Pravilnik o postupku davanja mišljenja OKS

Pravilnik o postupku davanja mišljenja OKS

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka 8. Statuta Olimpijskog komiteta Srbije, Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije na XV sednici održanoj dana 28. januara 2014. godine donosi sledeći

PRAVILNIK

o postupku davanja mišljenja Olimpijskog komiteta Srbije

 

Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi i postupak u Olimpijskom komitetu Srbije u vezi sa davanjem mišljenja za prijem sportista u državljanstvo Republike Srbije i organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja na teritoriji Republike Srbije.

 

Član 2.

Pitanje prava na takmičarski nastup sportista nije regulisano ovim Pravilnikom, niti ovaj Pravilnik u to može zadirati, jer je takmičarski nastup uređen pravilima nadležnih nacionalnih i međunarodnih granskih sportskih saveza.

 

Mišljenje u vezi sa prijemom sportista u državljanstvo Republike Srbije

 Član 3.

Pravo na mišljenje u vezi sa prijemom u državljanstvo Republike Srbije ima punoletni sportista, strani državljani, koji želi da sportsku karijeru nastavi u Republici Srbiji i ostvari takmičarski nastup za Republiku Srbiju, a ovo pravo ostvaruje preko nadležnog nacionalnog granskog saveza olimpijskog sporta, člana Olimpijskog komiteta Srbije.

 

Stranim državljaninom u skladu sa zakonom smatra se svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije i lice bez državljanstva.

Član 4.

Strani sportisti ne mogu se primati u državljanstvo Republike Srbije ukoliko se prijem zahteva u nameri izbegavanja izrečene sankcije za učinjeni doping prekršaj.

Član 5.

Postupak za davanje mišljenja Olimpijskog komiteta Srbije za prijem u državljanstvo Republike Srbije pokreće se podnošenjem obrazloženog zahteva nadležnog nacionalnog granskog saveza olimpijskog sporta, člana Olimpijskog komiteta Srbije.

 

Obrazloženi zahtev obavezno sadrži podatke o sportisti čiji se prijem u državljanstvo traži, osnov za prijem u državljanstvo i interes koji se ostvaruje prijemom sportiste u državljanstvo Republike Srbije.

Član 6.

Uz obrazloženi zahtev iz člana 5. ovog Pravilnika dostavlja se sledeća dokumentacija:

 1. Dokaz o podnetom zahtevu Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije za prijem u državljanstvo Republike Srbije;
 2. Izjava sportiste da namerava da sportsku karijeru nastavi u Republici Srbiji i ostvari takmičarski nastup za Republiku Srbiju;
 3. Dokaz o ostvarenim sportskim rezultatima koji odgovaraju najmanje međunarodnom razredu vrhunskog sportiste u konkretnoj grani sporta prema Pravilniku o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista;
 4. Dokaz da sportista ne trpi dejstvo sankcije za doping prekršaj.

Član 7.

Ukoliko je osnov za prijem u državljanstvo Republike Srbije poreklo sportiste ili zaključenje braka sa državljaninom Republike Srbije uz obrazloženi zahtev iz člana 5. ovog Pravilnika dostavlja se sledeća dokumentacija:

 1. Dokaz o podnetom zahtevu Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije za prijem u državljanstvo Republike Srbije;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih roditelja koji je državljanin Republike Srbije ili izvod iz matične knjige venčanih;
 3. Izjava sportiste da namerava da sportsku karijeru nastavi u Republici Srbiji i ostvari takmičarski nastup za Republiku Srbiju;
 4. Dokaz da se sportista aktivno bavi sportom i ostvaruje nastup na sportskim takmičenjima;
 5. Dokaz da sportista ne trpi dejstvo sankcije za doping prekršaj.

Član 8.

Dokumentacija iz članova 6. i 7. ovog Pravilnika dostavlja se Stručnoj službi Olimpijskog komiteta Srbije.

 

Član 9.

Ukoliko nacionalni granski savez olimpijskog sporta ne dostavi svu propisanu dokumentaciju ili dostavi neurednu dokumentaciju Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije će pozvati podnosioca da upotpuni ili uredi dokumentaciju ostavljajući mu primeren rok ne kraći od 48 časova da to učini, po isteku koga će se smatrati da je podnosilac odustao od zahteva.

 

Mišljenje u vezi sa organizacijom velikih međunarodnih takmičenja

Član 10.

Velika međunarodna takmičenja na teritoriji Republike Srbije u smislu ovog Pravilnika su sva ona takmičenja navedena u članu 160. Zakona o sportu.

Član 11.

Postupak za davanje mišljenja za organizaciju velikog međunarodnog takmičenja pokreće se podnošenjem zahteva Olimpijskom komitetu Srbije.

Član 12.

Uz zahtev iz člana 11. ovog Pravilnika dostavlja se sledeća dokumentacija:

 1. odluka o obrazovanju inicijativnog odbora za pripremu kandidature, sa imenima članova odbora;
 2. projekat o organizovanju i finansiranju takmičenja;
 3. saglasnost jedinice lokalne samouprave gde takmičenje treba da se održi;
 4. ukoliko podnosilac zahteva nije nadležni nacionalni granski sportski savez dostavlja se i mišljenje nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
 5. sva druga dokumenta od značaja za davanje mišljenja, a obavezno ona na koja se podnosilac poziva u projektu o organizovanju i finansiranju takmičenja.

Član 13.

Projekat o organizovanju i finansiranju takmičenja obavezno sadrži sledeće elemente:

 1. podatak o vrsti odnosno rangu takmičenja, mestu i planiranom terminu održavanja takmičenja;
 2. podatak o planiranom broju učesnika takmičenja (broj država, takmičara, pratećeg osoblja i dr.);
 3. podatak o tehničko-materijalnim uslovima (objekti, oprema, gledalište, prevoz, smeštaj i ishrana učesnika i gledalaca i dr.) koje je propisao nadležni međunarodni granski sportski savez za organizaciju takmičenja i dokaz o ispunjenosti tih uslova;
 4. podatak o osiguranju bezbednosti učesnika i gledalaca i preduzimanju mera na sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca;
 5. podatak o osiguranju zdravstvene zaštite (uključujući i doping kontrolu) učesnika takmičenja;
 6. finansijski plan takmičenja, sa prihodovnom i rashodovnom stranom i uz garancije da organizator poseduje obezbeđena sredstva.

Član 14.

Prilikom izrade projekta o organizovanju i finansiranju takmičenja organizator je dužan da vodi računa o sledećim kriterijumima:

 1. unapređenje i razvoj konkretne grane sporta;
 2. popularizacja sporta;
 3. doprinos međunarodnoj afirmaciji Republike Srbije;
 4. posedovanje odgovarajućih stručnih i kadrovskih potencijala za organizaciju takmičenja;
 5. opravdanost takmičenja sa stanovišta tržišta i medijski zanačaj takmičenja;
 6. ekonomska opravdanost i održivost takmičenja;

Član 15.

Dokumentacija iz člana 12. ovog Pravilnika dostavlja se Stručnoj službi Olimpijskog komiteta Srbije.

 

Član 16.

Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi svu propisanu dokumentaciju ili dostavi neurednu dokumentaciju Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije će pozvati podnosioca da upotpuni ili uredi dokumentaciju ostavljajući mu primeren rok ne kraći od 7 dana da to učini, po isteku koga će se smatrati da je podnosilac odustao od zahteva.

 

Odlučivanje o davanju mišljenja

 Član 17.

O davanju mišljenja odlučuje Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije, a ovo ovlašćenje u slučaju hitnosti može preneti na drugi organ ili telo Olimpijskog komiteta Srbije.

Član 18.

Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije može pozivati podnosioca zahteva radi davanja dodatnih objašnjenja i dokumenta kao i pribaviti mišljenje drugog organa ili tela Olimpijskog komiteta Srbije i/ili drugih organizacija u vezi sa podnetim zahtevom.

Član 19.

Kada utvrdi da postoji opravadan razlog i interes po podnetom zahtevu i da zahtev odgovara uslovima propisanim ovim Pravilnikom Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije će usvojiti odluku po kojoj daje pozitivno mišljenje po zahtevu, a ukoliko utvrdi suprotno odlukom će izdati negativno mišljenje o podnetom zahtevu.

Član 20.

Odluka Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije je konačna i protiv nje nije dozvoljena žalba.

 

Završne odredbe

Član 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljianja na internet stranici Olimpijskog komiteta Srbije.

 

 

 

Vlade Divac,
Predsednik