Osnovna pravila sportske komisije OKS

OSNOVNA PRAVILA

O

RADU SPORTSKE KOMISIJE OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

 

 

Beograd

Primenom dopunske odredba pravila 21 Povelje MOK i pravila iz čl. 23 Statuta EOC, a na osnovu odredbe člana 21. stav 1. Tačka 9. Statuta Olimpijskog komiteta Srbije, Predsedništvo Olimpijskog komiteta Srbije, na XIX sednici održanoj u Beogradu 06.12.2007, a na predlog Sportske komisije OKS, usvojilo je Osnovna pravila Sportske komisije OKS, koja su izmenjena, na predlog Sportske komisije OKS na XXI sednici Predsedništva OKS održanoj 03.04.2008. godine.

1. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Sportska komisija Olimpijskog komiteta Srbije (u daljem tekstu: SK OKS) je savetodavno telo Olimpijskog komiteta Srbije (u daljem tekstu: OKS) koje treba da obezbedi da se pri donošenju odluka u OKS uzmu u obzir mišljenja i stavovi vrhunskih sportista.

Član 2

Svako delovanje SK OKS biće usklađeno sa odredbama i principima Olimpijske povelje, Statuta EOK, Statuta OKS, kao i sa odredbama ovih Osnovnih pravila, uključujući i sva druga akta i odluke MOK, EOK i OKS

2. MISIJA I ULOGA SPORTSKE KOMISIJE OKS

Član 3

Sportska komisija OKS se stara o poštovanju prava sportista u okviru Olimpijskog pokreta i u vezi s tim može donositi odgovarajuće preporuke.

Sportska komisija OKS zaseda u Beogradu, ulica Generala Vasića 5, u prostorijama Olimpijskog komiteta Srbije.

Predsedništvo OKS može poveriti Sportskoj komisiji OKS određene poslove primerene sportistima, kao što je organizacija sportskih događaja i sl.

Član 4

Sportska komisija Olimpijskog komiteta Srbije:

 • razmatra pitanja vezana za sportiste i o tome obaveštava OKS;
 • zastupa prava i interese sportista i u tom smislu donosi preporuke;
 • stara se o edukaciji sportista;
 • strara se o poštovanju i primeni etičkog kodeksa MOK;
 • sarađuje sa Sportskom komisijom Međunarodnog olimpijskog komiteta i Sportskom komisijom Evropskih olimpijskih komiteta;
 • u saradnji sa sportskim komisijama nacionalnih granskih sportskih saveza Olimpijskih sportova koji su članovi OKS, predlaže kandidate Srbije za Sportske komisije MOK-a i EOK-a, na osnovu kriterijuma koje utvrde Međunarodni olimpijski komitet i Evropski olimpijski komiteti;
 • vodi računa o poštovanju pravila Povelje MOK-a koja se odnose na sportiste, borbu protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja u sportu i protiv upotrebe supstanci i radnji zabranjenih od strane MOK-a a saglasno Anti-doping kodeksu Olimpijskog pokreta, a na prostoru Republike Srbije.

3. SASTAV SPORTSKE KOMISIJE

Član 5.

Članove Sportske komisije OKS imenuju sportske komisije nacionalnih granskih sportskih saveza Olimpijskih sportova koji su članovi OKS na period od 4 godine, s tim što iz jednog Saveza može biti imenovan samo jedan član Sportske komisije OKS.

Lice koje je izabrano za člana sportske komisije MOK-a ili EOK-a iz Srbije, po funkciji je član SK OKS za sve vreme dok mu traje mandat u SK MOK odnosno SK EOK.

Predsedništvo OKS ima pravo da nominuje dvoje sportista za člana SK OKS.

Član 6

Članovi Sportske komisije OKS imenuju se na period od 4 (četiri) godine i mogu biti još jednom imenovani.

U radu Sportske komisije OKS učestvuje Predsednik OKS ili drugo lice koje on ovlasti, bez prava glasa.

Član 7

Za člana Sportske komisije OKS može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

 • da je aktivni ili bivši sportista Srbije koji je učestvovao na Olimpijskim igrama
 • da ima najmanje 18 godina u vreme izbora
 • da je i dalje aktivan/na u sportu ili sportskim organizacijama
 • da nije učinio prekršaj Etičkog kodeksa MOK
 • da u svojoj karijeri nije prekršio antidoping pravila

Predsednik SK OKS, sekretar SK OKS i članovi IO SK OKS biraju se iz reda članova Komisije

4.       ORGANIZACIJA KOMISIJE

Član 8

SK OKS radi na plenarnim sednicama Komisije koje se održavaju najmanje jednom godišnje

Sportska komisija OKS na plenarnoj sednici:

 • usvaja godišnje planove i programe rada
 • razmatra godišnje izveštaje
 • bira Izvršni odbor SK OKS na predlog Predsednika SK OKS
 • dredlaže kandidate za članove Sportskih komisija MOK i EOK
 • bira Predsednika SK OKS koji je ujedno i Predsednik Izvršnog odbora SK OKS
 • može određena ovlašćenja preneti na Izvršni odbor SK OKS
 • obavlja poslove koje joj poveri Predsedništvo OKS
 • obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Opštim pravilima

Član 9

Poslove iz delokruga Komisije SK OKS između dve plenarne sednice obavlja Izvršni odbor SK OKS koji se sastaje najmanje četiri puta godišnje.

Član 10

Izvršni odbor SK OKS sastoji se od Predsednika SK OKS, sekretara SK OKS i 3 do 7 članova koja izabere Sportska komisija.

Član 11

Izvršni odbor

 • obavlja funkcije i poslove koji su mu povereni od strane Komisije SK OKS
 • između dve sednice Komisije SK OKS obavlja poslove iz njenog delokruga
 • bira Sekretara SK OKS na predlog Predsednika SK OKS

Član 12

Predsednik SK OKS

 • zakazuje i vodi sednice Komisije i Izvršnog odbora SK OKS
 • po funkciji je član Predsedništva OKS
 • koordinira i sprovodi kandidacioni i izborni proces za članove Sportske komisije OKS
 • izvršava odluke i stara se o realizaciji odluka zaključaka i preporuka Sportske Komisije
 • potpisuje akta koja usvoji Komisija odnosno Izvršni odbor Komisije
 • podnosi izveštaj o svom radu u prethodnom periodu na početku svake sednice kojom predsedava
 • informiše Predsedništvo i skupštinu OKS o radu SK OKS

5.       PROCEDURA IMENOVANJA ČLANOVA KOMSIJE

Član 13

Ovim osnovnim Pravilima utvrđuju se sledeći opšti principi za imenovanje članova Sportske komisije

 • samo sportisti iz grana sporta priznatih od strane MOK kao olimpijskih sportova mogu biti birani u Sportsku komisiju OKS
 • samo sportisti koji daju pismenu izjavu da bez rezervi prihvataju i sprovode Etički kodeks MOK i usvojena antidoping pravila mogu biti birani u Sportsku komisiju OKS. Povreda odredbi Etičkog kodeksa ili pravila o dopingu nespojiva je sa članstvom u SK OKS
 • mora se voditi računa o zastupljenosti sportista oba pola u komisiji.
 • mora se voditi računa o zastupljenosti letnjih i zimskih olimpijskih sportova.

Član 14

Proceduru imenovanja vodi i koordinira Predsednik OKS, s tim da ovo ovlašćenje može preneti na Predsednika SK OKS starog saziva.

Član 15

Postupak izbora i imenovanja članova sportske komisije mora da se završi najkasnije u roku od šest meseci od završetka Letnjih olimpijskih igara.

Predsednik upućuje Sportskim komisijama nacionalnih granskih sportskih saveza Olimpijskih sportova koji su članovi OKS, pozivno pismo za isticanje kandidature za imenovanje člana Sportske komisije OKS čime ih upoznaje sa uslovima imenovanja i procedurom za imenovanje članova SK OKS, kao i da mogu podneti i predlog kandidata za izbor Predsednika SK OKS i za članove Izvršnog odbora SK OKS.

Pozivnim pismom određuje se krajnji rok za isticanje kandidature.

Član 16

Na osnovu pozivnog pisma iz prethodnog člana, Sportske komisije nacionalnih granskih sportskih saveza Olimpijskih sportova koji su članovi OKS utvrđuju jednog kandidata za člana SK OKS i među njima predloge kandidata za izbor Predsednika SK OKS i za članove Izvršnog odbora SK OKS ako imaju takav predlog, i podnose Predsedniku kandidacionu dokumentaciju.

Član 17

Validnim kandidaturama se smatraju kandidature koje ispunjavaju uslove za imenovanje propisane ovim Opštim pravilima i koje su prezentovane kroz sledeća dokumenta:

 • izjava o prihvatanju kadnidature, odredbi Statuta SK OKS, Etičkog kodksa MOK i antidoping pravila, potpisana od kandidata
 • sportska i lična biografija

Validnost kandidatura utvrđuju Predsednik i Generalni sekretar OKS.

Sekretar SK OKS i Generalni sekretar OKS staraju se o zastupljenosti sportista oba pola i zastupljenosti sportista letnjih i zimskih olimpijskih sportova u komisiji.

Član 18

Na osnovu verifikovane validnosti kandidature, Sportske komisije nacionalnih granskih sportskih saveza Olimpijskih sportova koji su članovi OKS donose u skladu sa svojim opštim aktima odluku o imenovanju člana SK OKS.

Odluka iz prethodnog stava odmah se dostavlja Predsedniku i Generalnom sekretaru OKS.

Član 19

Na osnovu prispelih Odluka o imenovanju, Predsednik pisanim izveštajem koji dostavlja Sportskim komisijama nacionalnih granskih sportskih saveza Olimpijskih sportova koji su članovi OKS, objavljuje rezultate imenovanja i novi sastav Sportske komisije OKS, i zakazuje Konstituitivnu sednicu SK OKS.

Član 20

Ovim opštim pravilima utvrđuju se slеdeći slučajevi kada članovima Komisije prestaje mandat

 • pismeni opoziv od strane Sportske komisije koja ga je imenovala
 • kada Sportska komisija OKS ili Sportska komisija koja je imenovala člana utvrdi da je član prekršio Etički kodeks ili pravila o dopingu
 • usled nekativnosti – ako izostane sa tri uzastopne sednice Komisije a ne opravda izostanak
 • usled smrti ili gubitka poslovne sposobnosti
 • pismenim otkazom članstva koji je dostavljen Predsedniku Komisije

Član 21

Komisija konstatuje prestanak članstva u slučajevima iz prethodnog stava.

6. KONSTITUITIVNA SEDNICA KOMISIJE

Član 22

Konstituitivnu sednicu Sportske Komisije OKS zakazuje Predsednik OKS i predlaže dnevni red.

Dnevni red se može proširiti na samoj sednici i drugim pitanjima u zavisnosti od potrebe, na predlog članova SK OKS.

Član 23

Do izbora novog Predsednika SK OKS sednicom rukovodi Predsednik OKS.

Sa predlozima kandidata za Predsednika SK OKS i za članove Izvršnog odbora SK OKS i za druga imenovanja koja su na dnevnom redu koji su pristigli do dana održavanja sednice Predsednik upoznaje članove SK OKS.

Na konstituitivnoj sednici SK OKS ne mogu se isticati novi kadnidati za Predsednika SK OKS.

Član 24

Predsednik Komisije starog saziva podnosi izveštaj o radu Komisije u prethodnom periodu.

Za ovim Kandidati za Predsednika Komisije iznose svoj program rada.

Članovi Komisije izjašnjavaju se o iznetim programima rada glasajući za svaki program pojedinačno.

Za Predsednika Komisije smatra se izabranim onaj kandidat čiji je program dobio više glasova prisutnih članova Komisije.

Izabrani Predsednik Sportske komisije OKS je ex officio član Predsedništva OKS.

Član 25

O izboru Predsednika SK OKS i članova Izvršnog odbora SK OKS glasa se pojedinačno i javno, ukoliko SK OKS ne odluči da se glasa tajno – glasačkim listićima . Odlukom kojom se utvrđuje tajno glasanje određuje se i način tajnog glasanja.

Ukoliko je za jedno izborno mesto utvrđeno više predloga, smatra se da je izabran onaj kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih članova Sportske komisije.

Ukoliko od više kadnidata ni jedan nije dobio potrebnu većinu, glasanje se ponavlja za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova, sve dok se ne postigne potrebna većina.

Član 26

Predsednik objavljuje rezultat izbora i predaje vođenje sednice novoizabranom predsedniku SK OKS.

Član 27

O novom sazivu SK OKS Predsednik istovremeno obaveštava Predsedništvo i Skupštinu OKS.

7.       REDOVNA SEDNICA KOMISIJE

Član 28

Sportska komisija OKS radi na sednicama koje se održavaju najmanje jednom godišnje

Da bi sednica mogla da se održi, neophodno je prisustvo najmanje polovine članova Komisije

Komisija odluke donosi većinom glaova prisutnih članova ako za određeni slučaj ovim opštim pravilima nije drugačije određeno

U slučaju podele glasova odlučujući je glas Predsednika

Odluke na sednici donose se javnim izjašnjavanjem članova Komisije osim ukoliko sama Komisija ne odluči da se glasa tajno – glasačkim listićima . Odlukom kojom se utvrđuje tajno glasanje određuje se i način tajnog glasanja

Član 29

U pripremi sednice i u radu Komisije pomažu stručne službe OKS, a po potrebi mogu biti angažovana i druga lica

Predsednik rukovodi sednicom, stara se o primeni ovog poslovnika, i vrši druge poslove utvrđene ovim Opštim pravilima

U slučaju sprečenosti, Predsednika zamenjuje član Izvršnog odbora Komisije

Član 30

Članovi Izvršnog odbora Komisije, pomažu u radu Predsedniku, i obavljaju druge poslove utvrđene ovim Opštim pravilima i odlukama Komisije

Član 31

Predsednik Komisije pismenim putem određuje dan, čas i mesto održavanja sednice i predlaže dnevni red, a uz poziv dostavlja pismeni materijal ukoliko je sačinjen.

Poziv za sednicu mora biti dostavljen članovima Komisije najmanje 3 dana pre održavanja sednice.

Pozivi i materijali za sednicu dostavljaju se prvenstveno elektronskom poštom, a na izričit pismeni zahtev člana Komisije i u pisanom obliku.

Član 32

Sednice Komisije su javne, osim ukoliko se iz opravdanih razloga ne donese odluka o isključenju javnosti

Predsednik Komisije otvara sednicu, i na prigodan način utvrđuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Član 33

O radu sednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sednice, a po tačkama dnevnog reda napomene o uvodnom izlaganju, učesnicima u diskusiji i toku glasanja, kao i tekst donete odluke.

Po potrebi vodi se stenogramski zapisnik, odnosno vrši se tonsko snimanje toka sednice.

Član 34

Na početku sednice utvrđuje se dnevni red i isti se može odlukom Komisije menjati u toku sednice. Dalji tok sednice odvija se po dnevnom redu.

Po svakoj tački dnevnog reda predlagač odluke ili izvestilac podnosi kratku uvodnu informaciju, na osnovu koje se otvara diskusija.

Pojedinačna diskusija je ograničena na 5 minuta . Niko ne može da govori na sednici pre nego što zatraži i dobije reč od Predsednika.

Predsednik daje reč po redosledu prijavljivanja.

Član 35

Predsednik Komisije se stara o redu na sednici.

Za grubo kršenje reda na sednici, Predsednik izriče meru upozorenja, a može i udaljiti lice koje krši red i ometa sednicu komisije.

Član 36

Nakon zaključene diskusije, Predsednik formuliše predlog odluke tako da se o istom nedvosmisleno može izjasniti za ili protiv usvajanja predloga, i isti se stavlja na glasanje. O odluci se glasa javno, podizanjem ruke, izjašnjavanjem ko je “za” predlog, i ko je “protiv” predloga.

Za službene potrebe Komisije, mogu se sačinjavati izvodi iz zapisnika koje overava Predsednik na onovu teksta zapisnika.

Predsednik potpisuje sve akte Komisije.

Član 37

Po iscrpljivanju svih tačaka dnevnog reda, Predsednik objavljuje da je sednica završena.

8.       VANREDNE SEDNICE KOMISIJE

Član 38

Ako je o određenom pitanju potrebno hitno odlučiti, sednica Komisije se može sazvati i dan ranije telefonom, a u vanrednim okolnostima i u toku dana.

Vanrednom sednicom smatra se i ona sednica Komisije koju je Predsednik dužan da zakaže na obrazloženi pismeni zahtev najmanje 5 članova Sportske Komisije ili na pismeni obrazloženi zahtev člana Sportske komisije MOK odnosno EOK.

Član 39

U slučajevima kad je neophodno obezbediti efikasnost i brzinu u odlučivanju, Predsednik može odlučiti da se za određene važne odluke obezbedi da glasanje izvrše pismeno i članovi koji nisu prisutni na sednici a upoznati su sa dnevnim redom i predlogom odluka, materijalom za sednicu ako je isti sačinjen.

9.       PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Stupanjem na snagu ovih Opštih pravila prestaje da važi Statut Sportske komisije OKS usvojen 14.  januara 2004. godine sa svim naknadnim izmenama i dopunama.

Član 41

Ova Opšta pravila primenjuju se odmah nakon usvajanja osim odredbi kojima se reguliše sastav Komisije, kandidacioni i izborni proces, koje počinju da se primenjuju narednog dana od dana zatvaranja letnjih Olimpijskih igara Peking 2008. godine.

Članovi SK OKS koji su izabrani na dan stupanja na snagu ovih Opštih pravila ostaju članovi Sportske komisije OKS do sprovođenja procesa imenovanja i izbora utvrđenog ovim Opštim pravilima.

U nacionalnim granskim sportskim savezima Olimpijskih sportova koji su članovi OKS u kojima nije formirana Sportska komisija Saveza, do formiranja Sportske komisije Saveza, delokrug poslova Sportske komisije tog saveza utvrđen ovim Opštim pravilima, vrši nadležni organ tog Saveza.

Član 42

Svi akti i odluke Sportske komisije OKS moraju biti u skladu sa ovim Opštim pravilima.

Ova opšta pravila će uvek biti u skladu sa Statutom OKS.

Akta i odluke SK OKS, uključujući i odredbe ovih Opštih pravila tumače se pre svega polazeći od normi i pravila, ali i duha i koncepcije Statuta OKS, Olimpisjke povelje i akata i odluka MOK i organa MOK.

Član 43

U slučaju da određena pravna oblast nije regulisana odredbama ovih Opštih pravila, ili kad pojedine odredbe nisu u saglasnosti sa statutom OKS, Poveljom i aktima i odlukama MOK, kao i ako ima neke sumnje u pogledu značenja ili interpretacije pojedinih odredaba, ovim Opštim pravilima utvrđuje se da se odredbe Statuta OKS, Povelje odluka i akata MOK neposredno primenjuju.

 

Ivan Ćurković,
Predsednik