspuštanju kada oceni da su izvršili zadatke
 5. potpisuje akte koje donesu Skupština i Izvršni odbor
 6. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora

Predsednika OKS, u slučaju njegove kraće odsutnosti, zamenjuje jedan od potpredsednika kojeg on ovlasti.

 

Član 37.

Član 37. Polazeći od potrebe da se obezbedi kontinuirano i neprekinuto  ostvarivanje programskih ciljeva OKS i funkcionisanje organa i  tela OKS, Predsednik OKS je dužan da se dosledno i strogo  pridržava rokova utvrđenih ovim Statutom i opštim aktima  OKS.

Ukoliko je predsednik iz ma kojih razloga sprečen da obavlja ili ne  obavlja svoju funkciju ili je odsutan duže od 15 dana, zamenjuje ga Prvi potpredsednik sa ovlašćenjima Predsednika.

Ukoliko je i ovo lice iz ma kojih razloga sprečeno da obavlja ili ne  obavlja ovu funkciju zamene ili je odsutno duže od 5 dana , funkciju  zamene ili je odsutno duže od 5 dana, funkciju preuzima stariji od dva preostala potpredsednika, a u slučaju njegove sprečenosti mlađi potporedsednik.

Ukoliko se ne može obezbediti ostvarivanje funkcije Predsednika  na napred iznet način, funkciju Predsednika preuzima najstariji član Izvršnog odbora koji je ovlašćen idužan da u takvom slučaju sazove vanrednu sednicu Izvršnog odbora, a po  odluci Izvršnog odbora i vanrednu sednicu Skupštine, u cilju  prevazilaženja nastale situacije

 

4.Generalni sekretar

Član 38.

Generalnog sekretara OKS imenuje Skupština OKS na predlog Predsednika OKS, na način utvrđen Poslovnikom o radu Skupštine.

Za Generalnog sekretara može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

 1. U karijeri ima najmanje 10 godina aktivnog bavljenja olimpijskim sportom
 2. Da je u prethodnom periodu bio uključen u rad organa i tela OKS
 3. Da govori najmanje jedan svetski jezik koji je u zvaničnoj upotrebi u MOK (engleski, francuski)
 4. U karijeri ima najmanje 5 godina rada u organima i telima nacionalnih sportskih saveza, MOK, međunarodnih sportskih saveza i međunarodnih sportskih udruženja čiji je član OKS (ANOC, EOC, ICMG, ABNOC, ENGSO, EFPM).
 5. Da ima najmanje visoku stručnu spremu
 6. Da ispunjava uslove iz Etičkog kodeksa MOK
 7. Da u karijeri nema povrede pravila o dopingu

Član 39.

Generalni sekretar vrši poslove vezane za sprovođenje odluka i zaključaka organa OKS, naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana OKS, zastupa privredne i druge delatnosti OKS, odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja OKS.

Generalni sekretar obavlja svoju dužnost profesionalno.

Ako za Generalnog sekretara bude imenovan član Skupštine, prestaje mu mandat u Skupštini danom imenovanja za Generalnog sekretara.

Mandat Generalnog sekretara traje 4 (četiri) godine.

Generalni sekretar vrši poslovodnu funkciju u OKS i prema zaposlenima u stručnoj službi ima prava obaveze i odgovornosti poslodavca utvrđene propisima o radu i radnim odnosima

 

 1. Nadzorni odbor

Član 40.

Nadzorni odbor ima tri člana, koji nisu članovi Skupštine.

Mandat članova Nadzornog dbora traje četiri godine, a može prestati ostavkom i pre isteka mandata.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsednika Odbora.

Nadzorni odbor donosi sopstveni Poslovnik.

 

Član 41.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad upotrebom sredstava OKS pregledom završnog računa i uvidom u finansijska dokumenta i sa nalazima upoznaje Skupštinu

Nadzorni odbor vrši kontrolu sprovođenja Statuta i ostalih opštih akata OKS i kontrolu sprovođenja odluka Izvršnog odbora OKS

Nadzorni odbor obaveštava Skupštinu o svom radu najmanje jednom godišnje.

 

 1. Stalna sportska arbitraža

Član 42.

Stalna sportska arbitraža pri OKS osnovana je u cilju nezavisnog, nepristrasnog, samostalnog  i kompetentnog arbitražnog rešavanja sporova u sportu

Stalna sportska arbitraža je nazavisan organ OKS i u svom odlučivanju je samostalna

Odluka Stalne sportske arbitraže ima snagu pravosnažne sudske odluke

Organizacija, sastav, način izbora i razrešenja arbitara Stalne sportske arbitraže, postupak, način rada i bliže odredbe o nadležnosti, uređuju se posebnim Pravilnikom koji donosi Skupština OKS.

 

Član 43.

Prihvatanjem odredbi ovog Statuta, članovi OKS prihvataju primarnu i isključivu nadležnost Stalne sportske arbitraže OKS u skladu sa odredbama ovog Statuta i aktima OKS kojima se reguliše rad Stalne sportske arbitraže

Prihvatanjem odredbi ovog Statuta i učlanjenjem u OKS smatra se da su članovi OKS ugovorili nadležnost Stalne sportske arbitraže OKS

Članovi OKS u vezi pitanja koja su odredbama ovog Statuta stavljena u nadležnost Stalnoj sportskoj arbitraži OKS ne mogu se obraćati Sportskom arbitražnom sudu u Lozani, Švajcarska, pre donošenja odluke Stalnog arbitražnog suda OKS

 

Član 44.

Stalna sportska arbitraža OKS:

 • rešava sporove između članova OKS koji nastanu u ostvarivanju članskih prava obaveza i odgovornosti u OKS
 • rešava sporove između člana OKS i OKS koji nastanu u ostvarivanju članskih prava obaveza i odgovornosti u OKS
 • postupa u drugim slučajevima u skladu sa Pravilnikom o Stalnoj sportskoj arbitraži OKS

 

7. Sportska komisija OKS

Član 45.

Sportska komisija OKS je stalno savetodavno telo OKS, koje treba da obezbedi da se pri donošenju odluka OKS uzmu u obzir mišljenja i stavovi sportista.

Članove Sportske komisije OKS imenuju sportske komisije nacionalnih sportskih saveza olimpijskih sportova koji su članovi OKS na period od 4 godine, s tim što iz jednog sportskog saveza može biti imenovan samo jedan član Sportske komisije OKS

Lice koje je izabrano za člana sportske komisije MOK-a ili EOK-a iz Srbije, po funkciji je član SK OKS za sve vreme dok mu traje mandat u SK MOK odnosno SK EOK

Član 46.

Članovi Sportske komisije OKS imenuju se na period od 4 (četiri) godine i mogu biti ponovo imenovani.

Za člana Sportske komisije OKS može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

– Da je aktivni ili bivši sportista Srbije koji je učestvovao na Olimpijskim igrama

– Da ima najmanje 18 godina u vreme izbora

– da je i dalje aktivan/na u sportu ili sportskim organizacijama

– da nije učinio prekršaj Etičkog kodeksa MOK

– da u svojoj karijeri nije prekršio antidoping pravila

Mandat izbornih članova sportske komisije traje četiri godine bez ograničenja broja mandata, i njihov broj jednak je broju nacionalnih granskih sportskih saveza olimpijskih sportova koji su članovi OKS

Mandat članova po funkciji traje dok traje status člana sportske komisije MOK odnosno EOK

Članstvo u Sportskoj komisiji ne isključuje članstvo u Skupštini OKS

 

Član 47.

Procedura izbora članova Sportske komisije bliže se uređuje Osnovnim pravilima Sportske komisije koja donosi Izvršni odbor OKS

 

Član 48.

Sportska komisija OKS:

 • stara se o poštovanju prava sportista u okviru Olimpijskog pokreta i u vezi sa tim može donositi preporuke
 • u saradnji sa sportskim savezima koji su članovi OKS, predlaže kandidata za člana sportske komisije MOK-a i EOK-a iz Srbije, na osnovu kriterijuma koje utvrde MOK i EOK
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa Opštim pravilima Sportske komisije

 

5  SREDSTVA OKS

Član 49.

OKS ostvaruje materijalna i finansijska sredstva organizovanjem marketinških i drugih delatnosti, od darodavaca i pokrovitelja, iz budžeta, fondova i fondacija čiji je osnivač i od prodaje televizijskih prava.

OKS  ostvaruje prihode i od preduzeća čiji je osnivač u skladu sa zakonom.

 

Član 50.

Prihodi i rashodi OKS utvrđuju se godišnjim finansijskim planom OKS.

Sredstva OKS koriste se za finansiranje dela završnih priprema i učešća sportista na Olimpijskim igrama i drugim takmičenjima i za izvršavanje programskih zadataka i obaveza OKS.

OKS odgovara za svoje obaveze svojim sredstvima.

 

6  STRUČNA SLUŽBA OKS

Član 51.

Administrativno-stručne poslove za potrebe OKS obavljaju zaposleni u OKS.

Delokrug Stručne službe i broj izvršilaca poslova i zadataka uređuju se posebnim opštim aktom.

Generalni sekretar je rukovodilac Stručne službe.

Izrada stručnih materijala i opštih akata može se poveriti i drugim organizacijama i stručnjacima.

 

7  PRIZNANjA

Član 52.

Posebnom odlukom Skupštine OKS bliže se uređuju sva pitanja koja se odnose na priznanja OKS

 

8 ISKLjUČENjE I SUSPENZIJA

Član 53.

Član organa ili tela OKS može biti isključen odlukom nadležnog organa, u slučaju da se konstatuje da je zanemario ili namerno ugrozio interese OKS ili se ponašao na način koji je nedostojan OKS.

Odluka o isključenju iz prethodnog stava donosi se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih  na osnovu mišljenja Statutarno-pravne komisije OKS

Izabrani funkcioneri OKS (Predsednik, Potpredsednici, Generalni sekretar, predsednici odbora i komisija) razrešavaju se dužnosti ukoliko se konstatuje da su povredili Etički kodeks MOK ili pravila o dopingu

Odluka o razrešenju iz prethodnog stava donosi se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih na osnovu mišljenja Statutarno-pravne komisije OKS

Član odnosno funkcioner na koga se odluka o isključenju odnosno razrešenju odnosi ima pravo da bude saslušan, što podrazumeva pravo da bude upoznat sa optužbama, da se založi za svoj slučaj i lično ga iznese na sednici organa koji odlučuje o isključenju, ili da podnese svoju odbranu u pisanoj formi.

 

Član 54.

Do donošenja odluke o isključenju, član organa i tela OKS odlukom organa ili tela čiji je član, funkcioner OKS odlukom Izvršnog odbora OKS, na osnovu mišljenja Statutarno-pravne komisije OKS može biti suspendovan u ostvarivanju članskih prava i lišen svih ili dela prava, povlastica ili funkcija koje proističu iz članstva ili funkcije u OKS za određeni period ili trajno ukoliko Statutarna komisija utvrdi:

 • grubu povredu odredbi ovog Statuta ili drugih odluka i akata OKS
 • grubu povredu Povelje MOK, Etičkog kodeksa ili drugih pravnih pravila MOK
 • ako član neće ili ne može da obavlja svoju funkciju duže od dva meseca

 

9  PRESTANAK RADA OKS

Član 55.

OKS prestaje sa radom pod uslovima utvrđenim zakonom ili odlukom Skupštine OKS. Za punovažno donošenje odluke o prestanku rada potrebna je tročetvrtinska većina glasova svih članova OKS

Imovina OKS, u slučaju prestanka rada, prenosi se na ono pravno lice čiji su ciljevi slični ciljevima OKS u Republici Srbiji

 

 

 

10  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Opšti akti OKS stupaju na snagu po pravilu osmog dana od dana objavljivanja u prostorijama ili na internet strani OKS.

 

Član 57.

Statut OKS će uvek biti u skladu sa Olimpijskom poveljom i izričito će se zasnivati na njoj.

Polazeći od toga da je OKS prepoznat od strane MOK kao nacionalni olimpijski komitet Srbije, i da je kao takav ovlašćen i nadležan sa sprovođenje misije i uloge MOK na teritoriji Srbije, te kako samim tim akta i odluke OKS nalaze svoje izvorište u aktima i odlukama MOK i organa MOK, to se akta i odluke OKS, uključujući i odredbe ovog Statuta tumače pre svega polazeći od normi i pravila, ali i duha i koncepcije Olimpijske povelje i akata i odluka MOK i organa MOK

U slučaju da određena pravna oblast nije regulisana odredbama ovog Statuta, ili kad odredbe Statuta i opštih akata OKS nisu u saglasnosti sa Poveljom i aktima i odlukama MOK, ovim Statutom se utvrđuje da se odredbe Povelje odluka i akata MOK neposredno primenjuju

Ako ima neke sumnje u pogledu značenja ili interpretacije odredaba ovog Statuta ili ako ima kontradikcija između ovog Statuta i pravila MOK-a, takođe će se neposredno primeniti pravila MOK-a (Olimpijska povelja i druga akta MOK )

 

Član 58.

Svaka naknadna izmena Statuta koji je odobren od strane MOK-a, takođe će biti dostavljena MOK-u sa zahtevom za davanje odobrenja.

Opšti akti OKS moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Opšti akti OKS moraju se uskladiti sa odredbama ovog Statuta u roku od šest meseci  od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Član 59.

Ovaj Statut kao i njegove izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 56. Statuta, a primenjuje se od dana kada u OKS bude dostavljena saglasnost MOK na usvojeni tekst.

 

Član 60.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut OKS usvojen 1995. godine sa svim izmenama i dopunama.

Organi konstituisani po važećem Statutu na dan donošenja ovog Statuta, sa svim nadležnostima iz Statuta po kome su konstituisani, nastavljaju sa radom do izbora organa predviđenih članom 23. stav 1. ovog Statuta.

Savezi i organizacije koje su po Statutu iz stava 1. ovog člana imali status pridrženog člana OKS, sa izuzetkom onih pomenutih u članu 14, danom stupanja na snagu ovog Statuta stiču status prepoznate i priznate sportske organizacije.

 

Član 61.

Sastavni deo Statuta čini prilog u kome su popisani članovi Olimpijskog komiteta Srbije

 

Vlade Divac
Predsednik