Pravilnik o stalnoj sportskoj arbitraži OKS

Na osnovu člana 42. stav 3. Statuta Olimpijskog komiteta Srbije, članova 53. stav 1. i 54. stav 5. Zakona o sportu  (« Službeni glasnik RS» br. 10/2016) i člana 6. stav 1. Zakona o arbitraži (« Službeni glasnik RS» br. 46/2006) Skupština Olimpijskog komiteta Srbije na sednici održanoj dana 16. aprila 2014. godine donela je, a sedicama održanima dana 01. aprila 2016. godine i 18. aprila 2019. godine izmenila je i dopunila

 

PRAVILNIK

O

STALNOJ SPORTSKOJ ARBITRAŽI

OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

 

 1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Statusna određenja

 1. Stalna sportska arbitraža (u daljem tekstu: SSA) je stalni i nezavisni organ pri Olimpijskom komitetu Srbije osnovan kao stalni arbitražni sud u cilju nezavisnog, nepristrasnog, samostalnog i kompetentnog arbitražnog rešavanja sporova u sportu. Ovim Pravilnikom osigurava se nezavisnost, nepristrasnost, samostalnost i kompetentnost SSA u odlučivanju i obezbeđuje se zaštita prava učesnika u postupku pred SSA.
 2. Sedište SSA je u Beogradu, Ul. Generala Vasića br 5.
 3. SSA u radu koristi pečate i štambilje čiji oblik i upotrebu uređuje odlukom Predsedništvo SSA

1.2. Cilj i misija

 1. Osnovna misija SSA je da olakša rešavanje sporova i spornih odnosa vezanih za sport kroz
  • posredovanje među stranama u sporu i promovisanje posredovanja kao načina rešavanja spornih pitanja
  • arbitražu u sporovima
  • davanje neobavezujućih preporuka i mišljenja na zahtev OKS, članova OKS, sportista, sportskih stručnjaka i sportskih udruženja iz olimpijskih sportova
 2. SSA je nezavisna i samostalna u odlučivanju, i u svom radu odluke donosi na osnovu Zakona, opštih akata i akata nacionalnih i međunarodnih sportskih asocijacija koje se primenjuju na materiju predmeta spora. U svom radu SSA je dužna da poštuje i promoviše osnovna načela olimpijskog pokreta, Olimpijske povelje MOK i Statuta OK
 3. NADLEŽNOST

2.1. Opšte odredbe o nadležnosti

 1. SSA je nadležna da posredovanjem i odlukama
 • rešava sporove između članova OKS koji nastanu u ostvarivanju članskih prava obaveza i odgovornosti u OKS
 • rešava sporove između člana OKS i OKS koji nastanu u ostvarivanju članskih prava obaveza i odgovornosti u OKS
 • rešava sporove između dva člana OKS koji se odnose ili se mogu odnositi na ostvarivanje ciljeva i zadataka OKS
 • rešava sporove koje joj povere nacionalni granski sportski savezi i druge organizacije u oblasti sporta;
 • rešava sporove koje joj povere sportske organizacije i asocijacije članovi nacionalnih sportskih saveza koji su članovi OKS
 • rešava sporove u drugim slučajevima predviđenim aktima OKS
 • rešava sporove za koje je aktima člana OKS utvrđena nadležnost SSA
 • rešava sporove u kojima je nadležnost SSA utvrđena ugovorima ili arbitražnom klauzulom, uključujući i imovinske sporove o pravima kojima stranke slobodno raspolažu, osim sporova za koje je određena isključiva nadležnost suda
 • shodnom primenom pravila parničog postupka koji se odnose na reviziju utvrđuje ništavost odluka kao pojedinačnih akata organa, odnosno zastupnika sportskog udruženja člana OKS
 • rešava sporove nastale u vezi sa obavljanjem sportskih aktivnosti i delatnosti sportskog privrednog društva sa drugim učesnicima u sistemu sporta vezanim za olimpijske sportove
 • rešava sporove koji nastanu između članova sportskog udruženja i sportskog udruženja u vezi ostvarenja članskih prava i obaveza utvrđenih opštim aktima sportskog udruženja i sportskim pravilima
 1. Spor se može rešavati pred Stalnom sportskom arbitražom OKS ukoliko stranke naknadno potpišu Sporazum o SSA ili daju pismenu izjavu o njegovom bezrezervnom prihvatanju. SSA neće prihvatiti svoju nadležnost ako naknadno zaključen sporazum o SSA nije u skladu sa funkcijama Arbitraže
 2. Nadležnost SSA OKS može se ugovoriti i ugovornom klauzulom. Tumačenje nejasne arbitražne klauzule, radi utvrđivanja zajedničke namere stranaka da spor povere arbitraži, vrši se uz primenu „principa korisnog efekta“. Prihvatiće se arbitražna klauzula zaključena razmenom poruka putem sredstava komunikacije, koja omogućavaju pismeni dokaz o sporazumu stranaka, bez obzira da li su te poruke stranke potpisale, kao i ako se stranke u pismenom ugovoru pozovu na drugo pismeno koje sadrži arbitražnu klauzulu
 3. Smatra se da su stranke prihvatile i potpisale Sporazum o SSA i ako jedna stranka pismenim putem pokrene arbitražni spor, a druga stranka izričito prihvati arbitražu i s tim se saglasi u pismenoj formi ili u izjavi na zapisniku na ročištu, kao i ako uzme učešće u arbitražnom postupku i do upuštanja u raspravljanje o predmetu spora ne istakne prigovor da ne postoji sporazum o arbitraži, odnosno ne ospori nadležnost SSA.
 4. Sporazumu o stalnoj sportskoj SSA OKS može se pristupiti i ako je nastali spor već iznet na rešavanje sudu
 5. SSA je ovlašćena da daje neobavezujuća mišljenja na zahtev organa OKS i organa članova OKS u bilo kojoj aktivnosti koja se povezana ili se odnosi na sport

2.2. Posebne odredbe o nadležnosti

 1. Nadležnost SSA ocenjuje Predsednik SSA odmah po prijemu tužbe ili predloga za rešavanje spora posredovanjem
 2. Tuženi i protivnik predlagača mogu osporiti nadležnost SSA samo u odgovoru na tužbu.
 3. O svojoj nadležnosti, uključujući i odlučivanje o prigovoru nenadležnosti Arbitražno veće i arbitar pojedinac ne mogu odlučivati.
 4. O prigovoru nenadležnosti odlučuje Predsedništvo Arbitraže.
 5. Ukoliko Predsedništvo SSA utvrdi da je SSA nadležna, postupak će se nastaviti i ako tuženi odbije da učestvuje u njemu
 6. Ukoliko Predsedništvo SSA utvrdi da SSA nije nadležna, sekretar SSA će o tome obavestiti stranke
 7. ORGANIZACIJA I SASTAV
 8. SSA svoje funkcije ostvaruje preko
  • Predsednika SSA
  • Predsedništva SSA
  • sekretara Arbitraže
  • arbitražnih veća
  • arbitara pojedinaca
  • arbitara-posrednika
  • Kolegijuma arbitara

3.1. Predsednik SSA

 1. Predsednik SSA
 • predstavlja SSA i rukovodi radom SSA
 • rukovodi radom Predsedništva SSA
 • vrši funkciju organa imenovanja arbitara-posredina i članova arbitražnog veća u slučajevima utvrđenim ovim Pravilnikom
 • odlučuje o zahtevima za izuzeće
 • prima inicijalne akate kojima se pokreće postupak pred SSA i utvrđuje da li je SSA nadležna
 • razmatra pritužbe i predstavke podnete od stranaka ili drugih učesnika u postupku
 • vrši druge poslove utvrđene ovim pravilnikom i aktima SSA
 1. Predsednika i potpredsednika SSA na predlog Predsednika OKS bira i razrešava kolegijum arbitara SSA sa liste arbitara na period od šest godina. Broj mandata nije ograničen
 2. Pojedine poslove iz svog delokruga predsednik SSA može da poveri potpredsedniku, članu Predsedništva SSA i sekretaru SSA
 3. Potpredsednik SSA ima sva prava i obaveze predsednika SSA u njegovom odsustvu ili u slučaju njegove sprečenosti i pomaže mu u radu

3.2.Predsedništvo SSA

 1. Predsedništvo SSA je izvršno-operativni organ SSA koga po funkciji čine
 • Predsednik arbitraže
 • Potpredsednik Arbitraže
 • tri člana Predsedništva
 1. Predsedništvo SSA
 • razmatra organizaciju i rad SSA
 • ostvaruje nadzor nad primenom ovog Pravilnika
 • prati i analizira praksu i pojave od značaja za rad SSA i razmatra pitanja od značaja za ujednačavanje arbitražne prakse
 • zauzima načelna mišljenja
 • priprema savetovanja i stručne sastanke
 • donosi instrukcije za primenu ovog Pravilnika i predlaže njegov izmene i dopune
 • donosi poslovnik o radu SSA kojim se uređuje kretanje dokumentacije i administrativne procedure
 • vrši druge poslove od značaja za unapređivanje funkcije SSA
 1. Izborne članove Predsedništva SSA na predlog Predsednika OKS bira i razrešava kolegijum arbitara SSA sa liste arbitara na period od šest godina. Broj mandata nije ograničen

3.3. Sekretar SSA

 1. Sekretar SSA
 • stara se o dokumnetacionom poslovanju SSA, prijemu i ekspediciji pošte SSA
 • organizuje obavljanje i neposredno obvavlja stručne i administrativne poslove za potrebe funkcionisanja SSA
  • stara se o obezbeđivanju uslova za održavanje sednica Predsedništva SSA
  • stara se o obezbeđivanju uslova za održavanje pretresa i zasedanje Arbitražnog veća
  • vodi zapisnik na zasedanjema Predsedništva SSA i arbitražnih veća
  • izdaje potvrde iz evidencija SSA i daje potrebna obaveštenja strankama
  • obavlja druge poslove kojima se obezbeđuju uslovi za rad SSA
  • vrši obračun troškova u vezi sa radom arbitražnih veća i arbitara
 • učestvuje u pripremanju analiza i izveštaja SSA
 • vodi potrebne i propisane evidenije o radu SSA
 • učestvuje u radu Predsedništva SSA
 1. Sekretara SSA bira i razrešava Predsedništvo SSA na period od šest godina. Broj mandata nije ograničen.

3.4. Kolegijum arbitara SSA

 1. Kolegijum arbitara SSA čine svi arbitri SSA.
 2. Kolegijum arbitara SSA zaseda kao plenarna sednica svih arbitara SSA na kojoj:
 • bira i razrešava Predsednika SSA OKS,
 • bira i razrešava Potpredsednika SSA OKS,
 • bira i razrešava izborne članove Predsedništva SSA OKS,
 • usvaja Predlog Pravilnika o SSA OKS
 1. Kolegijum arbitara SSA OKS preko svojih komisija:
 • raspravlja o predlogu pravnog mišljenja na zahtev Predsednika SSA OKS
 • odlučuje po žalbama na Odluke Presedništva SSA OKS,
 • obavlja druge poslove u skladu sa Pravilnikom o SSA OKS.

3.5. Arbitražno veće

 1. Tročlano Arbitražno veće vodi postupak i donosi meritorne odluke u svim pravnim stvarima iz nadležnosti SSA ukoliko za određen slučaj nije određena nadležnost arbitra-posrednika ili arbitra pojedinca.

3.6. Arbitar-posrednik i arbitar pojedinac

 1. Arbitar-posrednik samostalno vodi postupak posredovanja.
 2. Arbitar pojedinac vodi postupak i donosi meritorne odluke i imovinsko-pravnim sporovima u kojima dinarska protivvrednost spora ne prelazi 5.000,00  (slovima: pet hiljada) evra, obračunato u dinarskoj protivvednosti po srednjem kursu NBS na dan prijema tužbe.
 3. NAČIN IZBORA ARBITARA

4.1. Imenovanje Arbitara

 1. Arbitri se imenuju tako što Izvršni odbor OKS, na predlog Predsedništvo SSA, imenuje do 30 arbitara u SSA, kao i po jednog arbitra na predlog svakog člana OKS. Za arbitra ne može biti imenovano lice koje je vlasnik i član organa sportskih kladionica, zaposleno u sportskoj kladionici ni sportski posrednik.
 2. Lice koje se imenuje za arbitra SSA, mora da ispunjava sledeće uslove, čiju ispunjenost jednoglasnom odlukom utvrđuje Predsedništvo SSA:
 • najmanje visoka stručna sprema (VII stepen ili master) pravnog smera sa iskustvom u radu u sportskim organizacijama.
 • da nije osuđivano za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, a pogotovo za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, omogućavanje upotrebe doping sredstava, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i dogovaranje ishoda takmičenja,
 • da kandidat ima visoke etičke, moralne i profesionalne kriterijume.
 • da pre stupanja na dužnost potpiše izjavu o prihvatanju dužnosti arbitra. koja glasi: „Izjavljujem da ću se u svom radu pridržavati Pravila Stalne sportske arbitraže OKS, Ustava, zakona, Statuta OKS i obavezujućih opštih akata, dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, i da ću poverenu funkciju vršiti savesno i potpuno objektivno i nepristrasno.“
 • brisan
 1. Uz odluku o imenovanju arbitra dostavljaju se i sledeća dokumenta:
 • radna i stručna biografija
 • dokaz o stručnoj spremi
 • pismena izjava o prihvatanju imenovanja za arbitra
 • fotokopija lične isprave
 • broj fiksnog i mobilnog telefona i telefaksa kao i elektronsku adresu
 1. Mandat imenovanih arbitara traje šest godina. Broj mandata nije ograničen.
 2. Lista Arbitara SSA objavljuje se na internet strani OKS
 3. Članovi arbitražnog veća, Predsednik arbitražnog veća, arbitar-posrednik odnosno arbitar pojedinac, imenuju se isključivo sa liste arbitara, a za arbitra u konkretnom sporu ne može biti imenovan arbitar sa liste ako je vlasnik, član organa ili zaposleni kod konkurentskih sportskih organizacija u istoj grani sporta, lice koje je u istoj stvari učestvovalo u odlučivanju u ranijem postupku, lice koje je član organa, službeno lice ili zaposleni kod nadležnog sportskog saveza u sportskoj grani u kojoj se spor vodi, kao ni lice u vezi s kojim postoje drugi razlozi koji dovode u pitanje njegovu nepristrasnost

39a. Arbitar je slobodan i nezavistan u zastupanju svog shvatanja, utvrđivanju činjenica i primeni prava, u svemu o čemu odlučuje.

4.2. Prestanak funkcije  Arbitra

 1. Arbitru prestaje funkcija u sledećim slučajevima: protokom roka na koji je imenovan, smrću, gubitku poslovne sposobnosti, usled sprečenosti da vrši funkciju u trajanju od najmanje 6 meseci, ostavkom i razrešenjem.

40a. Arbitar se razrešava dužnosti kada je osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo protiv službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, prevara, iznuda, ucena i zelenaštvo, omogućavanje upotrebe doping sredstava, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i dogovaranje ishoda takmičenja, koje ga čini nedostojnim sudijske funkcije, ili kad nestručno vrši funkciju.

40b. Arbitar nestručno vrši funkciju u slučaju da:

– povredi načelo nepristrasnosti;

– propusti da traži izuzeće u predmetima u kojima postoji razlog za izuzeće, odnosno isključenje;

– neopravdano odugovlači u postupku;

– očigledno nekorektno postupa u prema učesnicima u postupcima i zaposlenima;

– prihvati poklon od učesnika u postupku;

– upusti se u neprimerene odnose sa strankama ili njihovim pravnim zastupnicima u postupku koji vodi;

– daje komentara o arbitražnim odlukama, postupcima ili predmetima u sredstvima javnog informisanja ili na drugi način i tako narušava ugled SSA ili stranaka u postupku;

40v. Inicijativu za razrešenje arbitra može podneti svako lice. Predsedništvo SSA, po službenoj dužnosti ili na predlog zainteresovanog lica sprovodi postupak za razrešenje arbitra. Razloge za razrešenje odlukom utvrđuje Predsedništvo SSA.

40g. Protiv odluke Predsedništva SSA o razrešenju arbitra može se izjaviti žalba kolegijumu arbitara SSA.

 1. FORMIRANjE ARBITRAŽNOG VEĆA I ODREĐIVANjE ARBITRA-POSREDNIKA ODNOSNO ARBITRA POJEDINCA

5.1. Postupak imenovanje Arbitara

 1. Arbitre imenuju stranke osim ako to pravo izričito ne prenesu na Predsednika SSA, i ako narednim odredbama nije drugačije određeno
 2. Svaka stranka u predmetu koji rešava Arbitražno veće imenuje jednog arbitra sa Liste arbitara u roku od 10 dana od dana kada je druga stranka pozove da to učini.
 3. Ako pozvana stranka ne imenuje arbitra , arbitra imenuje Predsednik SSA
 4. Predsednika arbitražnog veća biraju imenovani arbitri iz reda lica sa Liste Arbitra u roku od 10 dana od dana njihovog imenovanja
 5. Ako imenovni arbitri ne izaberu Predsednika arbitražnog veća, Predsednika arbitražnog veća iz reda lica sa Liste Arbitra imenuje Predsednik SSA
 6. U slučaju privremene ili trajne sprečenosti Arbitra da vrši svoju dužnost, zamenu određuje Predsednik SSA, osim ako stranke ne odluče da ponovo sprovedu postupak imenovanja Arbitara
 7. O imenovanjima obavestiće se stranke i imenovani Arbitri
 8. Ukoliko izabrani arbitar ne prihvati svoje imenovanje ili ako stranke imenovanje prepuste SSA, arbitre imenuje predsednik SSA
 9. Ako iz bilo kog razloga stranka propusti da izvrši imenovanje arbitra, pravo imenovanja prelazi na predsednika SSA.
 10. Predsednik SSA, Potpredsednik SSA i član Predsedništva SSA mogu biti imenovani za Arbitre, s tim da Predsednik SSA i Potpredsednik SSA ne mogu biti članovi istog arbitražnog veća

5.2. Postupak određivanja Arbitra pojedinca i Arbitra-Posrednika

 1. Stranke sporazumno imenuju Arbitra pojedinca odnosno Arbitra-posrednika, najkasnije u roku od 10 dana od dana kada jedna stranka pozove drugu stranku da zajednički imenuju arbitra, i o sporazumu obaveštavaju SSA
 2. Arbitar – posrednik koji je sprovodio postupak posredovanja ne može biti imenovan za arbitra, ako bi se spor po kome nije postignuto poravnanje rešavao pred arbitražnim većem, odnosno pred arbitrom pojedincem, shodno odredbama ovog pravilnika o rešavanju sporova meritornim odlučivanjem
 3. Ako stranke ne imenuju arbitra kako je napred navedeno, Predsednik SSA će sa Liste arbitara imenovati arbitra-pojedinca odnosno Arbitra-posrednika imenovanjima iz ovog člana, obavestiće se stranke
 4. U slučaju privremene ili trajne sprečenosti Arbitra da vrši svoju dužnost, zamenu određuje Predsednik SSA

5.3. Zamena arbitara

 1. Ako za vreme trajanja mandata arbitar bude sprečen u vršenju svojih funkcija, stranka koja ga je imenovala imenuje drugog arbitra najdocnije u roku od 7 dana od dana prijema poziva SSA da imenuje arbitra
 2. Ako je arbitra, koji je sprečen da vrši svoje funkcije, imenovao predsednik SSA na njegovo mesto predsednik SSA imenuje drugog arbitra u roku od 7 dana
 3. Ako su predsednika veća izabrali arbitri stranaka, a koji je sprečen u obavljanju svoje funkcije, novog predsednika veća biraju arbitri stranaka u roku od 7 dana.
 4. Ako je predsednik SSA imenovao predsednika veća koji je sprečen da obavlja svoju funkciju, novog predsednika veća imenuje predsednik SSA u roku od 7 dana.

5.4. Posebni slučajevi

 1. U slučaju da postupak pred SSA inicira više lica zajedno ili su inicijalnim aktom kao protivnici označena više lica, Predsednik SSA može svojom odlukom upotpuniti arbitražno veće sa još dva člana
 2. U slučaju iz prethodnog stava , Predsednik SSA može odlučiti da se postupak nastavi pred Arbitražnim većem koje se formira tako što imenovani arbitar-posrednik odnosno Arbitar-pojedinac nastavlja svoj rad kao Predsednik veća, a stranke po napred iznetim pavilima imenuju još dva arbitra kao člana veća

5.5. Prihvatanje dužnosti Arbitra

 1. Imenovani Arbitar-pojedinac, Arbitar-posrednik, imenovani član arbitražnog veća i predsednik arbitražnog veća daju pismenu izjavu o prihvatanju dužnosti arbitra u konkretnom sporu
 2. Lice koje je imenovano za arbitra dužno je da, pre prihvatanja dužnosti arbitra, saopšti činjenice koje mogu opravdano izazvati sumnju u njegovu nepristrasnost ili nezavisnost kao i da bez odlaganja saopšti te činjenice ako su nastupile posle njegovog imenovanja
 3. Za arbitra u konkretnom sporu ne može biti imenovano lice koje je vlasnik, član organa ili zaposleni kod sportskih organizacija u istoj grani sporta, lice koje je u istoj stvari učestvovalo u odlučivanju u ranijem postupku, lice koje je član organa, službeno lice ili zaposleni kod nadležnog sportskog saveza, odnosno lice u vezi s kojim postoje drugi razlozi koji dovode u pitanje njegovu nepristrasnost

5.6. Izuzeće Arbitara

 1. Arbitar mora biti nepristrasan i nezavisan u odnosu na stranke i predmet spora, i dužan je da savesno i efikasno obavlja dužnost arbitra
 2. Izuzeće arbitara može se tražiti samo ukoliko postoje činjenice koje mogu opravdano izazvati sumnju u njegovu nepristrasnost, ili nezavisnost, ili ako nema svojstva propisana za imenovanje arbitra
 3. Pismeni argumentovani i dokumentovani zahtev za izuzeće arbitra stranka je dužna da podnese najkanije u roku od 3 dana od dana kada je saznala za razloge za izuzeće.
 4. Izuzeće arbitra može zahtevati stranka koja je sama ili sa protivnom strankom imenovala arbitra, pod uslovom da je razlog za izuzeće nastao ili je stranka za njega saznala nakon imenovanja arbitra.
 5. O zahtevu za izuzeće arbitra odlučuje Predsednik SSA u roku od 15 radnih dana od dana prijema zahteva, pošto pribavi izjašnjenje Arbitra čije se izuzeće traži
 6. Podneti zahtev za izuzeće ne sprečava dalji tok arbitražnog postupka
 7. Arbitri su dužni da poštuju načelo poverljivosti svih činjenica i podataka do kojih dođu u vršenju svoje funkcije. Arbitri ne smeju davati nikakve izjave vezane za svoju funkciju ma kojim sredstvima javnog informisanja

5.7. Prestanak dužnosti imenovanog Arbitra

 1. Dužnost imenovanog arbitra u poverenom predmetu može prestati na osnovu pismene izjave arbitra ako postoje opravdani razlozi zbog kojih nije više u stanju da obavlja svoju dužnost kao i na predlog stranaka
 2. Predsedništvo SSA donosi odluku o prestanku dužnosti arbitra osim ako se stranke ne porazumeju o opozivu arbitra.
 3. Stranke se mogu sporazumeti o opozivu arbitra, ako on zbog stvarnih ili pravnih razloga nije više u stanju da obavlja svoju dužnost ili je ne izvršava u primerenom roku, kada se vrši imenovanje novog Arbitra
 4. Ako se stranke ne sporazumeju o opozivu arbitra, kao i u slučajevima kada stranka koja smatra da arbitar nije više u stanju da obavlja svoju dužnost ili da ne izvršava dužnost u primerenom roku, stranka može da zatraži od Predsedništva SSA OKS da donese odluku o prestanku dužnosti arbitra.
 5. Protiv odluke o prestanku dužnosti arbitra nije dozvoljena žalba.
 6. Ako arbitru prestane dužnost, imenuje se novi arbitar u skladu sa odredbama ovog Pravilnika
 7. SREDSTVA ZA RAD SSA
 8. Sredstva za rad SSA obezbeđuju se i iz naplate Troškova za rad arbitraže
 9. POSTUPAK PRED SSA

7.1. Načela postupka i zajedničke odredbe

 1. Pravila postupka utvrđena ovim Pravilnikom primenjuju se uvek kad SSA postupa u okviru svoje nadležnosti
 2. Prihvatanjem nadležnosti SSA stranke prihvataju primenu pravila postupka pred SSA utvrđenim ovim Pravilnikom
 3. Ukoliko određena procesna pitanja nisu uređena ovim Pravilnikom, postupak se može voditi na način koji Arbitražno veće odnosno arbitar pojedinac/Arbitr-posrednik smatra celishodnim, vodeći računa o procesnim instrukcijama Predsedništva SSA OKS
 4. U toku postupka, uz odobrenje arbitražnog veća ili arbitra-posrednika stranke se mogu sporazumeti o primeni pojedinih proceduralnih pravila što se mora zapisnički konstatovati
 5. Prihvatanjem nadležnosti SSA OKS stranke prihvataju obavezu pune saradnje s SSA u pogledu pružanja informacija i dostavljanja dokumentacije kojom raspolažu a koja je od značaja za donošenje odluke SSA
 6. Jezik na kome se vodi postupak pred SSA OKS je srpski jezik
 7. U postupku pred arbitražnim sudom stranke su ravnopravne.
 8. SSA po pravilu radi u svom sedištu, ukoliko Arbitražno veće odnosno arbitar pojedinac/Arbitr-posrednik ne odluči da se pretres održi na drugom mestu koje oceni prikladnim, ako oceni da je to celishodno radi izvođenja dokaza ili da će se na taj način uštedeti na vremenu ili troškovima postupka,
 9. Postupak pred SSA je javan osim ako stranke ne zahtevaju isključenje javnosti
 10. Sva obaveštenja i komunikacija sa SSA i povodom postupka pred SSA vrše se preko službe OKS
 11. Ako je podnesak nepotpun ili ima nedostataka usled kojih se postupak po njemu ne može pokrenuti ili sprovesti, pozvaće se podnosilac da ga dopuni, odnosno otkloni nedostatke ostavljajući mu primeren rok. Ako podnosilac podneska ne postupi po ovom nalogu, smatraće se da je odustao od podneska
 12. U postupku pred SSA svaka stranka ima pravo da iznese svoje stavove i dokaze s tim da se pre sednice Arbitražnog veća odnosno pre sednice koju zakaže Arbitar-posrednik iliArbitar-pojedinac stranke pismeno izjašnjavaju, a na sednici usmeno. Predsednik veća odnosno arbitar-posrednik može ako oceni da je to opravdano, dozvoliti ili narediti i naknadna pismena izjašnjenja i obraćanja
 13. Ako ovim Pravilnikom nisu predviđeni posebni rokovi za obavljanje pojedinih radnji, rokove će odrediti Arbitražno veće, odnosno arbitar-posrednik/Arbitar-pojedinac. Rokovi se mogu produžiti po saglasnom predlogu stranaka. Ako jedna ili obe stranke propuste rok, ili u okviru tog roka ne bude zatraženo produženje roka, arbitražna odlukaa se donosi na osnovu stanja u spisima.
 14. Dostavljanje poziva i drugih pismena vrši se ličnom predajom primaocu ili njegovom punomoćniku, ili preporučenom poštanskom pošiljkom sa povratnim recepisom na poštansku adresu primaoca, kao i na drugi pouzdan način. Na osnovu pismene i e-mail odnosno faks saglasnosti stranke dostava se može vršiti i putem elektronske pošte ili telefaksom. Ako je stranka pravno lice dostavljanje se vrši zakonskom zastupniku, odnosno punomoćniku ličnom predajom primaocu ili njegovom punomoćniku, ili preporučenom poštanskom pošiljkom na poštansku adresu primaoca. Ukoliko pravno lice nije obezbedilo prijem pošte na svojoj zvaničnoj registrovanoj adresi, dostava se smatra punovažnom danom povraćaja neuručene poštanske povratnice
 15. U slučaju neuspele dostave, pozivi i druga pismena mogu se objaviti na oglasnoj tabli SSA i elektronskoj oglasnoj tabli (internet stranici OKS), a od dana objave na oglasnoj tabli odnosno elektronskoj oglasnoj tabli strana se smatra obaveštenom.
 16. Sporovi pred SSA se rešavaju u
 • u postupku posredovanja radi sporazumnog rešenja spora
 • u postupku meritornog odlučivanja o predmetu spora
 1. SSA pravna mišljenja daje u posebnom postupku u skladu sa odredbama ovog Pravilnika
 2. Stranka koja, iako zna da neka odredba akata koji regulišu rad SSA od čije primene stranke mogu da odustanu nije poštovana, nastavi da učestvuje u arbitražnom postupku, a bez odlaganja nije stavila prigovor, gubi pravo na prigovor kojim se poziva na nepoštovanje te odredbe
 3. Stranke pravna lica zastupaju registrovani zakonski zastupnici ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje. Stranke fizička lica mogu zastupati punomoćnici sa urednim punomoćjem

7.1. Postupak pred Arbitražnim većem

 1. a) – pokretanje postupka
 2. Arbitražni postupak za rešavanje spora pred Arbitražnim većem pokreće se tužbom
 3. Ukoliko je podnet Predlog za posredovanje ne može se podneti tužba dok je isti na snazi odnosno dok o istom nije rešeno
 4. Smatra se da je arbitražni postupak počeo na dan kad SSA primi zahtev za arbitražu ili tužbu
 5. b) – tužba i odgovor na tužbu
 6. Tužba sa prilozima, kao i svi podnesci podnose se Sekretarijatu SSA u dovoljnom broju primeraka za SSA i suprotnu stranu
 7. Tužba, odgovor na tužbu i svi podnesci, isprave i informacije koje jedna stranka podnese dostavljaju se drugoj stranci sa svim prilozima, i isti se podnose se u potrebnom broju primeraka i za protivnu stranu. Ukoliko stranka ne dostavi potreban broj primeraka, sekretar SSA će pozvati stranku da u određenom roku dostavi i ostale primerke, a ako stranka u ostavljenom roku ne postupi po tom pozivu, SSA će ih umnožiti o trošku stranke koja je propustila obavezu.
 8. Uredna tužba treba da sadrži:
 • poziv na dokument koji ustanovljava nadležnost SSA
 • imena i adrese stranaka;
 • izjavu o imenovanju arbitra i njegovog zamenika
 • činjenice na kojima tužilac zasniva tužbeni zahtev i dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice
 • određen zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja;
 1. Tuženi je dužan da podnese odgovor na tužbu u roku od 8 dana od dana prijema tužbe
 2. U odgovoru na tužbu tuženi treba da se izjasni o zahtevima, navodima i dokazima tužbe, kao i da iznesesvoje navode i za iste predloži dokaze, kao i da imenuje svog arbitra.
 3. U odgovoru na tužbu, tuženi može predložiti sprovođenje postupka posredovanja za sporazumno rešavanje spora. Ako tužilac ne prihvati ovaj predlog ili se o istom ne izjasni u roku od 5 dana od prijema odgovora na tužbu, posupak će se nastaviti
 4. Ako tuženi ne podnese odgovor na tužbu, Arbitražno veće će nastaviti postupak, pri čemu se ne smatra da propuštanje znači da tužni priznaje navode i zahteve iz tužbe. U tom slučaju drugog člana Arbitražnog veća imenuje Predsednik SSA
 5. Protivtužba je dozvoljena
 6. v) – spajanje i razdvajanje postupka
 7. Po predlogu stranake, Veće može doneti odluku da se postupci između istih stranaka spoje radi jednovremenog raspravljanja ili odlučivanja ako se oceni da je to celishodno za brže i ekonomičnije rešavanje spornog odnosa. Ukoliko se stranke ne protive postupak u jednom predmetu se može razdvojiti ako se oceni da je to celishodno za gbrže i ekonomičnije rešavanje spornog odnosa
 8. g) – rasprava
 9. Arbitražno veće je ovlašćeno da odlučuje da li će se održati usmena rasprava, ili će se postupak voditi na osnovu isprava i drugih pismenih dokumenata.
 10. Ukoliko se drži, rasprava je po pravilu javna, osim ako se stranke nisu drugačije sporazumele.
 11. Raspravu zakazuje Predsednik arbitražnog veća vodeći računa da strankama ostane dovoljno vremena da se pripreme. Stranke moraju blagovremeno biti obaveštene o svakoj usmenoj raspravi
 12. Arbitražno veće rukovodi raspravom, ispituje stranke, izvodi dokaze, daje reč strankama, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima
 13. Raspravljanje je po pravilu usmeno
 14. Rasprava se može odložiti ako za to postoje opravdani razlozi.
 15. Dužnost je predsednika Arbitražnog veća da se stara za svestrano pretresanje predmeta, utvrđivanje istine i otklanjanje svega što odugovlači postupak a ne služi razjašnjenju stvari
 16. Predsednik Arbitražnog veća se stara o održavanju reda za vreme pretresa i dostojanstvu SSA
 17. Kada jedna od stranaka, iako uredno pozvana, ne dođe na usmenu raspravu, postupak se nastvalja sa prisutnom strankom. Ako na zakazanu raspravu neopravdano izostanu stranke koje su uredno pozvane, smatraće se da je tužilac povukao tužbu, i postupak se obustavlja
 18. d) – upravljanje postupkom
 19. U toku postupka Arbitražno veće može da donosi rešenja o upravljanju arbitražnim postupkom koje smatraju potrebnim, kao što su na primer : polaganje predujma na ime troškova za veštake i svedoke, obezbeđenje dokaza, određivanje rokova, spajanje predmeta i ostale potrebne zaključke.

đ) – dokazivanje

 1. Arbitražno veće odlučuje koji će se od predloženih dokaza izvesti radi utvrđivanja činjenica koje su važne za donošenje arbitražne odluke, a može odlučiti i da se izvedu dokazi i koje stranke nisu predložile. Ako stranka, koja je predložila dokaze, ne položi predujam neće se pristupiti izvođenju dokaza.
 2. Dokazi se izvode na osnovu pismenih izjava svedoka i saslušanjem svedoka. Pismena izjava svedoka mora biti svojeručno potpisana i overena i dostavlja se uz tužbu ili odgovor na tužbu, a najkasnije na pripremnom ročištu. Ukoliko se druga strana protivi pismenoj izjavi ili istu osporava arbitražno veće može naložiti saslušanje svedoka. Saslušanje svedoka, po pravilu, obavlja se na glavnoj raspravi, a van rasprave ako na to pristane Arbitražno veće a stranke se tome ne protive.
 3. Prihvatiće se pisane izjave svedoka i kao svedoci mogu se saslušati samo lica koja su sposobna da daju obaveštenja o činjenicama koje se dokazuju u arbitražnom postupku.
 4. Arbitražno veće će odrediti izvođenje dokaza veštačenjem, kada je radi utvrđivanja ili razjašnjenja neke činjenice potrebno stručno znanje kojim SSA ne raspolaže. U slučaju da se stranke nisu izjasnile o ličnosti veštaka ili da se dokazi izvode veštačenjem na zahtev Arbitražnog veća, Arbitražno veće može imenovati jednog ili više veštaka imenovanih za područje Višeg suda u Beogradu radi davanja nalaza i mišljenja, s tim da može naložiti strankama da mu dostave sve potrebne informacije, isprave, omoguće pristup ispravama. Na zahtev stranaka veštak je dužan da na raspravi obrazloži svoj nalaz. Pod uslovom da usmena rasprava nije isključena, odnosno da sporazumom nisu drugo odredile, stranke mogu dovesti druge veštake da sa imenovanim veštakom raspravljaju o spornim pitanjima. Odredbe ovog pravilnika o izuzeću arbitara, shodno će se primenjivati i na veštake.
 5. Uz saglasnost stranaka Arbitražno veće može da zatraži pomoć suda radi izvođenja dokaza, i te dokaze ceni kao dokaze koje je sam izveo
 6. e) – zapisnik
 7. Na raspravi se vodi zapisnik koji se sastavlja na taj način što predsednik veća, odnosno arbitar pojedinac, glasno kazuje zapisničaru šta će uneti u zapisnik. Zapisnik potpisuje predsednik arbitražnog veća, zapisničar i stranke, odnosno njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici. Ako jedna od stranaka odbije da potpiše zapisnik, predsednik arbitražnog veća, odnosno arbitar pojedinac, konstatovaće to u zapisniku navodeći razloge zbog kojih je stranka izjavila da odbija da potpiše zapisnik
 8. Sekretar arbitraže obezbeđuje vođenje zapisnika.

ž) – učešće trećih lica

 1. Lice koje ima pravni interes da u arbitražnom sporu između stranaka jedna od stranaka uspe, može se pridružiti ovoj stranci ako se druga strana ne protivi. Učešće umešača se neće dozvoliti ako se tome protive obe stranke. Ako nema saglasnosti stranaka, odluku o učešću umešača donosi Arbitražno veće. Izjavu o stupanju u postupak umešač može dati na raspravi ili pismenim podneskom. Podnesak umešača dostavlja se obema strankama, a ako je izjava umešača data na raspravi, prepis odnosnog dela zapisnika dostaviće se samo onoj stranci koja nije bila prisutna.
 2. Ako jedna od stranaka treba da obavesti neko treće lice o arbitražnom postupku, ona to može učiniti sve do zaključenja rasprave podneskom preko Arbitraže.
 3. z) – okončanje postupka
 4. Arbitražni postupak može biti okončan povlačenjem tužbe što se konstatuje zaključkom Arbitražnog veća, izuzev ako se tuženi tome ne usprotivi, a Arbitražno veće oceni da tuženi ima opravdan interes da se donese konačna arbitražna odluka.
 5. Stranke mogu sporazumno odlučiti o okončanju postupka pred Arbitražnim većem bez donošenja odluke
 6. Arbitražni postupak Arbitražno veće može okončati i u slučaju kada oceni da je isti izgubio smisao
 7. U ostalim slučajevima Arbitražni postupak pred Arbitražnim većem okončava se donošenjem konačne arbitražne odluke, koja mora biti izrađena najkasnije u roku od 30 dana od dana okončane glavne rasprave.
 8. Odluka Arbitražnog veća ima snagu domaće pravnosnažne sudske odluke i izvršava se u skladu sa odredbama zakona koji uređuje izvršni postupak
 9. Arbitražnom odlukom Arbitražno veće odlučuje o predmetu spora kojom rešava o svim zahtevima stranaka (konačna arbitražna odluka). Arbitražno veće ne može da donese delimičnu odluku ili međuodluku.
 10. Arbitražno veće odluku donosi primenom propisa, pravila, opštih akata, kodeksa, ugovora i običaja koji se odnose na predmet spora. Arbitražno veće može da donese odluku na osnovu prava i pravičnosti samo ako su se o tome stranke izričito sporazumele, i ako navedeni akti ne regulišu predmetnu materiju
 11. Arbitražna odluka se donosi posle zaključenja rasprave, u nejavnoj sednici arbitražnog veća /većinom glasova svih arbitara/ u pismenoj formi i mora biti potpisana od strane svih članova arbitražnog veća koji su prisustvovali većanju i glasanju
 12. Odluka arbitražnog veća je punovažna i ako je potpiše većina arbitara i na odluci utvrdi uskraćivanje potpisa pojedinog arbitra. Arbitar koji nije saglasan sa izrekom ili obrazloženjem odluke, može pismeno da izdvoji svoje mišljenje, koje se strankama dostavlja uz odluku, samo ako taj arbitar to zatraži.
 13. Pismeno izrađena odluka kojom se spor rešava sporazumom uvod i izreku o predmetu spora, odluku o troškovima arbitraže, a obrazloženje samo ako stranke to zatraže
 14. Odluka Arbitražnog veća se izrađuje po pravilima izrade sudske odluke u parničnom postupku
 15. Odluku na osnovu poravnanja Arbitražno veće će doneti na zahtev stranaka, osim ako su dejstva poravnanja suprotna javnom poretku. Odluka na osnovu poravnanja ne mora da sadrži obrazloženje.
 16. Ako stranke zahtevaju, Arbitražno veće će izvrši jezičke i tehničke ispravke u donetoj odluci ili dati određena tumačenja te odluke
 17. Na zahtev stranke, Arbitražno veće može doneti dopunsku odluku o zahtevima iznetim u arbitražnom postupku o kojima nije odlučio u arbitražnoj odluci, ako stranka podnese takav zahtev najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema odluke.Odluka o ispravkama, tumačenjima i dopunama je sastavni deo odluke na koju se odnosi.
 18. i) – pobijanje arbitražne odluke
 19. Arbitražna odluka je konačna i protiv nje se ne može izjaviti žalba, a može se pobijati, u slučajevima utvrđenim pravilima MOK, podnošenjem tužbe Sportskom arbitražnom sudu u Lozani, Švajcarska u skladu sa Kodeksom o sportskoj arbitraži, u roku od 21 (dvadesetjedan) dan od dana prijema odluke ili podnošenjem, u drugim slučajevima, tužbe za poništaj arbitražne odluke mesno nadležnom osnovnom sudu u skladu sa Zakonom o arbitraži.

7.2. Postupak pred Arbitrom-pojedincem

 1. Postupak meritornog odlučivanja o predmetu spora sprovodi se shodnom primenom odredbi ovog Pravilnika
 • o imenovanju arbitra-posrednika
 • o postupku pred Arbitražnim većem

7.3. Postupak pred Arbitrom-posrednikom

 1. U svim slučajevima u kojima SSA može biti nadležna za rešavanje sporova, svaka stranka, bez obzira da li je ugovorena nadležnost Arbitraže, može se obratiti SSA u cilju posredovanja radi sporazumng rešavanja spora.
 2. Postupak posredovanja je nezavistan od arbitražnog postupka, i ovaj postupak oslobođen je plaćanja troškova postupka pred SSA
 3. U slučaju činjenične i pravne kompleksnosti premeta spora, ako stranke predlože, ili po oceni Predsednika SSA, može se formirati Arbitražno veće za posredovanje po pravilima za formiranje Arbitražnog veća
 4. Rezultati postupka posredovanja konstatuju se u zapisniku, koji potpisuje Arbitar-posrednik i stranke
 5. Ako postupak za posredovanje ne uspe, ništa od onog što je u toku tog postupka učinjeno i izjavljeno ne obavezuje stranke, niti se te izjave i priložena dokumentacija mogu ma na koji način upotrebiti u arbitražnom postupku meritornog odlučivanja o predmetu spora
 6. Postupak posredovanja počinje podnošenjem pismenog Predloga za pokretanje postupka za posredovanje koji može podneti jedna stranka ili obe zajedno. Ako predlog podnese jedna strana, isti se dostavlja drugoj strani, koja može u roku od 8 dana od dana prijema da da svoje izjašnjenje o predlogu
 7. Stranke su dužne da u predlogu, odnosno u izjašnjenju o predlogu kojim se prihvata ovaj postupak, izlože činjenično stanje stvari i svoja gledišta kao i da priložiće sve potrebne dokumente koje poseduju a koji se odnose na spor.
 8. Ako druga stranka u određenom roku ne odgovori ili ne prihvati predlog, sekretar SSA će obavestiti predlagača da se postupak za posredovanje ne može sprovesti
 9. Svaka stranka može u svako doba odustati od postupka za posredovanje, i tada se postupak obustavlja
 10. Ako je druga stranka prihvatila predlog za posredovanje, kao i ako su predlog stavile obe stranke, a nisu sporazumno imenovale Arbitra – posrednika, Arbitra – posrednika će imenovati predsednik SSA sa Liste arbitara.
 11. Stranke se mogu saglasiti da postupak za posredovanje izvrši sam predsednik SSA
 12. Postupak Arbitar-posrednik sprovodi na način koji u dogovoru sa strankama smatra celishodnim, pružajući strankama pomoć u cilju iznalaženja obostrano prihvatljivih rešenja. Ukoliko su stranke saglasne posrednik može strankama da predloži rešenje spora. U svakom slučaju on može organizovati zajedničke sastanke sa strankama ili sastanke sa svakom strankom posebno.
 13. Arbitar – posrednik će ispitati stavljene predloge, proučiće podnete isprave i prikupiće sva potrebna obaveštenja. Na osnovu podnetih isprava i prikupljenih obaveštenja, arbitar će podneti strankama svoj predlog za rešavanje spora.
 14. Stranke ne moraju da prihvate predlog arbitra – posrednika

7.4. Poravnanje

 1. Stranke mogu zaključiti poravnanje o predmetu spora.
 2. Poravnanje je zaključeno kada ga stranke potpišu. Ako su stranke odsutne, dostaviće im se poravnanje radi potpisa sa upozorenjem da će se smatrati, da posredovanje nije uspelo, ako ga u roku od 8 dana od dana prijema ne vrate potpisano Arbitraži.
 3. Postignuto poravnanje u postupku posredovanja ima snagu vanarbitražnog poravnanja
 4. Stranke mogu saglasno zahtevati da arbitražno veće donese odluku kojom potvrđuje i prihvata na zapisnik vanarbitražno poravnanje stranaka. U ovom slučaju Arbitražno veće se imenuje po pravilima za imenovanje Arbitražnog veća
 5. Odluka Arbitražnog veća iz prethodnog stava ima pravnu snagu pravosnažne sudske odluke

7.5. Drugostepeni postupak

 1. Drugostepeni postupak je onaj postupak u kojima je drugostepena nadležnost SSA ustanovljena aktima članovima SSA, aktima nacionalnih granskih sportskih saveza ili arbitražnim sporazumima.
 2. Drugostepeni postupak pokreće se žalbom.
 3. Žalba se dostavlja SSA preko organa člana SSA ili nacionalnog granskog sportskog saveza koji je doneo prvostepeno rešenje ili odluku u rokovima i na način utvrđen aktima nacionalnog granskog sportskog saveza.
 4. Žalba se može izjaviti i neposredno SSA ukoliko član SSA ili nacionalni granski sportski savez propusti da izjavljenu žalbu prosledi
 5. Član SSA ili nacionalni granski sportski savez koji je rešavao u prvom stepenu ispituje da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica i ukoliko utvrdi da je nedopuštena, neblagovremena ili izjavljena od neovlašćenog lica žalbu će odbaciti svojim zaključkom.
 6. Sva komunikacija povodom drugostepenog postupka pred SSA vrši se preko službe SSA.
 7. Uredna žalba sadrži rešenje ili odluku organa člana SSA ili nacionalnog granskog sportskog saveza koja se pobija, naziv organa koji ju je doneo, broj i datum rešenja odnosno odluke, poziv na dokument kojim je ustanovljena nadležnost SSA, činjenice na kojima se žalba zasniva.
 8. Član SSA ili nacionalni granski sportski savez čije se prvostepeno rešenje ili odluka pobija pred SSA može da podnese izjašnjenje na žalbu u roku od 8 dana od dana prijema žalbe.
 9. U izjašnjenju na žalbu član SSA ili nacionalni granski sportski savez čije se prvostepeno rešenje ili odluka pobija pred SSA treba da se izjasni o navodima iz žalbe, kao i da iznese svoje navode.
 10. Nedostavljanje izjašnjenja na žalbu ne zadržava dalji postupak pred SSA.
 11. Ukoliko su žalba ili izjašnjenje na žalbu nepotpuni ili sadrže nedostatake usled kojih se postupak ne može sprovesti, pozvaće se podnosioci da žalbu odnosno odgovor na žalbu dopune i/ili otklone nedostatke ostavljajući im primeren rok koji ne može biti kraći od 5 dana. Ako žalilac ne postupi po ovom nalogu, smatraće se da je odustao od žalbe odnosno žalbu povukao.
 12. Drugostepeni postupak vodi se pred arbitražnim većem na način kako je propisano ovim Pravilnikom.
 13. Drugostepeni postupak se po pravilu sprovodi bez rasprave, čitanjem spisa u predmetu, a izuzetno na obrazložen predlog stranke i ukoliko se sa tim saglasi arbitražno veće može se zakazati rasprava.
 14. Drugostepeni postupak se okončava povlačenjem, odbacivanjem, odbijanjem ili prihvatanjem žalbe.
 15. Žalilac u svakom trenutku do donošenja drugostepene odluke može da žalbu povuče, što se konstatuje zaključkom arbitražnog veća.
 16. Žalba se odbacuje zaključkom arbitražnog veća ukoliko je nedopuštena, neblagovremena ili izjavljena od strane neovlašćenog lica, a član SSA ili nacionalni granski sportski savez koji je rešavao u prvom stepenu je propustio da je iz navedenih razloga odbaci.
 17. Žalba se odbija odlukom arbitražnog veća ukoliko utvrdi da je rešenje odnosno odluka prvostepenog organa zakonita i pravilna a žalba neosnovana. Isto tako kada arbitražno veće utvrdi da je prvostepeno rešenje odnosno odluka pravilna i zakonita, ali zbog drugih razloga a ne onih navedenih u rešenju odnosno odluci prvostepenog organa ili izjašnjenju na žalbu, ono će svojom odlukom te razloge izložiti, a izjavljenu žalbu odbiti.
 18. Ukoliko arbitražno veće utvrdi da je prvostepeno rešenje odnosno odluka ništava, da su u prvostepenom postupku činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene ili da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka doneće odluku kojom prihvata izjavljenu žalbu i poništava prvostepeno rešenje odnosno odluku, bez prava da prvostepeno rešenje odnosno odluku menja.
 19. Zaključak i/ili odluka kojom se rešava drugostepeni postupak mora biti izrađena u pisanoj formi i potpisana od strane postupajućeg arbitra i obavezno sadrži uvod, dispozitiv (izreku), obrazloženje i uputstvo o pravnom sredstvu.
 20. Arbitražno veće odluku donosi primenom opštih akata i pravila nadležnih nacionalnih i međunarodnih granskih sportskih saveza i važećih propisa u Republici Srbiji koji se odnose na predmetnu materiju.
 21. Drugostepena odluka je konačna i protiv nje nije dozvoljena žalba, a može se pobijati, u slučajevima utvrđenim pravilima MOK, podnošenjem tužbe Sportskom arbitražnom sudu u Lozani, Švajcarska u skladu sa Kodeksom o sportskoj arbitraži, u roku od 21 (dvadesetjedan) dan od dana prijema odluke ili podnošenjem, u drugim slučajevima, tužbe za poništaj arbitražne odluke mesno nadležnom osnovnom sudu u skladu sa Zakonom o arbitraži.
 22. Drugostepena odluka mora biti doneta u razumnom roku koji po pravilu ne bi trebalo da traje duže od 60 dana od dana prijema žalbe u SSA OKS. Računanje rokova vrši se shodnom primenom Zakona o parničnom postupku.

7.6. Postupak davanja pravnih mišljenja

 1. O predlogu za davanje pravnog mišljenja odlučuje Predsedništvo SSA. Predsednik SSA može pozvati radi konsultacija i druge Arbitre SSA na sednicu na kojoj se donosi odluka o predlogu
 2. Pre davanja mišljenja, SSA može tražiti od predlagača dodatne informacije ili dokumentaciju
 3. Predsednik SSA može zakazati plenarnu sednicu svih arbitara SSA radi rasprave o predlogu pravnog mišljenja
 4. Predsedništvo SSA donosi odluku kojom usvaja pravno mišljenje jednoglasno

ARBITRAŽNI TROŠKOVI

 1. Stranke snose troškove arbitražnog postupka
 2. Troškovi SSA određuju se na osnovu Troškovnika sa tarifom koji donosi Predsedništvo arbitraže
 3. Najkasnije do pripremnog ročišta, sekretar SSA će obračunati predujam troškova.
 4. Po podnošenju tužbe i utvrđivanju stvarne nadležnosti SSA, kao i prilikom podnošenja protivtužbe, stranka je dužna da uplati taksu za pokretanje postupka pred SSA u visini određenoj Tarifom.
 5. Pre nego što se uplate arbitražni troškovi, SSA nije u obavezi da preduzima bilo kakvu procesnu radnju.
 6. Za izdatke koji budu nastali povodom predloga stranaka za izvođenje dokaza veštačenjem, saslušanjem svedoka, kao i za održavanje rasprava van sedišta Arbitraže, stranka povodom čijeg predloga se izvode dokazi, dužna je da unapred položi potreban predujam troškova.
 7. Ako se dokazi izvode na inicijativu Arbitraže, SSA će odrediti koja stranka je i u kom roku dužna da položi potreban predujam.

ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Na postupak pred SSA shodno se primenjuju sledeće odredbe Zakona o parničnom postupku
 • Pravila o računanju rokova
 • Pravila o teretu dokazivanja
 1. Na predlog i uz saglasnost stranaka mogu se primeniti proceduralna pravila CAS čije su odredbe podobne za primenu
 2. Članovi OKS u vezi pitanja koja su stavljena u nadležnost SSA ne mogu se obraćati domaćim sudskim organima
 3. brisan
 4. Ako ovaj Pravilnik ne sadrži odredbu koja se odnosi na pitanje koje se postavlja, stranke, a ukoliko one to ne učine, arbitražno veće odnosno arbitar pojedinac mogu da odrede pravila koja smatraju celishodnim u granicama odredaba pozitivnih propisa
 5. Usvajanjem ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije usvojen na sednici Skupštine Olimpijskog komiteta Srbije od februara 2009. godine, a izmenjen i dopunjen na sednici Skupštine Olimpijskog komiteta Srbije održanoj dana 15. aprila 2011. godine.
 6. Svi postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se u roku od 3 meseca u skladu sa odredbama Pravilnika koji je važio u trenutku njihovog pokretanja.

202a.   Mandat arbitara i organa SSA traje do izbora novih.

 1. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet strani Olimpijskog komiteta Srbije