Pravilnik o priznanjima OKS

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka 10. Statuta Olimpijskog komiteta Srbije i člana 6. Pravilnika o priznanjima Olimpijskog komiteta Srbije Izvršni odbor OKS na sednici održanoj 20.09.2022. godine usvojio je

 

PRAVILNIK
O KRITERIUJMIMA ZA PROGLAŠENjE NAJUSPEŠNIJIH SPORTISTA, TIMOVA I TRENERA GODINE
OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

 

Član 1.

Dodela priznanja OKS pod nazivom «Trofej Olimpijskog komiteta Srbije» odnosno proglašenje najsupešnijih sportista (pojedinaca i timova, u obe rodne i starosne konkurencije) i trenera, u tekućoj godini vrši se na osnovu ostvarenog vrhunskog rezultata u olimpijskim sportovima i disciplinama na kriterijumskom takmičenju na način i po postupku utvrđenim ovim Pravilnikom.

 

Proglašenje najuspešnijih sportista, timova i trenera vrši Izvršni odbor OKS. Proglašenje u kategoriji seniora se vrši u obe rodne konkurencije, pojedinaca i reprezentativnih selekcija, a u kategoriji mladih sportista (juniora) dodeljuje se samo jedno priznanje “Najuspešniji mladi sportista Srbije”.

 

U slučaju da se u godini za koju se vrši proglašenje najuspešnijih sportista, timova i trenera ne ostvari vrhunski rezultat, proglašenje najuspešnijih sportista, timova i trenera neće se vršiti.

 

Kriterijumska takmičenja
Član 2.
Kriterijumska takmičenja za proglašenje u seniorskoj kategoriji obuhvataju sledeća takmičenja, prema redosledu koji označava prioritetni rang takmičenja:
1. Olimpijske igre, kao takmičenje prvog prioriteta
2. Svetska prvenstva, kao takmičenje drugog prioriteta
3. Evropska prvenstva, kao takmičenje trećeg prioriteta.
Evropske igre izjednačene su sa Evropskim prvenstvom u smislu ovog Pravilnika.
U tenisu, osvajanje finalnog meča Grand Slam turnira i Davis kupa (Davis kup svetske grupe) / Fed kupa (Bili Džin King kup) izjednačeni su sa prvim mestom na Svetskom prvenstvu u smislu ovog Pravilnika.
Kriterijumska takmičenja za proglašenje u kategoriji mladih sportista obuhvataju sledeća takmičenja prema redosledu koji označava prioritetni rang takmičenja:
– Olimpijske igre mladih (YOG), kao takmičenje prvog prioriteta
– Svetska juniorska prvenstva, kao takmičenje drugog prioriteta
– Evropska juniorska prvenstva i Evropski olimpijski festival mladih (EYOF), kao takmičenje trećeg prioriteta.

Vrednovanje takmičarskog učinka
Član 3.

Vrednovanje takmičarskog učinka u smislu ovog Pravilnika vrši se na osnovu vrhunskog sportskog rezultata na kriterijumskom takmičenju prema Matrici OKS za vrednovanje vrhunskog takmičarskog učinka pojedinaca i timova (u daljem tekstu: Matrica), gde se rezultati sa takmičenja višeg prioriteta uvek boduju više u odnosu na takmičenja nižeg prioriteta.

 

Ukupan takmičarski učinak koji pojedinac ili tim ostvare u toku kalendarske godine ne zbraja se, već se bodovanje iz Matrice vrši na osnovu najpovoljnijeg rezultata ostvarenog na kriterijumskom takmičenju najvišeg prioriteta iz člana 2. ovog Pravilnika.

 

Izuzetno, samo ukoliko prilikom vrednovanja primarnog takmičarskog učinka dvoje ili više sportista ili dva ili više tima ostvare istovetan rezultat i imaju jednak broj bodova u vrednovanju takmičarskog učinka, računaće se i ostale medalje ostvarene u toku kalendarske godine na kriterijumskim takmičenjima.

 

U slučaju da i nakon primene prethodnog stava ovog člana Pravilnika dvoje ili više sportista ili dva ili više tima imaju istovetan rezultat i jednak broj bodova u vrednovanju takmičarskog učinka, Izvršni odbor OKS će glasanjem proglasiti najuspešnijeg sportistu ili tim koji su bili u konkurenciji za proglašenje.

 

Vrhunski rezultat

Član 4.
Vrhunski rezultat u smislu ovog Pravilnika je osvojena medalja na kriterijumskom takmičenju, uz puno poštovanje etičkog kodeksa i fer pleja. Prekršaji etičkog kodeksa, fer pleja i doping prekršaj trajno diskvalifikuju sportistu i trenera za nominaciju i proglašenje u smislu ovog Pravilnika.

 

Sportista

Član 5.
Sportistom u smislu ovog Pravilnika smatra se državljanin Republike Srbije, takmičar u individualnim sportskim granama i disciplinama u okviru olimpijskih sportova i član reprezentativne selekcije nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, seniorske kategorije, u obe rodne konkurencije, koji je na kriterijumskom takmičenju ostvario vrhunski rezultat.

 

Mladim sportistom u smislu ovog Pravilnika smatra se državljanin Republike Srbije, takmičar u individualnim sportskim granama i član reprezentativne selekcije nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza u timskim sportskim granama, juniorske kategorije, u skladu sa propozicijama nadležnog međunarodnog granskog sportskog saveza i MOKa koje se odnose na godine života, koji je na kriterijumskim takmičenjima u olimpijskim sportovima, ostvario vrhunski rezultat.

 

Tim
Član 6.

Tim u smislu ovog Pravilnika je reprezentativna selekcija nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza u timskim sportskim granama u obe rodne konkurencije koja je na kriterijumskim takmičenjima u olimpijskim sportovima predstavljala Republiku Srbiju i ostvarila vrhunski rezultat.

 

Trener
Član 7.

Trenerom u individualnim sportskim granama smatra se onaj trener koji je u Programima OKS pripremao sportistu za takmičenje na kome je ostvaren vrhunski rezultatu skladu sa ovim Pravilnikom. U slučaju da sportista u nominaciji za najuspešnijeg u trenutku proglašenja najuspešnijeg sportiste nije učesnik Programa OKS, izjavu o treneru dostavlja nadležni nacionalni granski sportski savez i potvrđuje sportista.

 

Trenerom u timskim sportovima smatra se trener koji je selektovao, pripremao i vodio reprezentativnu selekciju na takmičenju koje je kao kriterijum predviđeno ovim Pravilnikom.

 

Trener u smislu ovog Pravilnika mora da bude državljanin Republike Srbije.

 

Član8.

Sektor za sport dostvalja Komisiji za priznanja bodovnu rang listu kandidata za proglašenje najuspešnijih sportista i timova, nakon što utvrdi da li predlozi odgovaraju kriterijumima utvrđenim ovim Pravilnikom.

 

Predlog za najuspešnije sportiste, timove i trenere po pozivu dostavljaju nacionalni granski savezi olimpijskih sportova Srbije i organi i druga tela OKS odnosno članovi organa i tela OKS. Predlagač je dužan da strogo vodi računa da predlog koji upućuje odgovara kriterijumima utvrđenim ovim Pravilnikom, kao i činjenici da u jednoj kategoriji za dodelu priznanja OKS može predložiti samo jednog kandidata.

 

Komisija za priznanja, utvrđuje predlog za Izvršni odbor OKS.

 

Član 9.

Rang listu najuspešnijih trenera sastavlja Sektor za sport. Rang lista sastavlja se po osnovu rezultata koje su postigli sportisti (pojedinaci i timovi).

 

Član 10.

Usvajanjem ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima za proglašenje najuspešnijih sportista, timova i trenera godine u sportovima i disciplinama sa programa letnjih i zimskih olimpijskih igara usvojen na sednici od 16. novembra 2010. godine koji je izmenjen i dopunjen 22. novembra 2012. godine.

 

Član 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici OKS.

 

Božidar Maljković
Predsednik