Poslovnik Nadzornog odbora OKS

Nadzorni odbor Olimpijskog komiteta Srbije, na osnovu odredbe čl. 40. st.4. Statuta Olimpijskog komiteta Srbije (prečišćeni tekst) na  sednici održanoj 10.03.2009. godine,  doneo je

 

POSLOVNIK

O

RADU NADZORNOG ODBORA OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

 

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim Poslovnikom se bliže uređuje način rada (sazivanje sednica, odlučivanje, vođenje zapisnika i druga pitanja rada) Nadzornog odbora Olimpijskog komiteta Srbije (u daljem tekstu koriste se skraćenice: NO i OKS)

2. Opšta  pravila rada

Član 2.

NO radi i odlučuje na sednicama

 

Član 3.

Sednicama NO obavezno prisustvuje Generalni sekretar OKS

Nadzorni odbor može pozvati na sednicu Predsednika ili drugog odgovornog člana Predsedništva OKS kada oceni da je neophodno njihovo prisustvo radi razjašnjavanja pojedinih pitanja

Nadzorni odbor može u svoj rad uključiti stručnjake specijaliste, čije je znanje od značaja za rad i odlučivanje NO, koji nemaju pravo glasa

 

Član 4

Predsednik NO, a u odsustvu drugi član NO koga on odredi je u obavezi da prisustvuje svakoj sednici Predsedništva i Skupštine OKS kako bi blagovremeno i kontinuirano pratili rad i sprovođenje usvojenih Odluka.

Kancelarija OKS je dužna da NO redovno i blagovremeno dostavi materijal i poziv za sednice Skupštine i Predsedništva OKS

 

Član 5

O toku sednice zapisničar sačinjava zapisnik u skladu sa sledećim pravilima:

  1. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sednice, sa kratkim zabeleškama o toku sednice, i to:a)      uvodni deo sa naznakom o broju sednice, mesto i vreme održavanja, konstataciju o broju prisutnih članova NO, lično ime zapisničara, konstataciju o drugim prisutnim licima, vreme početka sednice, sastav radnog NO sednice, predlog dnevnog reda       b)       po tačkama dnevnog reda,  unose se ime i prezime uvodničara, ime i prezime učesnika u raspravi, rezultat glasanja i tekst odluke koja je doneta

  2. Diskusija Članova NO i drugih učesnika u radu se po pravilu ne unosi u zapisnik, ali na izričit zahtev člana NO u zapisnik se unosi u sažetom obliku njegovo mišljenje, odnosno predlog o određenom pitanju koje je Nadzorni odbor razmatrao
  3. na kraju se obavezno navodi  vreme završetka sednice
  4. Zapisnik izrađen po prethodnim pravilima potpisuju Predsednik NO i zapisničar

Član 6

Zapisnik sa sednice mora biti sačinjen najkasnije u roku od 7 dana od završetka sednice

Zapisnik se dostavlja Članovima NO sa pozivom da u roku od narednih 7 dana dostave eventualne primedbe na zapisnik. Ukoliko Član NO dostavi primedbe u navedenom roku, o istima se izjašnjavaju Predsednik i zapisničar i o svom stavu obaveštavaju podnosioca primedbi

Član NO može zahtevati da se primedbe na zapisnik razmote na narednoj sednici NO

 

Član 7

Donete odluke potpisuje Predsednik NO.

Izveštaj o pregledu godišnjeg završnog računa, odnosno o godišnjem poslovanju OKS, potpisuju članovi NO koji su prisustvovali sednici na kojoj je isti razmatran

Odluke NO dostavljaju se nadležnim službama OKS radi daljeg postupanja

 

Član 8

Arhiva o radu NO  posebno se čuva i obezbeđuje od neovlašćenog korišćenja i zloupotreba. Arhivom mogu rukovati samo lica zaposlena u stručnoj službi OKS u čijem su delokrugu stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe NO

3. Sednice NO

Član 9

Sednice NO OKS su

  1. Konstituitivna sednica
  2. Redovna sednica
  3. Vanredna sednica

Sednice NO OKS se označavaju rimskim brojevima počevši od konstituitivne sednice pa nadalje uz naznaku da li se radi o konstituitivnoj, redovnoj ili vanrednoj sednici

Konstituitivna sednica NO

Član 10

Na sazivanje i rad konstituitivne sednice NO, shodno se primenjuju pravila o radu redovne sednice, ukoliko pojedinim odredbama ovog poglavlja nije drugačije određeno

Na konstituitivnoj sednici NO može se raspravljati i odlučivati i o drugim pitanjima iz nadležnosti NO

Član 11

Konstituitivna sednica NO je prva sednica zakazana posle izbora članova NO OKS

Konstituitivnu sednicu NO zakazuje Generalni sekretar OKS i istom predsedava do izbora Predsednika NO

Članovima NO OKS uz poziv za Konstituitivnu sednicu NO dostavlja se odluka Skupštine o izboru članova NO OKS

Član 12

Uslov za rad konstituitivne sednice NO je prisustvo svih izabranih članova NO

Na konstituitivnoj sednici vrši se javnim glasanjem izbor Predsednika NO

Smatra se da je izabran za Predsednika NO onaj član NO koji dobije većinu od ukupnog broja glasova svih članova NO

Redovna sednica NO

Član 13

NO obavezno održava redovnu sednicu pre održavanja Skupštine OKS kada je na dnevnom redu Skupštine razmatranje finansijskih izveštaja

O pripremanju redovne sednice NO OKS staraju se Predsednik OKS i Generalni sekretar

Materijale za rad na sednici priprema stručna služba OKS odnosno druga zadužena lica

Na osnovu pripremljenog materijala, Predsednik NO utvrđuje predlog Dnevnog reda za redovnu sednicu NO.

Član 14

Redovnu sednicu NO saziva predsednik NO OKS

Poziv sa predlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima dostavlja se članovima NO najkasnije pet dana pre održavanja sednice NO, o čemu se stara Generalni sekretar OKS.

Predsednik je dužan da redovnu sednicu sazove blagovremeno kako bi se ispoštovali rokovi za dostavu poziva i materijala članovima NO

Punovažnom dostavom smatra se dostava poštom, kurirom i elektronskim putem (elektronska pošta, faks)

Član 15

Nadzorni odbor može da zaseda ako je prisutna većina članova NO a punovažno donosi odluke i zaključke većinom glasova svih članova NO, osim ako ovim poslovnikom za određeni slučaj nije određeno drugačije

Ako nije prisutna većina Članova NO, Predsednik prekida ili odlaže sednicu, određujući odmah ukoliko je to moguće, novi termin održavanja

Za nastavak prekinute ili odložene sednice ne dostavljaju se ponovo pozivi sa materijalima.

Članovi NO koji nisu prisustvovali sednici koja je prekinuta ili odložena, telegramom, faksom ili e-mailom se obaveštavaju o datumu nastavka sednice

 

Član 16

U slučaju nepostojanja kvoruma za rad i odlučivanje, ukoliko potreba nalaže da se članovi NO izjasne u određenom kratkom roku o predlogu određene odluke ili akta, Predsednik može odrediti izjašnjavanje članova NO pismenim putem o predlogu te odluke ili akta u skladu sa odredbama ovog poslovnika

 

Član 17

Sednice NO su javne, ako Nadzorni odbor ne odluči drugačije

Sednicu otvara i istu vodi Predsednik NO

U vođenju sednice Predsedniku pomaže i Generalni sekretar OKS

Predsednik se stara o redu na sednici, i poštovanju Poslovnika.

 

Član 18

Predsednik objavljuje da sednici prisustvuje dovoljan broj članova NO za punovažan rad i odlučivanje, i objavljuje da je sednica NO otpočela sa radom

Zapisnik sa sednice vodi zaduženi radnik stručne službe OKS

 

Član 19

Nadzorni odbor usvaja dnevni red sednice, Predsednik objavljuje usvojeni dnevni red i prelazi se na rad po tačkama dnevnog reda

Rad po utvrđenoj tački dnevnog reda počinje uvodnim napomenama Predsednika koji zatim ukoliko je potrebno daje reč licu zaduženom za uvodno izlaganje i obrazloženje predložene odluke

Predlagač pojedine tačke dnevnog reda, odnosno obrađivač materijala daje po pravilu uvodno obrazloženje

Predsednik može odlučiti da sam podnese uvodno izlaganje

 

Član 20

O svakoj tački dnevnog reda može se voditi pretres ako po toj tački dnevnog reda ima prijava za diskusiju

Predsednik daje reč po redosledu prijavljivanja

Generalni sekretar može se uvek obratiti NO u vezi pitanja koja se razmatraju po dnevnom redu

 

Član 21

Nadzorni odbor donosi zaključke i odluke javnim izjašnjavanjem članova NO

Predsednik objavljuje rezultat glasanja, i konstatuje da li je predložena odluka doneta

Odluke koje nisu donete a bile su na dnevnom redu, po odluci NO OKS mogu se ponovo staviti na dnevni red neke od narednih sednica

 

Član 22

Po okončanju rada po svim tačkama dnevnog reda, Predsednik objavljuje da je sednica NO završena i zatvara sednicu

Vanredna sednica NO

Član 23

Pravila o radu vanredne sednice NO primenjuju se kada zbog razloga hitnosti ili zbog drugih opravdanih razloga nije moguće primeniti pravila o sazivanju i radu redovne sednice

Na Vanrednoj sednici NO ne može razmatati pitanja koja se odnose na izveštaj o finansijskom i materijalnom poslovanju OKS o kome treba da se izjašnjava Skupština OKS

Na sazivanje i rad vanredne sednice NO, shodno se primenjuju pravila o radu redovne sednice, s tim da je Predsednik NO ovlašćen i da odluči o eventualnoj primeni sledećih pravila:

  • Poziv za sednicu se može dostaviti elektronskim putem, telegramom, a po pristanku člana NO, sednica se može zakazati i telefonom
  • Materijal za sednicu se može podeliti na samoj sednici.

Član 24

U slučajevima kad Predsednik NO oceni da je neophodno obezbediti efikasnost i brzinu u odlučivanju, može odlučiti da se za donošenje odluka primeni glasanje apismenim izjašnjavanjem članova NO koji nisu prisutni, a upoznati su sa dnevnim redom, materijalom za sednicu, koji im je blagovremeno dostavljen i predlogom odluka, potpisivanjem unapred pripremljene pismene izjave iz čijeg teksta se nedvosmisleno može utvrditi u vezi kog predloga odluke se član NO kako izjasnio i da li je glasao “za” ili “protiv” donošenja

Rezultat ovakvog izjašnjavanja se mora pismeno saopštiti svim članovima NO.

Ukoliko je na napred navedeni način postignut dovoljan broj glasova članova NO da bi se odluka smatrala donetom, kompletan materijal o načinu izjašnjavanja se arhivira i čuva kao materijal sa vanredne sednice NO

 

Član 25

U drugim slučajevima vanrednu sednicu NO saziva Predsednik NO OKS na osnovu  sopstvene odluke, na zahtev ovlašćenih lica najkasnije u  roku od 15 dana od dana prijema zahteva

4. Posebne odredbe

Postupak razmatranja izveštaja o godišnjem poslovanju i finansijskih izveštaja

Član 26

Sednicama NO obavezno prisustvuje Generalni sekretar OKS i Šef računovodstva kada se razmatraju pitanja materijalno-finansijskog i računovodstvenog poslovanja

Nadzorni odbor dostavlja Skupštini OKS pismeni izveštaj o godišnjem poslovanju OKS putem Predsedništva za Skupštinu OKS, koje može uputiti mišljenje Skupštini OKS o ocenama i nalazima NO

Postupak razmatranja zahteva inicijativa i predloga

Član 27

Član OKS i organi OKS mogu pismeno predložiti Nadzornom odboru da se izjasni o određenom pitanju iz nadležnosti NO

Nadzorni odbor je dužan da se izjasni o svakom primljenom predlogu i da o zauzetom stavu obavesti podnosioca predloga.

Pre izjašnjenja Nadzorni odbor pribavlja pismeno mišljenje Stručne službe OKS

Postupak razmatranja pravnih pitanja

Član 28

Pre izjašnjenja o pravnim pitanjima koja se odnose na kontrolu sprovođenja Statuta i ostalih opštih akata OKS i kontrolu sprovođenja odluka Predsedništva OKS, Nadzorni odbor obavezno pribavlja mišljenje Statutarno-pravne komisije Predsedništva OKS

5. Prelazne i završne odredbe

Član 29

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji OKS, a primenjuje se počevši od prve naredne sednice NO

Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik Nadzornog odboraOlimpijskog komiteta Srbije i Crne Gore  od 13.04.2005.g.

Aleksandar Matković,
Predsednik