Antidoping pravilnik OKS

ANTIDOPING PRAVILNIK

OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

ANTIDOPING OBAVEZA OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

Na dan 02.10.2008. godine, Olimpijski komitet Srbije je prihvatio Svetski antidoping kodeks (“Kodeks”). Ova antidoping pravila se usvajaju i primenjuju kao rezultat obaveze Olimpijskog komiteta Srbije da učestvuje u ciljevima Svetskog antidoping programa. Ona su u skladu sa odgovornostima OKS koja proizilaze iz Kodeksa , i podrška su konstantnim naporima Olimpijskog komiteta Srbije da se bori i iskoreni doping u Srbiji.

FUNDAMETALNI PRINCIP ZA KODEKS I ANTI DOPING PRAVILA

OLIPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

Antidoping programi pokušavaju da očuvaju ono što je suštinski vredno u sportu. Ta suštinska vrednost se naziva “duh sporta”; ona je suština olimpijskog duha, samo negujući je iskreno se bavimo sportom. Duh sporta predstavlja slavlje čovekovog duha, tela i svesti, i karakterišu ga sledeće vrednosti:

 • Etika, fer plej i iskrenost

 • Zdravlje

 • Savršenost izvodjenja

 • Karakter i obrazovanje

 • Zabava i radost

 • Timski rad

 • Posvećenost i predanost

 • Poštovanje pravila i zakona

 • Samopoštovanje i poštovanje drugih učesnika

 • Hrabrost

 • Zajedništvo i solidarnost

Doping je fundamentalno suprotan sportskom duhu.

1.SVETSKI ANTIDOPING KODEKS

 1. Olimpijski komitet Srbije je potpisnik Kodeksa i kao takav se obavezao da pruža pomoć nacionalnoj antidoping organizaciji, Antidoping agenciji Srbije (ADAS) u iniciranju, implementaciji i sprovodjenju procesa doping kontrole.

1.2. Prema Kodeksu, Olimpijski komitet Srbije ima ulogu i odgovornosti koje uključuju i sledeće:

 1. Da osigura da se antidoping politika i pravila sprovode u skladu sa Kodeksom,

 2. Da od nacionalnih sportskih saveza, kao uslov za članstvo zahteva prihvatanje antidoping politike i pravila koja su u skladu sa primenljivim odredbama Kodeksa,

 3. Da od sportista koji nisu redovni članovi nacionalnog sportskog saveza, a kao uslov za učešće na Olimpijskim ili Paraolimpijskim igrama, zahteva da budu uvek na raspolaganju za uzimanje uzorka i da u godini koja prethodi olimpijskim i paraolimpiskim igrama, kao i u godini igara, kao deo Testing grupe redovno obezbedjuju tačne i ažurne informacije o svojim kretanjima.

 4. Da saradjuje sa Antidoping agencijom Srbije

 5. Da zahteva od nacionalnih saveza da propišu pravila kojima se od pratećeg osoblja sportiste (trenera, menadžera, zvaničnika, administrativnog i medicinskog osoblja) zahteva da u vezi sa takmičenjem ili drugom aktivnošću, koja se organizuju pod okriljem nacionalnog saveza poštuju antidoping pravila.

 6. Da delimično ili u celini uskrati finansiranje bilo kom sportisti ili stručnom licukoji su prekršili antidoping pravila

 7. Da delimično ili u celini uskrati finansiranje nacionalnih saveza koji se ne pridržavaju odredaba Kodeksa.

 8. Da revnosno procesuira sve povrede antidoping pravila, uključujući i sprovođenje istrage da li je prateće osoblje sportiste ili neko drugo lice bilo uključeno u povredu antidoping pravila.

 9. Da vrši promociju antidoping obrazovanja.

 10. Da saradjuje sa nadležnim nacionalnim organizacijama i agencijama i drugim antidoping organizacijama.

2.PRIMENA ANTIDOPING PRAVILA

Ova pravila se odnose na:

 1. Olimpijski komitet Srbije,

 2. Sportiste,

 3. Članove olimpijskog tima,

 4. Stručna lica, i

 5. Nacionalne saveze.

 1. Sankcije se primenjuju u slučaju svake povrede antidoping pravila ili doping prekršaja ili bilo kakve druge vrste zloupotrebe i kršenja ovih pravila.

3.OBAVEZE OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

3.1 Svi sportisti moraju:
 1. Da budu upoznati sa svim antidoping pravilima i politikom koji se odnose na njih same i da se istih pridržavaju. Ovo se odnosi na Kodeks, njegova pravila i politiku, pravila OKS, ADASa, nacionalnih i međunarodnih sportiskih federacija.

 2. Da budu uvek na raspolaganju za uzimanje uzorka

 3. Da u skladu sa antidoping pravilima, preuzimaju odgovornost za to šta koriste i koju hranu unose u organizam, i

 4. Da su u obavezi da upoznaju medicinsko osoblje o upotrebi zabranjenih supstanci zabranjenih metoda, kao i to da su odgovorni za to da medicinski tretman kome se podvrgnu ne krši antidoping politiku i pravila koja se na nju odnose.

3.2 Uslov za učešće na olimpijskim igrama

Sportisti koji nisu redovni članovi nacionalnog sportskog saveza, u toku godine koja prethodi olimpijskim igrama,     kao i u godini igara a kao uslov za učešće kao člana olimpijskog tima Srbije na olimpijskim igrama, moraju uvek biti na raspolaganju za uzimanje uzorka koje će sprovodi u skladu sa Kodeksom i dužni su da redovno dostavljaju tačne i ažurne informacije o svojim kretanjima.

3.3 Sva stručna lica oko sportiste moraju:
 1. Da budu upoznati sa svim antidoping pravilima i politikom koja se odnose na njih ili na sportiste u čijem timu su članovi stručno osoblje i da se istih pridržavaju. Ovo se odnosi na Kodeks, njegova pravila i politiku, pravila OKS, ADASa, nacionalnih i međunarodnih sportiskih federacija;

 2. Da saradjuju sa programom za testiranje sportista; i

 3. Da koriste svoj uticaj na sportiste, njihovo ponašanje i moralne vrednosti kako bi podstakli antidoping stavove.

3.4 Svaki nacionalni sportski savez mora:
 1. Da se pridržava ovih antidoping pravila;

 2. Da saradjuje sa Antidoping agencijom Srbije i da joj pomaže da ispuni svoje obaveze u skladu sa Kodeksom;

 3. Da usvoji i sprovede antidoping politiku koja je u skladu sa Kodeksom;

 4. Da saradjuje i pomaže Međunarodnoj federaciji u svakodnevnom vodjenju antidoping programa;

 5. Zahteva od osoba koje:

   1. učestvuju u sportu koji spada pod njenu nadležnostili

   2. su registrovane kao vežbač ili takmičari ili kao članovi stručnog osoblja unutar nacionalnog sportskog saveza ili kluba koji ona priznaje; da se obavežu njenom antidoping politikom, Kodeksom i ovim pravilima;

 6. Zahteva od osoba koje:

   1. učestvuju kao vežbač ili takmičar u sportu koji spada pod njenu nadležnostili

   2. su registrovane kao vežbači ili takmičari unutar nacionalnog sportskog saveza ili kluba koji ona priznaje;da budu uvek na raspolaganju za uzimanje uzorka i da dostavljaju tačne i ažurne informacije o svojim kretanjima;

 7. Da kao uslov za prijem u članstvo zahteva da su politika, pravila i programi svojih članova ili priznatih klubova u skladu sa Kodeksom; i

      8.  Da preduzme odgovarajuće mere da obeshrabri nepoštovanje Kodeksa i njegovu antidoping politiku.

3.5  Nacionalna federacija će takodje:

 1. Da prihvate i poštuju nalaz o kršenju antidoping pravila dat od strane međunarodne federacije, drugog potpisnika ili druge nacionalne federacije bez potrebe za saslušanjem ukoliko je nalaz u skladu sa Kodeksom i u sklopu nadležnosti dotičnog tela;

 2. Da zahteva da su uvek svi sportisti koji nisu redovni članovi nacionalnog saveza, u toku godine koja prethodi olimpijskim igrama, kao i u godini igara, kao uslov za učešće u timu Olimpijskog komiteta Srbije na olimpijskim igrama, na raspolaganju za uzimanje uzorka koje će se sprovesti u skladu sa Kodeksom, kao i da redovno dostavljaju tačne i ažurne informacije o svojim kretanjima,

 3. Odmah da obavesti Olimpijski komitet Srbije o nalazu vezanom za bilo kakvo kršenje antidoping pravila ili povrede pravila borbe protiv dopinga, kao i o izricanju sankcija usled kršenja antidoping pravila ili povrede pravila borbe protiv dopinga:

   1. Svakoj osobi koja podleže antidoping pravilima ili politici; ili

   2. Svakom sportististručnom osoblju sportiste ili drugoj osobi koja se nalazi u njenoj nadležnosti ili kontroli antidoping politike i pravila njene Međunarodne federacije.

 4. Da po zahtevu Generalnog sekretara obezbedi pomoć i informacije Olimpijskom komitetu Srbije kako bi Olimpijski komitet Srbije mogao pravilno implementira ova pravila.

4.TESTIRANJE

Olimpijski komitet Srbije će priznati rezultate analize ovlašćene laboratorije nakon testiranja koje su sprovele antidoping organizacije i Antidoping agencija Srbije u skladu sa Kodeksom.

5.KRŠENJE ANTIDOPING PRAVILA

 1. Povreda antidoping pravila predstavlja kršenje tih pravila.
 2. Članovi 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 17 Kodeksase primenjuju u cilju da se ustanovi da li je došlo dokršenja antidoping pravila.
 3. Kršenje ovih pravila daje Olimpijskom komitetu Srbije za pravo da prekine svoje obaveze prema nacionalnoj federaciji u skladu sa ovim pravilima.

6.PRIZNANJE POVREDE ANTIDOPING PRAVILA

Olimpijski komitet Srbije će prihvatiti i poštovati sve odluke svih antidoping organizacija po pitanju kršenja antidoping pravila od strane neke osobe, ukoliko je nalaz u skladu sa Kodeksom i unutar nadležnosti dotičnog tela.

7.SANKCIJE OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE ZA POVREDE ANTIDOPING PRAVILA

  1. Bilo koja osoba za koju je utvrđeno da je počinila prekršaj antidoping pravila biće nepoželjna za članstvo ili učestvovanje u bilo kojem timu, gubi pravo na finansiranje od strane Olimpijskog komiteta Srbije i pravo da zadrži poziciju unutar Olimpijskog komiteta Srbije.
  2. Period trajanja sankcije će biti odredjen u skladu sa odredbama 10 i 11 Kodeksa.
  3. Olimpijski komitet Srbije će priznati prethodne sankcije uvedene od strane antidoping organizacije ili nacionalnog saveza. Antidoping organizacija ili nacionalni savez dužni su da odmah obaveste OKS o izrečenoj sankciji ili u suprotnom snose odgovornost za posledice neobaveštavanja.
  4. Za prekršaj pravila protiv dopinga koje prizna Olimpijski komitet Srbije u skladu sa članom 6:

(1) Bilo koja osoba za koju se ustanovilo da je počinila prekršaj pravila protiv dopinga nepoželjna je za članstvo ili učestvovanje u bilo kom timu, gubi pravo na finansiranje i zauzimanje bilo koje pozicije unutar Olimpijskog komiteta Srbije, u skladu sa odlukom koju izrekne Zdravstvena komisija OKS, primenjući principe Kodeksa i uzimajući u obzir težinu povrede antidoping pravila.

(2) Olimpijski komitet Srbije će prihvatiti i poštovati prethodne sankcije uvedene od strane međunarodne federacije ili nacionalnog saveza.

8.DISCIPLINSKE MERE

  1. Svi slučajevi kršenja antidoping pravila će se odredjivati u skladu sa Kodeksom i moraju da se utvrde u skladu sa odredbama Kodeksa.
  2. Zdravstvena komisija OKS ima moć da reguliše svoje procedure sve dok su one u skladu sa članom 8 Kodeksa.

9.OBAVEŠTAVANJA

Nakon uvodjenja sankcija u skladu sa ovim pravilima, Olimpijski komitet Srbije će detalje o sankcijama poslati:

 1. Međunarodnom olimpijskom komitetu,

 2. Svakom pojedincu koji ima pravo da bude obavešten u skladu sa odredbom 14.1 Kodeksa;

 3. Nacionalnom savezu osobe koja je u pitanju;

 4. Antidoping agenciji Srbije

 5. Svetskoj antidoping agenciji (WADA); i

 6. Svakoj drugoj osobi ili organizaciji za koju Olimpijski komitet Srbijesmatra da treba da bude obaveštena.

10.ŽALBE

  1. Osim na način koji je naveden u Kodeksu, nijedna osoba ne sme da ulaže žalbu ili da osporava bilo koje utvrđivanje povrede antidoping pravila od strane Olimpijskog komiteta Srbije, osim ako je ta osoba iscrpla sva svoja prava na žalbu ili druga zakonska prava (ako postoje) vezano za saslušanje i nalaz antidoping organizacije ili nacionalnog saveza koja je u pitanju (pred bilo kojim tribunalom koji je odredjen u antidoping politici antidoping organizacije ili nacionalnog saveza koja je u pitanju ili pred redovnim sudom). U slučaju da osoba ospori saslušanje vezano za antidoping kontrolu ili nalaz antidoping kontrole od strane antidoping organizacije ili nacionalnog saveza o kojoj se radi ili u slučaju da ta osoba uloži žalbu, OKS će da odloži utvrđivanje povrede antidoping pravila dok se ne donese presuda i povinovaće se odluci tribunala ili redovnog suda kome je poveren slučaj.

  2. Na odluke donete na osnovu antidoping pravila se može uložiti žalba u skladu sa odredbom 13 Kodeksa. Takve odluke će ostati na snazi i tokom žalbe sve dok organ koji odlučuje o žalbi ne odluči suprotno.

11.PREGLED POVREDA ANTIDOPING PRAVILA

Ako se za osobu za koju je zabeleženo da je učinila prekršaj antidoping pravila naknadno utvrdi da nije počinila prekršaj antidoping pravila ili je na bilo koji način oslobodjena optužbe od strane CAS(Sud sportske arbitraže) ili žalbenog suda bilo koje antidoping organizacije u skladu sa Kodeksom, Olimpijski komitet Srbije će poništiti odluku o prekršaju antidoping pravila i ukinuti sve sankcije koje su uvedene kao rezultat prekršaja antidoping pravila i saopštiće tu odluku svim osobama koje su obaveštene o inicijalnom uvodjenju sankcija u skladu sa članom 9.

12.INTERPRETACIJA

Sve reči koje su korišćene u ovim pravilima imaju isto značenje koje im je dodeljeno u Svetskom antidoping kodeksu.

 

 

Ivan Ćurković,
Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije