Poslovnik Skupštine OKS

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

Beograd, 23. mart 2012. godine

Sadržaj:

 1. Uvodne odredbe

 2. Osnovna pravila rada Skupštine OKS

a) – Princip javnosti

b) – Zapisnik

c) – Dokumentacija o radu Skupštine

 1. Sednice Skupštine

3.1. Redovna sednica Skupštine

a) – Priprema sednice

b) – Sazivanje sednice

v) – Verifikacija mandata – akreditacija Skupštine

g) – prijava za diskusiju

d) – Kvorum

đ) Tok sednice

1- otvaranje i vođenje sednice

2 – Red na sednici Skupštine

3 – usvajanje dnevnog reda

4 – rad po dnevnom redu

– Uvodno izlaganje

– Rasprava

– Odlučivanje

– Postupak donošenja opštih akata

– zaključenje sednice

3.2. Vanredna sednica Skupštine

3.3. Izborna sednica Skupštine

a) – Izbor Predsednika OKS

b) – Izbor članova Izvršnog odbora OKS

v) – Izbor članova Nadzornog odbora OKS

g) – Izbor Generalnog sekretara OKS

d) – Izbor drugih organa i tela

 1. Prelazne i završne odredbe

Na osnovu člana 24. st.1. alineja 11. Statuta Olimpijskog komiteta Srbije, Skupština Olimpijskog komiteta Srbije, na sednici održanoj 23. marta 2012. godine, donela je

POSLOVNIK

O

RADU SKUPŠTINE OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuje se:

 • način rada na sednicama Skupštine Olimpijskog komiteta Srbije (dalje:OKS)
 • kanidacione i izborne procedure uOKS

 • ostvarivanje javnosti u radu

 • druga pitanja od značaja za rad Skupštine OKS

2.Osnovna pravila rada Skupštine OKS

a) Princip javnosti

Član 2.

Skupština OKS radi i odlučuje na javnim sednicama

Odluke Skupštine OKS dostupne su javnosti i objavljuju se na internet stranici OKS

Predsednik OKS i Generalni sekretar OKS mogu po potrebi organizovati konferencije sa predstavnicima sredstava javnog informisanja u vezi pitanja koja se odnose na rad Skupštine OKS.

Član 3

Radu sednice Skupštine OKS mogu po pozivu da prisustvuju sportisti, sportski stručnjaci, sportski radnici i građani i predstavnici sportskih organizacija, državnih organa, privrednih organizacija i sredstava javnog informisanja, ali bez prava odlučivanja.

Član 4

Na predlog člana Skupštine, Izvršnog odbora OKS ili Predsednika OKS, Skupština može doneti odluku o isključenju javnosti sa dela sednice, ili proglasiti celu sednicu zatvorenom za javnost

2.2. Zapisnik

Član 5

Skupština može odlučiti da se tok sednice video ili tonski snima, odnosno da se stenografski zabeleži

O toku sednice zapisničar sačinjava zapisnik o radu sednice Skupštine u skladu sa sledećim pravilima:

 • Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sednice, sa kratkim zabeleškama o toku sednice, i to:
 • uvodni deo sa naznakom o broju sednice, mesto i vreme održavanja, konstataciju o broju prisutnih
 • Članova Skupštine, lično ime prisutnih Članova (ili konstataciju o pismenom izveštaju stručne službe koji čini sastavni deo zapisnika), lično ime zapisničara, konstataciju o drugim prisutnim licima, vreme početka sednice, sastav Radnog Predsedništva sednice, predlog dnevnog reda
 • po tačkama dnevnog reda, unose se ime i prezime uvodničara, ime i prezime učesnika u raspravi, rezultat glasanja i tekst odluke koja je doneta
 • Diskusija Članova Skupštine i drugih učesnika u radu se po pravilu ne unosi u zapisnik, ali na izričit zahtev člana Skupštine, po odluci Radnog Predsedništva sednice, u zapisnik se unosi u sažetom obliku njegovo mišljenje, odnosno predlog o određenom pitanju koje je Skupština razmatrala
 • na kraju se obavezno navodi vreme završetka sednice
 • Zapisnik izrađen po prethodnim pravilima potpisuju Predsednik i zapisničar
Član 6

Zapisnik sa sednice mora biti sačinjen najkasnije u roku od 7 dana od završetka sednice

Zapisnik se dostavlja Članovima Skupštine sa pozivom da u roku od narednih 7 dana dostave eventualne primedbe na zapisnik. Ukoliko Član Skupštine dostavi primedbe u navedenom roku, o istima se izjašnjavaju Predsednik i zapisničar i o svom stavu obaveštavaju podnosioca primedbi

Član Skupštine može po pravilima za predlaganje izmena i dopuna dnevnog reda zahtevati da se primedbe na zapisnik razmote na narednoj sednici Skupštine

Član 7

Za službene potrebe OKS mogu se sačinjavati izvodi iz zapisnika koje overava Generalni sekretar

2.3. Dokumentacija o radu Skupštine

Član 8

Arhiva o radu Skupštine posebno se čuva i obezbeđuje od neovlašćenog korišćenja i zloupotreba.

Arhivom mogu rukovati samo lica zaposlena u stručnoj službi OKS u čijem su delokrugu stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Skupštine

U dokumentaciji se posebno čuvaju dokumenta koja se odnose na nominacije, kandidovanje, izbor i opoziv, početak i prestanak mandata

Član 9

Opšta akta i odluke koje usvoji Skupština moraju biti potpisani od predsedavajućeg na sednici, overena pečatom OKS i označena brojem iz delovodnika OKS pod kojim su upisana

Akta iz prethodne tačke odlažu se i čuvaju u posebnoj knjizi donetih opštih akata i odluka OKS

Overene kopije akata dostavljaju se nadležnim službama OKS na izvršenje, a originalni akti ili njihove overene kopije, dostavljaju se i nadležnim državnim organima, kada je to predviđeno Zakonom

Član 10

Svaki Član Skupštine po odobrenju Generalnog sekratara ima pravo uvida u originalnu arhivsku dokumentaciju o radu Skupštine

3. Sednice Skupštine

Član 11

U skladu sa Statutom OKS, sednice Skupštine OKS su

 • Redovna sednica

 • Vanredna sednica

 • Izborna sednica

Redovne sednice se označavaju rimskim brojevima počevši od izborne sednice pa redom do naredene izborne sednice

Vanredne sednice takođe se označavaju rimskim brojevima počevši od izborne sednice pa redom do naredene izborne sednice

3.1. Redovna sednica Skupštine

a) Priprema sednice

Član 12

Redovnu sednice Skupštine OKS priprema Izvršni odbor OKS na način utvrđen Poslovnikom o radu Izvršnog odbora OKS

Izvršni odbor OKS utvrđuje predlog odluka i akata o kojima će se članovi Skupštine izjašnjavati na redovnoj sednici i utvrđuje predlog Dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda, može se predvideti tačka dnevnog reda opšteg karaktera pod nazivom „razno“, „tekuća pitanja“ i sl. čiji se sadržaj utvrđuje na samoj sednici ako bude bilo odgovarajućih predloga članova Skupštine

b) Sazivanje sednice

Član 13

Redovnu sednicu Skupštine saziva Predsednik OKS blagovremenim dostavljanjem poziva sa predlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima, o čemu se stara Generalni sekretar OKS.

Predsednik je dužan da redovnu sednicu sazove blagovremeno kako bi se ispoštovali rokovi za dostavu poziva i materijala članovima Skupštine

Poziv za sednicu i materijali dostavljaju se članovima Skupštine najkasnije osam dana pre dana određenog za sednicu Skupštine.

Punovažnom dostavom smatra se dostava poštom, kurirom i elektronskim putem (elektronska pošta, faks)

v) Verifikacija mandata – akreditacija

Član 14

Prilikom dolaska na mesto gde će se održati sednica, članovi Skupštine su dužni da se jave stručnoj službi OKS radi preuzimanja akreditacije za sednicu i evidentiranja prisustva sednici, kao i preuzimanja prijavnih listića za učešće u diskusiji po tačkama dnevnog reda

Stručna služba izdaje akreditacije na osnovu izveštaja Generalnog sekretara o članstvu u Skupštini, koji se sastavlja po sledećim pravilima

a) članovi Skupštine – predsednici, potpredsednici ili generalni sekretari nacionalnih granskih sportskih saveza olimpijskih sportova koji su registrovani u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije i koji su učlanjeni u međunarodne sportske federacije koje su nadležne za sportove koji su obuhvaćeni programom Olimpijskih igara

b) članovi Skupštine – sportisti koje imenuju sportski savezi Srbije čiji su sportisti osvajali medalje na Olimpijskim igrama

Ove članove Skupštine određuju navedeni sportski savezi, vodeći računa o tome da ovi predstavnici u Skupštini OKS moraju biti učesnici Olimpijskih igara, po postupku utvrđenom odredbama svojih Statuta, o čemu dopisom koji potpisuju Predsednik i Generalni sekretar saveza obaveštavaju OKS

v) čanovi Skupštine iz Sportske komisije OKS

U skladu sa oredbama svojih Osnovnih pravila, Sportska komisija OKS određuje ove članove Skupštine o čemu obaveštava OKS

g) redovni i počasni članovi MOK-a iz Srbije, kao i članovi Sportske komisije MOK-a iz Srbije, počasni članovi

Generalni sekretar OKS sačinjava službeni izveštaj o tome koja su lica redovni i počasni članovi MOK-a iz Srbije, članovi Sportske komisije MOK-a iz Srbije, i drugi počasni članovi Skupštine

d) članovi Skupštine – predstavnici Sportskog saveza Srbije

Ove članove Skupštine određuje Sportski savez Srbije, vodeći računa o tome da predstavnici u Skupštini OKS predsednik, potpredsednik ili generalni sekretar sportske organizacije, po postupku utvrđenom odredbama sopstvenog Statuta, o čemu dopisom koji potpisuju Predsednik i Generalni sekretar saveza obaveštavaju OKS

đ) član Skupštine – predsednik, potpredsednik ili generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Srbije

e) član Skupštine – predsednik, potpredsednik ili generalni sekretar Udruženja za medicinu sporta Srbije

ž) član Skupštine – predsednik, potpredsednik ili generalni sekretar Udruženja olimpijaca Srbije

z) član Skupštine – predsednik, potpredsednik ili generalni sekretar Saveza trenera Srbije

Izuzetno, u naročito opravdanim okolnostima istovremene sprečenosti predsednika, potpredsednika i generalnog sekretara, sportska organizacija član OKS po postupku utvrđenom odredbama sopstvenog Statuta, određuje svog predstavnika za konkretnu sednicu Skupštine o čemu dopisom koji potpisuju Predsednik i Generalni sekretar saveza obaveštavaju OKS.

Sednici Skupštine u statusu posmatrača mogu prisustvovati i predstavnici prepoznatih i priznatih sportskih organizacija.

Član 15

Na osnovu pribavljenih dokumenata Generalni sekretar pred svaku sednicu Skupštine sačinjava ažurni izveštaj koji se dostavlja akreditacionom službeniku i Verifikacionoj komisiji

Član 16

Na početku redovne sednice Skupštine pre prelaska na razmatranje dnevnog reda bira se tročlana Verifikaciona komisija koja na osnovu izveštaja Generalnog sekretara i izdatih akreditacija sačinjava izveštaj Skupštini o verifikaciji mandata i prisustvu sednici

Verifikaciona komisija može se obrazovati i kao stalno radno telo Skupštine u kom slučaju ima Predsednika, zamenika i 4 člana, a kada na radi u sastavu predsednik ili zamenik predsednika i dva člana koje oni odrede za konkretnu sednicu. Članovi stalne Verifikacione komisije ne moraju biti članovi Skupštine

Verifikaciona komisija ima pravo i dužnost da pregleda celu dokumentaciju na osnovu koje je sačinjen izveštaj Generalnog sekretara

Član 17

Na osnovu izveštaja Verifikacione komisije, Predsednik proglašava da li postoje uslovi za rad i odlučivanje, i otvara sednicu

g) Prijava za diskusiju

Član 18

Članovi Skupštine koji žele da se obrate Skupštini povodom neke od tačaka dnevnog reda, dužni su da Generalnom sekretaru predaju prijavni listić za diskusiju pre otvaranja sednice, a iz opravdanih razloga najkasnije do donošenja odluke o usvajanju dnevnog reda

Član 19

Lica koja sa zakašnjenjem predaju prijavne listiće ili ih ne predaju, nemaju pravo da se obrate Skupštini, osim ukoliko radno Predsedništvo sednice iz opravdanih razloga ne odluči drugačije

d) Kvorum

Član 20

Ako nije prisutna većina Članova Skupštine, Predsednik prekida ili odlaže sednicu, određujući odmah ukoliko je to moguće, novi termin održavanja

Za nastavak prekinute ili odložene sednice ne dostavljaju se ponovo pozivi sa materijalima.

Članovi Skupštine koji nisu prisustvovali sednici koja je prekinuta ili odložena, telegramom, faksom ili e-mailom se obaveštavaju o datumu nastavka sednice

đ) Tok sednice

1- otvaranje i vođenje sednice

Član 21

Sednicu otvara i istu vodi Predsednik OKS odnosno lice, koje ga u skladu sa Statutom OKS, zamenjuje

Član 22

U vođenju sednice Predsedniku pomaže četvoročlano Radno Predsedništvo. Sastav Radnog Predsedništva sednice određuje Predsednik OKS i objavljuje njegov sastav

U vođenju sednice Predsedniku pomaže i Generalni sekretar

Član 23

Predsednik objavljuje da sednici prisustvuje dovoljan broj članova Skupštine za punovažan rad i odlučivanje, i objavljuje da je sednica Skupštine otpočela sa radom

Pre prelaska na razmatranja dnevnog reda Skupština većinom glasova prisutnih članova određuje zapisničara

2 – Red na sednici

Član 24

Predsednik se stara o redu na sednici, i poštovanju Poslovnika.

Za slučaj narušavanja reda na sednici, Predsednik izriče meru upozorenja

Za slučaj grubog ili ponovljenog narušavanja reda na sednici, Predsednik ponavlja meru upozorenja a može i udaljiti lice koje posle upozorenja nastavi sa remećenjem rada sednice.

Ako govornik remeti red na sednici, Predsednik ga upozorava i nakon drugog upozorenja mu oduzima reč

Član 25

Ukoliko na sednici dođe do narušavanja Etičkog kodeksa MOK, Predsednik je dužan da pokrene odgovarajući postupak u skladu sa Statutom OKS i Pravilima MOK

3 – usvajanje dnevnog reda

Član 26

Izmene i dopune dnevnog reda posle sednice Izvršnog odbora na kojoj je utvrđen predlog dnevnog reda sednice moguće su:

 1. ako je predlog podnet pismeno sa obrazloženjem uz koje je priložen tekst odluke koji treba doneti

 2. ako predlog bude dostavljen Generalnom sekretaru OKS najkasnije 48 časova pre početka sednice Skupštine

 3. ako je predlog podneo član Skupštine

 4. Da Skupština pri utvrđivanju dnevnog reda sednice prihvati izmene i dopune dnevnog reda

Predlog za izmenu i dopunu dnevnog reda koji ne ispunjava ove uslove neće biti razmatran na zakazanoj sednici, ako Skupština ne odluči drugačije

Član 27

Predsednik upoznaje članove Skupštine sa punovažnim predlozima za izmene i dopune dnevnog reda

Skupština usvaja dnevni red sednice većinom glasova prisutnih članova tako što se prvo izjašnjava o dnevnom redu predloženom od strane Izvršnog odbora, a zatim o predlogu izmena i dopuna dnevnog reda

Po završenom izjašnjavanju Predsednik objavljuje usvojeni dnevni red i prelazi se na rad po tačkama dnevnog reda

4 – rad po dnevnom redu- Uvodno izlaganje

Član 28

Rad po utvrđenoj tački dnevnog reda počinje uvodnim napomenama Predsednika koji zatim daje reč licu zaduženom za uvodno izlaganje i obrazloženje predložene odluke.

Predlagač pojedine tačke dnevnog reda, odnosno obrađivač materijala daje po pravilu uvodno obrazloženje.

Predsednik može odlučiti da sam podnese uvodno izlaganje.

– Rasprava

Član 29

O svakoj tački dnevnog reda može se voditi pretres ako po toj tački dnevnog reda ima prijava za diskusiju

Predsednik daje reč prijavljenim

Članovima Skupštine za diskusiju po redosledu prijema prijavnih listića

Članovi Radnog Predsedništva sednice i Generalni sekretar mogu se po dozvoli Predsednika uvek obratiti Skupštini u vezi pitanja koja se razmatraju po dnevnom redu

Predsednik se može uvek obratiti Skupštini u vezi pitanja koja se razmatraju po dnevnom redu

Replika je dozvoljena, ali je ograničena na tri minuta i pravo na repliku ne sme se zloupotrebljavati.

Član 30

Predsednik se stara da govornik ne bude ometan za vreme govora.

Izlaganje govornika može se vremenski ograničiti, o čemu odlučuje Radno Izvršni odbor sednice, imajući u vidu obim i sadržinu dnevnog reda i planirano vreme trajanja sednice

Ako se govornik udalji od dnevnog reda, Predsednik će mu, nakon drugog upozorenja, oduzeti reč.

– Odlučivanje

Član 31

Skupština donosi zaključke i odluke javno, ako Skupština ne odluči da se glasa tajno.

Javno glasanje sprovodi se podizanjem ruke ili unapred pripremljenih glasačkih kartona različite boje za izjašnjavanje “ZA” “PROTIV” i “UZDRŽAN”

Član 32

Ukoliko su na dnevnom redu redovne sednice izbori, imenovanja ili razrešenja, u radu po tim tačkama dnevnog reda primenjuju se pravila glasanja i odlučivanja propisana za izbornu sednicu Skupštine

Član 33

Ako Skupština odluči da se glasa tajno, tajno glasanje vrši se glasačkim listićima, a sprovodi ga Komisija za glasanje od tri člana koje imenuje Skupština.

Na glasačkim listićima mora biti ispisano pod 1) “ZA”, pod 2) “PROTIV” i pod 3) “UZDRŽAN” .

Član Skupštine zaokružuje redni broj po svom opredeljenju.

Komisija za glasanje uz pomoć Stručne službe OKS vrši prebrojavanje glasova i sačinjava izveštaj Predsedniku

Član 34

Zaključak odnosno odluka je usvojena ako se za nju izjasnila većina prisutnih članova Skupštine osim kada se glasa o pitanjima za koja je Statutom OKS određen veći broj glasova

Član 35

Kada se odlučuje o pitanjima koja se odnose na Olimpijske igre, u skladu sa odredbama Statuta o pravu glasa po ovim pitanjima, Predsednik utvrđuje i objavljuje potreban kvorum za donošenje ovakve odluke

Član 36

Predsednik objavljuje rezultat glasanja, i konstatuje da li je predložena odluka doneta

Odluke koje nisu donete a bile su na dnevnom redu, po odluci Izvršnog odbora OKS mogu se ponovo staviti na dnevni red neke od narednih sednica

– Postupak donošenja opštih akata

Član 37

Inicijativu za donošenje opšteg akta iz nadležnosti Skupštine može podneti svaki član OKS, kao i Nadzorni odbor, Izvršni odbor i član Skupštine.

Inicijativa za donošenje opšteg akta podnosi se Izvršnom odboru koje utvrđuje predlog Skupštini za donošenje opšteg akta

Član 38

Javna rasprava vodi se jedino o izmenama i dopunama Statuta OKS u roku i na način koji odredi Izvršni odbor, a koji ne može biti kraći od 30 dana.

Izvršni odbor može odlučiti da se i o nacrtu drugog opšteg akta pre utvrđivanja predloga Skupštini sprovede javna rasprava

Član 39

Svaki član Skupštine podneti amandman za izmenu i dopunu predloženog opšteg akta najmanje 3 dana pre zakazane sednice u takvoj formi da se o istom može u celini glasati “za” ili “protiv”

Predstavnik predlagača opšteg akta ima pravo da na sednici da obrazloženje o podnetom amandmanu

Skupština se prvo izjašnjava o predlogu opšteg akta u načelu, zatim o podnetim amandmanima, a potom o opštem aktu u celini.

– zaključenje sednice

Član 40

Po okončanju rada po svim tačkama dnevnog reda, Predsednik objavljuje da je sednica Skupštine OKS završena i zatvara sednicu

3.2. Vanredna sednica Skupštine

Član 41

Na sazivanje i rad vanredne sednice Skupštine, shodno se primenjuju pravila o radu redovne sednice, s tim da je lice Statutom ovlašćeno za sazivanje ovlašćeno i da odluči o eventualnoj primeni sledećih pravila:

 • uz pismeni poziv za vanrednu sednicu se dostavlja dnevni red a materijal se može podeliti na samoj sednici

 • Poziv za vanrednu sednicu dostavljaju se članovima Skupštine najkasnije tri dana pre dana određenog za sednicu Skupštine

 • Ne mogu se vršiti izmene i dopune dnevnog reda mimo dnevnog reda utvrđenog pozivom za vanrednu sednicu

 • Članovi Skupštine mogu odlučivati samo lično a ne i preko punomoćnika

 • Radno Izvršni odbor vanredne sednice čine Predsednik, Generalni sekretar i jedan Potpredsednik ili član Izvršnog odbora

 • Izlaganje učesnika u diskusiji ograničeno je na 5 minuta po tački dnevnog reda

Član 42

Vanredna sednica Skupštine koja se saziva na zahtev Izvršnog odbora ili Nadzornog odbora ili na pismeni zahtev najmanje trećine članova Skupštine, mora se zakazati i održati najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju da Predsednik ne zakaže vanrednu sednicu Skupštine u navedenom roku, za zakazivanje vanredne sednice Skupštine primenjuje se pravilo iz člana 23. Statuta, sa sledećim rokovima postupanja:

– stariji Potpredsednik sa svim ovlašćenjima Predsednika dužan je da zakaže vanrednu sednicu u roku od 15 dana od nastupanja okolnosti koje ga ovlašćuju da zakaže sednicu. Ukoliko je i ovo lice iz ma kojih razloga sprečeno da ovako postupi, funkciju preuzima sledeći najstariji Potpredsednik, sa obavezom da u roku od 15 dana od nastupanja okolnosti koje ga ovlašćuju da zakaže sednicu.

Ukoliko se ne može obezbediti zakazivanje vanredne sednice Skupštine na navedeni način, funkciju Predsednika preuzima najstariji član Izvršnog odbora koji je ovlašćen idužan da u takvom slučaju sazove vanrednu sednicu Izvršnog odbora, a po odluci Predsedništava i vanrednu sednicu Skupštine, u cilju prevazilaženja nastale situacije

3.3. Izborna sednica Skupštine

Član 43

Po pravilima ovog poglavlja odvija se kadnidacioni i izborni proces za organe i tela Olimpijskog komiteta Srbije

Postupak imenovanja članova Sportske komisije OKS odvija se u skladu sa Osnovnim pravilima Spotske komisije

Članovi OKS dužni su da se pridržavaju rokova koji budu određeni za pojedine faze izbornog postupka

Član 44

Na sazivanje i rad izborne sednice Skupštine, shodno se primenjuju pravila o radu redovne sednice, ukoliko pojedinim odredbama ovog poglavlja nije drugačije određeno

Na izbornoj sednici Skupštine može se raspravljati i odlučivati i o drugim pitanjima iz nadležnosti Skupštine

Član 45

Izborna sednica Skupštine na kojoj se u skladu sa Statutom OKS vrši izbor organa i tela OKS održava se najkasnije šest meseci od dana završetka Letnjih olimpijskih igara.

Član 46

Izborni postupak počinje tako što Izvršni odbor OKS donosi odluku kojom otvara izborni postupak i koju dostavlja svim članovima OKS i članovima Skupštine OKS, i licima i telima koja u skladu sa Statutom OKS imaju pravo da predlažu i biraju članove organa OKS

Član 47

Izvršni odbor OKS može imenovati tročlanu Izbornu komisiju koja u saradnji sa Generalnim sekretarom koordinira pojedine faze postupka izbora u skladu s narednim odredbama ovog Poslovnika

Član 48

U cilju očuvanja kontinuiteta rada OKS, imenovana i izabrana lica u OKS ostaju na dužnosti sve do okončanja izbornog postupka

Član 49

Predsednik OKS vodi izbornu sednicu Skupštine OKS do izbora novog Predsednika OKS koji tada preuzima vođenje sednice

a) – Izbor Predsednika OKS

Član 50

Pozivnim pismom na osnovu odluke Izvršnog odbora kojom je započeo izborni proces, Generalni sekretarodnosno Predsednik izborne komisije obaveštava članove OKS da imaju pravo da nominuju kadnidata za Predsednika OKS, i u kom roku su dužni da dostave nominaciju

Član 51

Nominacije se dostavljaju Generalnom sekretaru OKS

Ukoliko je za jednog kandidata pristiglo najmanje 5 nominacija, ista se smatra punovažnom, Generalni sekretar odnosno Predsednik izborne komisije pismeno poziva tog kandidata da se izjasni o prihvatanju kadnidature tako što će u roku od 15 dana da dostavi sledeća dokumenta:

– Pismenu izjavu o prihvatanju kadnidature

– dokaz o ispunjajvanju uslova propisanih statutom OKS

– Program rada i razvoja OKS za period od naredne četiri godine

– sportsku i ličnu biografiju

– fotokopiju lične isprave

– broj fiksnog i mobilnog telefona i telefaksa kao i elektronsku adresu

– ličnu izjavu da ispunjava uslove iz Etičkog kodeksa MOK i da u karijeri nema povrede pravila o dopingu

Kandidatura se smatra urednom kada Generalnom sekretaru bude dostavljena kompletna navedena dokumentacija

Član 52

Po okončanju nominacionog postupka, i prikupljanja dokumentacije od nominovanih kadnidata, na osnovu izveštaja Generalnog sekretara da postoje uredne kadnidature Predsednik OKS saziva sednicu Izvršnog odbora OKS

Član 53

Izvršni odbor OKS utvrđuje punovažnost i ispravnost nominacija i kandidatura i azbučnu listu kandidata satavljenu po imenu i prezimenu

Član 54

Kandidati za predsednika OKS ne mogu se predlagati na izbornoj sednici Skupštine

Član 55

Članovima Skupštine OKS uz poziv za izbornu sednicu skupštine dostavlja se Program kadnidata za Predsednika OKS kao i izvod iz kadnidacione dokumentacije koju je kadnidat podneo

Na izbornoj sednici skupštine OKS, postupak izbora Predsednika odvija se sledećim redom:

 1. Generalni sekretar OKS upoznaje prisutne sa tokom nominacionog i kadnidacionog postupka i utvrđenom listom kadnidata

 2. Kandidati za Predsednika OKS redom utvrđenom u kadnidacionoj listi iznose svoj Program i isti obrazlažu

 3. Glasanje kojim se bira Predsednik OKS vrši se na sledeći način

 • Ako je samo jedan kadnidat –aklamacijom

 • Ako je više kadnidata –tajnim glasanjem

 • Glasanje se vrši glasačkim listićima na kojima je štampana lista kadnidatapo azbučnom redu i to zaokruživanjem rednog broja ispred imena kadnidata

 • Glasanje sprovodi posebna Komisija za izbore koju izabere skupština

 • Glasački listić se smatra nevažećim ako nije zaokružen redni broj ispred nijednog imena kandidata ili ako se iz glasačkog listića ne može jasno utvrditi za kog kandidata je dat glas

 • Izabranim se smatraju oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova, ali ne manje od polovine prisutnih članova skupštine OKS.

 • Ukoliko ni jedan kadnidat nije dobio potreban broj glasova, sačinjavaju se novi glasački listići sa dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova i glasanje se ponavlja.

 • Između dva kruga glasanja kadnidati koji ulaze u sledeći krug glasanja imaju pravo da u trajanju od 5 minuta usmeno dopune izlaganje o svom programu.

 • Ukoliko ni posle drugog kruga glasanja ni jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova, ponavlja se celokupan kadnidacioni postupak, a dotadašnji Predsednik OKS nastavlja da vrši funkciju Predsednika sa svim ovlašćenjima iz Statuta OKS u statusu vršilac dužnosti.

b) – Izbor članova Izvršnog odbora OKS

Član 56

Pozivnim pismom na osnovu odluke Izvršnog odbora kojom je započeo izborni proces, Generalni sekretar obaveštava članove OKS da imaju pravo da nominuju kandidate za članove Izvršnog odbora OKS i u kom roku su dužni da dostave predloge.

Kandidat za člana Izvršnog odbora OKS može biti predsednik ili generalni sekretar člana OKS

Član 57

Ukoliko je nominovano manje kadnidata od broja koji se bira, Generalni sekretar poziva članove OKS da dopune svoje nominacije određujući rok za dostavu dopunskih nominacija

Član 58

Na osnovu pristilih nominacija, Generalni sekretar pismeno poziva nominovane kandidate da se izjasne o prihvatanju kadnidature tako što će u roku od 15 dana da dostavi sledeća dokumenta:

– Pismenu izjavu o prihvatanju kadnidature

– fotokopiju lične isprave

– broj fiksnog i mobilnog telefona i telefaksa kao i elektronsku adresu

Izvršni odbor OKS sačinjava posebnu azbučnu listu kandidata za izbor članova Izvršnog odbora iz nacionanih sportskih saveza predloženu od strane nacionalnih saveza olimpijskih sportova i sačinjava posebnu azbučnu listu kandidata predloženu od strane pridruženih članova OKS

Član 59

Stručna služba priprema glasačke listiće za izbor 10 članova Izvršnog odbora.

Član 60

Ukoliko je broj kadnidata jednak broju člana Izvršnog odbora koji se biraju, Skupština može odlučiti da glasa o usvajanju liste kandidata aklamacijom. Donošenjem odluke o usvajanju izborne liste smatra se da su izabrani članovi Izvršnog odbora navedeni u listi kadnidata

Član 61

Glasanje se vrši zaokruživanjem rednog broja ispred imena kadnidata.

Glasanje sprovodi posebna Komisija za izborekoju izabere skupština.

Član 62

Izabranim se smatraju oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova

Član 63

Glasački listić se smatra nevažećim ako nije zaokružen redni broj ispred nijednog imena kandidata ili ako se iz glasačkog listića ne može jasno utvrditi za kog kandidata je glasač glasao.

Član 64

Komisija za izbore podnosi izveštaj Skupštini o rezultatu izbornog postupka

Prihvatanjem izveštaja komisije, smatra se da su izabrani članovi Prededništva koje bira Skupština

Član Skupštine koji je izabran za člana Izvršnog odbora ostaje član Skupštine

Član 65.

Po usvajanju izveštaja Komisije za izbore o izboru Predsednika, članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora OKS, izabrani Predsednik saglasno članu 29. stav 1. alineja 4. Statuta OKS predlaže Skupštini OKS kandidate za tri člana Izvršnog odbora.

Skupština se o predloženim članovima Izvršnog odbora izjašnjava javnim glasanjem, a predlog se smatra prihvaćenim ukoliko je za njega glasalavećina od prisutnih članova Skupštine.

v) – Izbor članova Nadzornog odbora OKS

Član 66

Pozivnim pismom na osnovu odluke Izvršnog odbora kojom je započeo izborni proces, Generalnisekretar odnosno Predsednik Izborne komisije obaveštava članove Skupštine kao i članove OKS da imaju pravo da nominuju kandidate za članove Nadzornog odbora OKS

Na osnovu pristilih nominacija, Generalni sekretar odnosno Predsednik Izborne komisije pismeno poziva nominovane kandidate da se izjasne o prihvatanju kadnidature tako što će u roku od 15 dana da dostavi sledeća dokumenta:

– Pismenu izjavu o prihvatanju kadnidature

– fotokopiju lične isprave

– broj fiksnog i mobilnog telefona i telefaksa kao i elektronsku adresu

Izvršni odbor OKS sačinjava posebnu azbučnu listu kandidata za izbor članova Nadzornog odbora

Član 67

Ukoliko je broj predloženih kadnidata jednak broju članova Nadzornog odbora, o izbor kandidata Skupština može odlučiti aklamacijom, glasajući o svakom kandidatu pojedinačno

Član 68

Ukoliko je broj kandidata veći od broja članova Nadzornog odbora, na osnovu datih predloga, sačinjava se azbučna lista kadnidata za članove Nadzornog odbora i pripremaju se glasački listići

Član 69

Glasanje se vrši zaokruživanjem rednog broja ispred imena kadnidata

Izabranim se smatra ona tri kandidata koji dobju najveći broj glasova

Glasački listić se smatra nevažećim ako nije zaokružen redni broj ispred nijednog imena kandidata ili ako se iz glasačkog listića ne može jasno utvrditi za kog kandidata je glasač glasao.

Član 70

Komisija za izbore podnosi izveštaj Skupštini o rezultatu izbora

Prihvatanjem izveštaja smatra se da su izabrani članovi Nadzornog odbora OKS

g) – Izbor Generalnog sekretara

Član 71

Po usvajanju izveštaja Komisije za izbore o izboru Predsednika, članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora OKS, izabrani Predsednik saglasno članu 38. stav 1. Statuta OKS predlaže Skupštini OKS kandidata za Generalnog sekretara OKS.

O predloženom kandidatu Skupština se izjašnjava javnim glasanjem, a predlog se smatra prihavćenim ukoliko je za njega glasalavećina od prisutnih članova Skupštine.

d) – Izbor drugih organa i tela

Član 72.

Skupština obrazuje radna tela po potrebi i određuje im naziv i delokrug rada i imenuje predsednike i članove radnih tela.

4. Prelazne i završne odredbe

Član 71

Ovaj Poslovnik stupa na u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli OKS, a primenjuje se počevši od prve naredne sednice Skupštine

Član 72

Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine OKS od 28.02.2008.godine sa izmenama od 24.02.2009.godine.

Vlade Divac
Predsednik OKS